Optagelsesregler for Bachelorer fra danske universiteter

Optagelse og adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i psykologi

Digitalt ansøgningssystem

Ansøgning om optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet med henblik på studiestart hhv. 1. februar og 1. september kan kun ske via AU's webbaserede ansøgningssystem.

I ansøgningssystemet vælges: Psykologi (ansøgere med dansk adgangsgrundlag).

Vi modtager og behandler ikke papiransøgninger.

Ansøgning, frister og generelle optagelsesforhold

Du bør orientere dig i Kandidatguidens generelle vejledning for ansøgning og optagelse.


Adgangskrav

Ansøgere med en bacheloruddannelse i psykologi fra et andet dansk universitet end AU opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, men er ikke sikret optagelse på grund af adgangsbegrænsningen.

Adgangsbegrænsning

Af kapacitetsmæssige årsager er der adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i psykologi.

Optagelseskapaciteten vil være på i alt 225 studerende pr. år fordelt med ca. 215 i september og ca. 10 i februar. Tallene er det samlede tal for alle typer ansøgere både med og uden retskrav. Antallet af studiepladser kan ændre sig løbende.

Adgangskrav og forudsætninger fra sommeroptaget 2022

Fra sommeroptaget 2022 tager optagelse på kandidatuddannelsen i psykologi udgangspunkt i studieordningen for bacheloruddannelsen af 2016 og forudsætter en bestået dansk bacheloruddannelse i psykologi eller en ækvivalerende bacheloruddannelse (fx udenlandsk bacheloruddannelse).

Da bacheloruddannelsen i psykologi ved AU udgøres af fag på sammenlagt 180 ECTS, som alle direkte beskriver den psykologiske videnskab og metode, kan kun ansøgere, som har minimum 150 ECTS fag specifikt inden for det psykologiske fagområde i form af enten teorier eller metoder komme i betragtning. Kun fag, der falder inden for Europsy-kriterierne for psykolog-fagligt curriculum, regnes som en del af det psykologiske fagområde og kan medtages i den faglige vurdering.

Bacheloruddannelsen i psykologi ved AU udgøres af en række obligatoriske fag. Ansøgeren skal have stiftet bekendtskab med disse fagområder for at kunne følge undervisningen på kandidatuddannelsen. Det er således et kvalifikationskrav, at ansøgeren har bestået fag, der omfatter:

  • Socialpsykologi*
  • Personlighedspsykologi*
  • Kognitionspsykologi*
  • Udviklingspsykologi*
  • Klinisk psykologi*

*) Fagelementer fra alle ovenstående fag skal være repræsenteret, og de skal samlet set som minimum udgøre 60 ECTS

  • Forskningsmetode med kvalitative og kvantitative metoder, herunder statistik. Disse/dette fag skal minimum udgøre 30 ECTS
  • Bachelorprojekt, som minimum skal udgøre 15 ECTS

Desuden skal ansøgeren samlet have mindst 20 ECTS inden for et eller flere af fagene:

  • Pædagogisk psykologi
  • Arbejds- og organisationspsykologi
  • Neuropsykologi/biologisk psykologi

Det er en forudsætning for endelig optagelse af ansøgere med ikke-dansk adgangsgrundlag, at der udstedes bevis for afsluttet og bestået bacheloruddannelse på 180 ECTS, hvor alle de fagligt relevante kurser indgår på BA-beviset.

Eventuelle relevante supplerende kurser kan medtages i den faglige vurdering, jf. de danske suppleringsregler.

Sprogkrav - Dansk A og Engelsk B

Ved optagelse på AU's dansksprogede kandidatuddannelser stilles der altid krav om Dansk A.

Gældende fra sommeroptaget 2024: Hvis danskkravet opfyldes ved Studieprøven, skal du have opnået mindst karakteren 7 i alle prøvens 4 delelementer (tale, lytte, læse, skrive).
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse.

Desuden stilles der fra sommeroptaget 2023 krav om engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (Engelsk B).
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.

Udvælgelseskriterier fra sommeroptaget 2022

Fra sommeroptaget 2022 foretages udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere til de ledige studiepladser, når alle retskravsansøgere er optaget, ud fra et simpelt karaktergennemsnit på den danske 7-trinsskala af de opnåede karakterer på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

Karakterer fra relevante suppleringskurser (jf. de danske suppleringsregler) og indmeriterede kurser uden overført karakter tæller ikke med i karaktergennemsnittet.

Litteraturgrundlag

Opmærksomheden henledes på, at litteraturgrundlaget for eksaminer i almenpsykologiske grunddiscipliner skal afspejle nutidig teori og praksis. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt inden for de seneste 15 år, formodes litteraturgrundlaget ikke at være forældet. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt for mere end 15 år siden, skal ansøgningen om optagelse suppleres med en oversigt over den litteratur, der indgik i den enkelte eksamen. På baggrund af en konkret faglig vurdering af litteraturgrundlagets aktualitet vil optagelsen kunne betinges af supplering af tidligere eksaminer i form af udarbejdelse af en almenpsykologisk afhandling (bacheloropgave).

Chance for optagelse

Det er ikke muligt på forhånd at sige, hvad grænsekvotienten for karaktergennemsnit bliver i en specifik ansøgningsrunde. Det tilstrækkelige karaktergennemsnit til optagelse afhænger af antallet ansøgere og deres kvalifikationer i forhold til antallet af ledige studiepladser i den pågældende ansøgningsrunde, når alle retskravsansøgere er blevet optaget.

Kandidatreglen

Kandidatreglen, betyder, at ansøgere, der allerede har bestået en kandidatuddannelse (dansk eller udenlandsk), kommer bagest i køen ved uddannelser med adgangsbegrænsning.

Suppleringskurser ved Aarhus Universitet

Psykologisk Institut tilbyder ikke suppleringskurser på bachelor- eller kandidatniveau på grund af manglende studiekapacitet. AU vejleder desuden ikke om muligheden for suppleringskurser ved andre universiteter.

Genindskrivning og overflytning fra andre universiteter

Den aktuelle mulighed for at søge genindskrivning eller overflytning på Kandidatuddannelsen i Psykologi, fremgår af disse sider:

Kontakt vedrørende optagelse

Har du spørgsmål vedrørende ansøgning om optagelse, er du velkommen til at kontakte Optagelse til Kandidatuddannelser og Tilvalg på kandidat@au.dk.

Studievejledning

Studievejledningen svarer ikke på optagelsesspørgsmål.

Har du spørgsmål til Kandidatuddannelsen i Psykologi, som ikke specifikt vedrører optagelse, er du velkommen til at henvende dig til Studievejledningen på Psykologisk Institut.

Du kan finde yderligere oplysninger i Studieordningen for kandidatuddannelsen.