Kandidat-ph.d.

Kandidat-ph.d. er en ordning, som giver dig mulighed for at påbegynde et ph.d.-studie allerede mens du læser på kandidatdelen af din uddannelse. Du kan søge en kandidat-ph.d. så snart du har færdiggjort din bachelor og er optaget på en kandidatuddannelse.

En kandidat-ph.d. giver dig mulighed for at:

  • Kombinere specialet og ph.d.-afhandlingen til ét stort projekt
  • Få længere tid til dit forskningsprojekt
  • Lave mere omfattende dataindsamling og patientinklusion

Opbygning

En kandidat-ph.d. består af to dele: Del A og Del B.

Tilsammen svarer de to dele til 180 ECTS og hele forløbet tager 36 måneder, foruden den resterende studietid på din kandidatuddannelse ved optagelsestidspunktet.   


Del A (60 ECTS)

Del A er den del, som afvikles inden du har færdiggjort din kandidatuddannelse. Her påbegynder du arbejdet med dit ph.d.-projekt sideløbende med, at du afslutter kandidatuddannelsen. På Del A lægges der 12 måneder til din resterende studietid, som skal bruges til dit arbejde med ph.d.-studiet.

I udgangspunktet er du som kandidat-ph.d.-studerende ligestillet med kandidatstuderende i forhold til færdiggørelsen af kandidatuddannelsen. Det betyder, at du følger kandidatuddannelsen på lige vilkår med dine medstuderende, hvad angår rammer og frister, og du skal færdiggøre din kandidatuddannelse sideløbende med dine ph.d.-studier. Ift. tilmeldingsprincipper og studietid vil du være underlagt andre vilkår.


Del B (120 ECTS)

Du begynder på del B umiddelbart efter dit speciale er bestået og du har fået din kandidatgrad. På del B er du sidestillet med ordinære ph.d.-studerende på et 2-årigt fuldtidsstipendium.

Læse mere om opbygning af en kandidat-ph.d. her:

Adgangskrav

For at blive optaget på en kandidat-ph.d. skal du have en relevant bachelorgrad og være indskrevet på en kandidatuddannelse. Du skal dog have mindst et semester tilbage af din kandidatuddannelse.

Læs mere om adgangskrav her:

Din Master's Study Plan

Din Master's Study Plan er den plan, som du selv lægger for, hvordan du vil gennemføre Del A af din kandidat-ph.d. Her skal du f.eks. anføre, hvilke undervisningsforløb du planlægger at følge hvornår og hvordan du vil optjene det nødvendige antal ECTS på Del A af kandidat-ph.d.'en. Dette kan gøres med hjælp fra din hovedvejleder.

Ændringer i din Master’s Study Plan
Hvis der sker ændringer i din Master’s Study Plan, som forlænger færdiggørelsen af din kandidatuddannelse, er det vigtigt, at du kontakter dit studienævn via mitstudie.au.dk og søger om en dispensation. En dispensation kræver et dokumenteret usædvanligt forhold - se mere om dispensationer her

Når du har modtaget dispensationen, kan du ved behov søge om forlængelse af dit ph.d.-studium. Det er Forskeruddannelsen, der behandler ansøgninger om ændringer til din Masters Study Plan. Du skal derfor henvende dig til din ph.d.-kontaktperson.

Læs mere om din Master's Study Plan her:

SU under del A

Når du er indskrevet på en kandidat-ph.d., kan du få et såkaldt SU-ph.d.-stipendium oveni din almindelige SU, indtil du har afsluttet din kandidatuddannelse (del A).

En rate svarer til en måned med almindelig udeboende SU, og du kan få op til 48 rater af SU-ph.d.-stipendiet.  

Læs mere om SU-ph.d.-stipendiet ved Statens Uddannelsesstøtte:

Særligt for medicinstuderende

Kandidatuddannelsen i Medicin er atypisk sammenlignet med de andre kandidatuddannelser, som udbydes på Health, idet uddannelsen er normeret til 6 semestre, og fordi der er mulighed for vinterstart.

For medicinstuderende betyder det, at: 

  • Starter du dit kandidat-ph.d.-forløb (tidligere kaldt 4+4 ordning) til september, gælder de samme vilkår som nævnt ovenover, dvs. dit sidste år på kandidaten er normeret til 10 måneder (september til juni). 
  • Starter du et kandidat-ph.d. forløb (tidligere kaldt 4+4 ordning) til februar, er dit sidste år på kandidaten normeret til 11 måneder, dvs. fra februar til december.

Tidsplanen for færdiggørelsen af Del A vil imidlertid altid afhænge af, hvor mange ECTS du mangler på dit kandidatstudie, når kandidat-ph.d.'en påbegyndes. Samtidig har indskrivningstidspunktet en betydning for tidsplanen. Er du i tvivl kan du kontakte din studievejleder for yderligere information.

Efter du er blevet indskrevet

Når du har modtaget tilsagn om, at du er indskrevet på ph.d.-skolen, skal du indsende en kopi af dette tilsagn samt din Master’s Study Plan ift. færdiggørelsen af kandidatuddannelsen. Du skal sende dette til dit studienævn, således at din specialestart noteres, samt at din maksimale studietid på Del A bliver rettet til. 

E-mails til studienævnene:

Kursus- og eksamenstilmelding

Når du er optaget som kandidat-ph.d.-studerende, skal du sørge for at tilmelde dig kurser på kandidatuddannelsen i overensstemmelse med din Master’s Study Plan.

Når du som kandidat-ph.d. er tilmeldt undervisning og eksamen på kandidatstudiet, følger du disse elementer på lige vilkår med andre kandidatstuderende i forhold til det antal tilmeldte ECTS. Det betyder, at du er underlagt samme rammer og frister som dine medstuderende på kandidatuddannelsen.

På ph.d.-delen (del B) er du underlagt ph.d.-kursuskrav. Du kan læse meget mere om ph.d.-kurser på ph.d.-skolens hjemmeside:

Specialet

Du tilmeldes automatisk specialet i henhold til din Master’s Study Plan. Når du er tilmeldt specialet som kandidat-ph.d., gælder således her de samme retningslinjer som for de andre studerende, der er indskrevet på kandidatuddannelsen.

Du kan læse mere om fristerne for specialet på studieportalen under den kandidatuddannelse, du er indskrevet på.

Kontakt og mere information

Hvis du har spørgsmål, som vedrører rammerne for færdiggørelsen af din kandidatuddannelse, når du er indskrevet som kandidat-ph.d.-studerende, kan du kontakte Studievejledningen på Health.

Hvis du har brug for mere information vedrørende ph.d.-delen af kandidat-ph.d.-forløbet, kan du læse mere om kandidat-ph.d.'en her eller kontakte ph.d.-skolen pr. mail.

Du kan her læse om de retningslinjer, der er gældende for ph.d.-delen af dit kandidat-ph.d.-forløb på ph.d.-skolens hjemmeside.

Graduate School of Health

Aarhus University
Katrinebjergvej 89F
Bld. 5132
DK-8200 Aarhus N

Mail: graduateschoolhealth@au.dk
Web: https://phd.health.au.dk/