Bachelorprojekt - HA/BSc(B)

Formålet med bachelorprojektet er at give den studerende mulighed for at demonstrere sin evne til selvstændigt at formulere en erhvervsrelateret problemformulering inden for et bestemt emne, udvælge relevant litteratur, anvende metoder, indsamle og bearbejde data, forholde sig kritisk til sit data, foretage analyser og konkludere på spørgsmålet stillet i problemformuleringen

Kursusbeskrivelse for bachelorprojektet

På denne side kan du finde relevante informationer, links og datoer vedrørende 6. semesters bachelorprojekt for alle studerende på HA og BSc(B) på Campus i Herning.

Før tilmeldingsfristen

Infomøde

Der afholdes informationsmøde vedrørende bachelorafhandlingen mandag den 22. oktober 2018
kl. 14.15-15.00 (på dansk for HA + Top-up) i lokale 3042 og 15.15-16.00 (på engelsk for BSc(B) + Top-up), lokale 3042.

På informationsmødet vil du blive orienteret om processen, deadlines mv. ved semesteransvarlig Christina Uldum. Hvis du ikke har haft mulighed for at deltage i informationsmødet, kan du med fordel læse Christina Uldums oplæg fra informationsmødet om bachelorprojektet, som du kan finde her.

Vil du skrive alene eller i en gruppe?

En bachelorafhandling er en stor skriftlig opgave, og du skal gøre op med dig selv, om du vil skrive opgaven alene eller i en gruppe (grupper op til 4 personer er tilladt). Det vigtigste ved valget, om man vil skrive alene eller i gruppe, er, at du vælger den form, som du har det bedst med.

At skrive bachelorafhandling i en gruppe har nogle fordele, da du har nogen at sparre, diskutere og vende teorier og idéer med. Det er for mange en stor fordel, da forskellige vinkler på opgaven oftest giver et bedre resultat. Men et bachelorprojekt er et stort arbejde, og oftest inkluderer det mange timer sammen i gruppen og til tider kompromiser. Derfor er det vigtigt, at gruppen fungerer fagligt godt sammen men også, at den fungerer socialt godt sammen. Et godt tip er derfor at forventningsafstemme med den eller de personer, du vil skrive med, da det er vigtigt, at alle i gruppen har samme mål med opgaven. Det er nemlig ikke muligt at skifte gruppe inde i processen.

Du kan finde gode råd til arbejdet i studiegrupper på trivsel.au.dk.

Valg af emne

Opgavens emne er ofte baseret på en eksisterende problemstilling, dvs. et emne inden for de akademiske områder på bachelorstudiet. Det kan være en problemstilling i en specifik organisation (privat eller offentlig virksomhed, interessegruppe osv.) eller en branche. Du vælger og definerer selv emnet for din bacheloropgave, så længe det ligger inden for de akademiske rammer af din uddannelse. Når du vælger et emne, kan du blive inspireret af en problemstilling, en observation eller et fænomen, som du finder interessant eller af modeller og teorier fra kurser, som du har taget.

Søg inspiration til et muligt emne:

 • Biblioteket har i deres e-arkiv alle offentligt tilgængelige bachelorafhandlinger fra og med 2009 på deres portal. Klik ind på bibliotekets e-arkiv, som du kan få direkte adgang til, når du sidder på campus. Sidder du uden for campus, skal du oprette VPN-forbindelse for at få adgang til e-arkivet.
 • Karrierecenteret har et tæt samarbejde med erhvervslivet og er derfor meget relevante i forhold til bachelorafhandlinger. 
 • Brug nyhederne, aviserne eller virksomhedernes egne hjemmesider til at opdage problemstillinger der kunne være relevante for en bachelorafhandling. Du kan få adgang til nyhedsmedier og virksomhedsoplysninger gennem bibliotekets databaser.
 • Biblioteket udbyder flere kurser inden for litteratursøgning. Det anbefales studerende at gøre brug af denne service, da det kan gøre opgaveskrivningen betydeligt nemmere. Klik ind på bibliotekets hjemmeside og se, hvornår det næste kursus bliver udbudt.

