Biodiversitet på Aarhus Universitet

Der er på nuværende tidspunkt udlagt enkelte områder til biodiversitet på AU. I 2022 og frem får disse områder følgeskab af en række nye forsøgsarealer, som skal bidrage til universitetets bæredygtige udvikling. Læs mere her på siden.


Vision

De biodiverse områder indgår i AU's vision om en bæredygtig udvikling af campus og vil desuden kunne bruges i forbindelse med fx forskning, undervisning om økosystemer og artsbestemmelser af planter og dyr eller som mødested for sociale fællesskaber.

Desuden skal de medvirke til at øge den lokale biodiversitet. Vigtigt er det, at områderne kan eksistere sammen med og bidrage positivt til den samlede oplevelse af universitetets unikke campusområder og bevaringsværdige miljøer.

Nye forsøgsområder

En række nye forsøgsområder etableres i 2022 i samarbejde mellem lokale driftsansvarlige, gartnere, forskere og studerende.

Klik på det enkelte sted og læs mere.

Flere oplysninger

Ved spørgsmål eller input, kontakt Eva Flensborg

Læs nyheder om biodiversitet på AU:


Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet beskriver mangfoldighed og variation hos levende organismer (flora og fauna) i et givent miljø. Begrebet dækker dels variationen af forskellige arter, men også den genetiske variation inden for den enkelte art samt variationen af levesteder og de samspil, som arterne indgår i med hinanden.

Biodiversiteten, mængden af forskellige arter, planter, dyr og svampe, påvirkes bl.a. af:

 • Variation i leveområder: Jo flere forskellige leverområder, der er (fx tørre/våde områder, skygge/solfyldte områder, nærrigsrige eller –fattige arealer) jo bedre er grobunden for biodiversitet
 • Størrelsen af området: Jo større et område, jo bedre muligheder for biodiversitet.
 • Kontinuitet: Tid er en væsentlig faktor for udviklingen af et områdes natur og biodiversitet.
 • Ressourcer og levesteder: Arterne er afhængige af, at områder tilbyder de rigtige ressourcer i form af føde samt egnede steder til skjul eller til at etablere ynglesteder.

Afstand til eksisterende naturområder: Jo tættere artens eksisterende levesteder ligger på nyskabte, velegnede levesteder, jo større er sandsynligheden for, at arten vil kunne sprede sig dertil.

Vild vs. kultiveret natur

I Aarhus er AU’s bygninger samlet på et unikt campusområde med Universitetsparken (på ca. 200.000 m2) som et vigtigt centrum. Universitetsparken består af søer, grønne græsklædte bakker og solitære egetræer, og har en særlig status som kulturmiljø med høj bevaringsværdi. Det giver visse begrænsninger for i hvilket omfang forskellige områder i parken kan udlægges til biodiversitet.

Det er afgørende, at områderne bidrager positivt til den samlede oplevelse og brug af universitetets unikke campusområder, og overvejelser vedr. vild vs. kultiveret natur tænkes ind i planlægningen. Der vil fx blive kigget på, hvor det mere kultiverede parkmiljø foretrækkes, og på i hvilke campusområder at biodiversiteten gør mest gavn. Der vil både være en række æstetiske og praktiske hensyn at tage ift. anvendelsesmulighederne i parken.

Vigtigt er det, at studerende, ansatte og byens borgere fortsat kan nyde at færdes og opholde sig i de grønne områder, og at parken kan benyttes til større events.

Eksisterende områder

Følgende områder allerede udlagt til biodiversitet på AU:

 • Områderne ”Fuldt Flor”: To områder; det ene tæt ved Institut for Bioscience, det andet langs vandløbet bag Søauditorierne.
 • AU Garden: Nær krydset mellem Nordre Ringgade og Trøjborgvej i Aarhus. 
 • Et gårdrum ved bygningskompleks 1520 i Universitetsparken.

De to førstnævnte områder drives af medarbejdere og studerende med undtagelse af græsslåning, som varetages af gartnerne. Alle øvrige områder drives af gartnerne.

Potentialeplan

I Universitetsparken er der udviklet en potentialeplan, som belyser de relevante aspekter vedrørende Universitetsparkens brug, historie og udvikling, de bærende bevaringsværdier, naturpotentialer, mulige målsætninger og indvirkning på parkdriften.

Tidsplan og mål

De nye forsøgsområder anlægges i 2022.
Målet for 2022 er at:

 • etablere udviklingsområder, der vil medføre min. 25% stigning i antallet af hjemmehørende plantearter
 • etablere strukturelementer, der vil medføre større diversitet i habitater tilgængelige for flere arter
 • udlægge 600 m² eng eller overdrev
 • udlægge 3 m³ dødt ved
 • etablere 2 stensætninger á ca. 2 meter

Målet for de næste 5 år er at:

 • øge det samlede antal registrerede arter med 25% over 5 år
 • øge antallet af sjældne arter med 25%
 • udlægge min. 10 m³ dødt ved
 • etablere min. 5 stensætninger/ stenbunker a ca. 2 m3.
 • etablere min. 3.000 m² blomstrende engområder eller overdrev
 • udskifte min. 30% af alle busketter af ikke-hjemmehørende arter til busketter med hjemmehørende arter.

Organisering

Arbejdet med at udlægge flere af AU’s grønne områder til biodiversitet varetages af en arbejdsgruppe bestående af:

 • Programleder på AU’s klimaindsats, Susanne Søes Hejlsvig sush@au.dk
 • Specialkonsulent i AU Bygninger – Campus Plan og Projekt, Eva Holdgaard Jensen Flensborg ehjf@au.dk
 • Teknisk chef, Aarhus BSS, Peter Bachmann Vestergaard pbv@au.dk 
 • Samt eksterne landskabsarkitekter og biologer.

Den daglige drift af AU’s grønne områder varetages AU’s gartnere, som bl.a. har ansvaret for vedligehold og pasning af grønne arealer samt fejning og glatførebekæmpelse af fortove, stier og veje.