Tilmelding

Alle vejledere har specialer inden for bestemte fagområder. Du kan nedenfor finde en liste over vejledere på BTECH samt hvilke fagområder, de hver især kan vejlede inden for.

Se en liste over vejledere her.

Du skal tilmelde din opgave med foreløbig opgavetitel og ønske til vejleder senest den 1. december.

 

Tilmeldingen skal ske via:

Hvis du skriver din opgave i samarbejde med en virksomhed skal du desuden have lavet en virksomhedskontrakt/fortrolighedskontrakt, som du finder her.

 

Skriveprocessen

Projektdag

I starten af 6. semester afholdes der en projektdag for dig der skriver bachelorprojekt. Projektdagen er obligatorisk for alle studerende som er tilmeldt bachelorprojektet.

På projektdagen giver semesteransvarlig Christina Uldum gode råd om det at skrive et akademisk projekt og det at skulle samarbejde med en virksomhed på godt og ondt. Du får også mulighed for at få afklaret eventuelle mere generelle tvivlsspørgsmål som måtte være opstået siden din tilmelding til projektet.

I forbindelse med projektdagen vil en tidligere studerende dele ud af sine erfaringer, fortælle om hvordan han/hun håndterede processen samt svare på spørgsmål.

Tabeller og figurer

Tabeller og figurer bør nummereres fortløbende. De skal være let læsbare/forståelige og ledsages af en tilhørende forklarende note samt en henvisning, hvis de er taget fra en anden kilde. I princippet skal den forklarende note gøre det muligt at læse og forstå tabellen uafhængigt af teksten. Dog skal analyser og fortolkninger af tabeller og figurer være en del af selve opgaveteksten.

Bilag

Du kan vedlægge bilag, hvor du finder det nødvendigt at medtage ekstra materiale såsom (men ikke kun):

• Ekstra information om den empiriske baggrund

• Interview guides, transskriptioner af interviews, spørgeskemaer, ekstra datakørsler osv.

• Rapporter, der anvendes som sekundære datakilder.

Opgaven bedømmes udelukkende på selve opgavens indhold og derfor skal selve opgaven i sig selv være et komplet og meningsfyldt dokument uafhængigt af bilagene.

Hvis du anvender interviews i din dataindsamling, er der ikke noget formelt krav om, at du transskriberer dine interviews. Dog vil transskriberede interviews ofte føre til en langt bedre dataanalyse og dermed bedre opgave. En mulighed er også at vedlægge en lydfil som et elektronisk bilag.

Henvisninger/referencer

Præcise og omfattende kildehenvisninger er meget vigtige, da de viser grundlaget for din viden og skal kunne bruges til at genfinde de kilder, du anvender.

Direkte brug af citater, omskrivninger eller direkte oversættelser uden præcis angivelse af kilde opfattes som plagiering. Derfor skal citater, opsummeringer af kildemateriale, gengivne eller lettere redigerede figurer, tabeller, osv. være ledsaget af en præcis kildehenvisning.

Du skal bruge Harvard Referencing System til angivelse af dine kilder.
Det betyder, at henvisninger skal skrives i selve teksten og ikke i fodnoter.

Læs mere om Harvard Referencing System og se eksempler på hvordan du kan opstille dine henvisninger i teksten.

Litteraturliste

Til sidst i opgaven (men før evt. bilag) skal du vedlægge en samlet litteraturliste, som indeholder alle de kilder, som du har henvist til i teksten (og kun disse!).   

Kilder placeres i alfabetisk rækkefølge efter førsteforfatterens efternavn. Det præcise layout på din litteraturliste vælger du selv. Det vigtigst er blot, at den er opstillet efter navne-år-metoden (Harvard Referencing System), og at dine kilder på listen er fyldestgørende (forfatter, årstal, titel etc.).

Hvis du henviser til flere kilder fra samme forfatter, placeres de i forhold til udgivelsesår.

Du skal ikke inddele dine kilder i primær og sekundær litteratur, og du skal ikke inddele din litteraturliste i forskellige kildetyper (f.eks. bøger, artikler, internetkilder osv.).

Læs mere om Harvard Referencing System og se eksempler på, hvordan du kan opstille kilder i din litteraturliste. 

Referenceværktøjer

Et referenceværktøj kan hjælpe dig med at organisere dine kilder/referencer og oprette henvisninger i teksten samt udarbejde en ensartet litteraturliste. Det vil spare dig for en masse tid til sidst, når du skal lave din litteraturliste. Derudover kan du være sikker på, at din litteraturliste er komplet og konsekvent bygget op. Brug det referenceværktøj, du er mest tryg ved.

Harvard Referencing System og referenceværktøjer
Hvis du anvender et referenceværktøj kan du vælge en standard (output style), der er baseret på Harvard Referencing System (navne-år metoden). Det kan f.eks. være Chicago 16th, APA 6th, Harvard eller lignende.

Det vigtigste er blot, at dine henvisninger i teksten og din litteraturliste er konsistente i deres opbygning og at din litteraturliste er fyldestgørende. 

Fortrolighedsaftale

Alle virksomhedssamarbejder skal registreres, og der skal udarbejdes en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden. Du finder kontrakten for virksomhedssamarbejde inklusiv en fortrolighedsaftale her.

Bemærk, at både vejleder og censor er bundet af tavshedspligt gennem deres job. Der er dog stadig nogle virksomheder som vil bede om en fortrolighedsaftale mellem AU og virksomheden. 

NB: Når du afleverer din opgave, kan du vælge, om den skal stå på »åben hylde« og være offentligt tilgængelig. Hvis du vælger »lukket hylde« er du garanteret at kun er vejleder og censor, får din opgave at se.

Opstår der problemer?

I tilfælde af særlige personlige eller helbredsmæssige problemer, som påvirker din evne til at færdiggøre din opgave, eller hvis du har uløselige problemer med personer i din studiegruppe, skal du kontakte Studievejledningen for at få hjælp til at løse disse problemer.

I tilfælde af større ændringer, som vil påvirke din opgave, skal du derefter kontakte din vejleder. I de sjældne tilfælde af problemer mellem dig og din vejleder, bør du først forsøge at løse problemerne med din vejleder ved gøre din vejleder opmærksom på dine problemer og bekymringer. Hvis dette ikke er muligt eller hvis problemet fortsætter, bør du kontakte Uddannelseskoordinatoren på det institut, hvor din opgave er tilmeldt:

Inger Mørch Hauge - ingerh@btech.au.dk

Det er vigtigt, at du ikke venter med at nævne disse problemer til efter, at du har afleveret eller forsvaret din opgave, da misforståelser eller problemer ifm. vejledningsforløbet ikke kan ligge til grund for en efterfølgende klage over den endelige karakter.

Eksamenssnyd og plagiering

Eksamenssnyd og plagiering er alvorlige handlinger, som kan føre til en række sanktioner, herunder bortvisning. Hvis du kopierer dele af andre kilder i din opgave, skal du eksplicit henvise til disse dele som citater med tydelig kildehenvisning. Vær opmærksom på, at selv-plagiering også er plagiering. Hvis du kopierer tekst, idéer eller struktur fra egne tidligere opgaver (direkte eller omskrevet) skal du gøre eksplicit opmærksom på dette. Følg følgende links for at få mere information AU's officielle regler om plagiering og andre former for eksamenssnyd på: 

Aflevering

Aflevering i WISEflow

Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade din opgave. Afleveringsfristen er 1. maj klokken 14.00. Du bør påbegynde upload af opgaven i god tid og senest 10 minutter før fristen, da flowet lukker præcis klokken 14.00.

Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe.

Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Opgaven samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. Læs mere herom i den information, som vil blive sendt ud via BlackBoard.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 1 GB. Hvis du har behov for at aflevere mere end 1 GB som ekstramateriale, kan du sende dette direkte til din vejleder på en USB-stik.

Theses@bss
Du skal også uploade dit projekt i Theses@bss.

Theses@bss er AU Biblioteket, Aarhus BSS’ digitale arkiv, hvor man finder alle digitale projekter.  

Selvom projektet er fortroligt, skal du stadig uploade til Theses@bss, men det vil ikke være tilgængeligt for gennemlæsning og/eller udlån.

Vejledning/FAQ vedr. upload i Theses@bss kan findes her.

OBS! Du vil modtage en kvittering både fra WISEflow og theses@bss, når du har afsluttet afleveringen af opgaven. Tjek evt. dit spamfilter.

Det mundtlige forsvar

Instituttet vil via mail eller BlackBoard informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen (senest 6 uger efter du har afleveret).

Forsvaret består af præsentation, diskussion, votering og tilbagemelding og varer i alt:

 • 1 studerende = 45 minutter
 • 2 studerende = 60 minutter
 • 3 studerende = 75 minutter
 • 4 studerende = 90 minutter

Præsentation

De første 5 minutter af forsvaret (uanset om du er alene eller i en gruppe) er til en præsentation, du selv har forberedt. Der er ingen formelle krav til indholdet af præsentationen, men de kan fordel bruges til at give et kort oprids af opgavens formål og resultater for dernæst at fokusere på emner i opgaven, som du gerne vil fremhæve, f.eks.:

• En diskussion af nogle af de valg og fravalg, som du har taget.

• Overvejelser omkring, hvordan emnet kunne blive yderligere undersøgt.

• Rettelse af grundlæggende fejl, opklaring af uklare dele eller udpegelse af mangler ved din opgave.

• Relevante informationer, som er blevet tilgængelige efter du afleverede opgaven (f.eks. via medierne, litteraturen, feedback fra case-virksomheden etc.).

Der er ingen krav til brug af medier til din præsentation (poster, talenoter, præsentation på din bærbare, osv.). Det frarådes dog, at du bruger tid på at tilslutte en projektor, da dette ofte tager tid fra selve præsentationen.

Hvis du er en del af gruppe, har I 5 minutter til deling, og der er ikke nogle formelle krav til, hvordan I fordeler dem i mellem jer.

Diskussion

Derefter tager vejleder og censor over med spørgsmål og kommentarer, som danner grundlag for en diskussion med dig om din opgave. Spørgsmålene vil altid tage udgangspunkt i opgaven, men kan i sagens natur bevæge sig uden for opgaven ved spørgsmål om fravalg og evt. mangler i opgaven.

Votering

Derefter bliver I bedt om at forlade lokalet, så vejleder og censor kan votere. Du skal her være opmærksom på, at du skal have alle dine personlige ejendele med ud af rummet.

Tilbagemelding

Når voteringen er færdig, bliver du (eller samlet, hvis I er en gruppe) kaldt tilbage og får karakteren samt en uddybning af denne.

Bedømmelse

Bacheloropgaven bedømmes af vejleder og af censor med udgangspunkt i en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og det mundtlige forsvar. Karakteren gives efter 7-trinsskalaen

Den endelige karakter er baseret på din evne til at:

 • Identificere og beskrive opgavens emne
 • Opstille en præcis og passende problemformulering
 • Argumentere for de valg, du har truffet, herunder valg af teori, metode og kildemateriale til at besvare problemformuleringen
 • Skrive en velstruktureret opgave med klare argumenter, afgrænsninger og præcist sprog
 • Redegøre for opgavens indhold og kunne indgå i en diskussion omkring forskellige emner i forhold til opgaven til det mundtlige forsvar.

Reeksamen

Såfremt du ikke afleverer eller ikke består bachelorprojektet i maj/juni kan du tilmelde dig reeksamen i september eller december. Tilmelding til reeksamen i september eller december skal ske senest 1. juli med aflevering 1. september eller 1. december.

Ved reeksamen i september/december kan man efter aftale med vejleder vælge at aflevere bachelorprojekt inden for samme emneområde, men med en ændret problemformulering.

Studerende, der ikke afleverer eller dumper reeksamen i september eller december, skal tilmelde sig et nyt bachelorprojekt i et nyt emne efter de almindelige regler, der gælder for det ordinære prøveforløb.

Du tilmelder dig reeksamen i bachelorprojektet ved at udfylde webformularen senest den 1. juli.

Det er en forudsætning for at indstille sig til reeksamen i september/december, at man har været tilmeldt og dermed brugt et forsøg i den umiddelbart forudgående ordinære eksamenstermin.

Tilmeldingsblanket til reeksamen (åbnes igen i forbindelse med reeksamen 2018).

1430071 / i40