Vedtægter

§1. Formål.

A: Foreningen på S.J.U.S. (Sammenslutning af de Jordbrugsstuderende Under Science and technology) er de jordbrugsvidenskabelige studerendes interesseorganisation og repræsenterer disse såvel indadtil som udadtil.

B: Foreningen på S.J.U.S. er uafhængigt af partipolitiske interesser.

C: Foreningen på S.J.U.S. har pligt til, bredt på faget, at informere om vigtige sager.

 

§2. Foreningens sammensætning.

Foreningen består af alle studerende som er indskrevet på et af studierne: bsc Agrobiologi, Agrobiologi, Molekylærernæring og fødevareteknologi eller Agro-enviroment management. Medlemsskabet i foreningen gælder fra indskrivelse til udskrivelse.

 

§3. Møder.

Generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen senest fire uger inden afholdelsen af mødet. Referat udsendes til godkendelse.

Forslag til dagsorden på generalforsamling indsendes senest 2 uger efter indkaldelse.

Ekstraordinære foreningsmøder kan indkaldes med 24 timers skriftlig varsel. Kun punkter på dagsordenen kan komme til afstemning.

Ved generalforsamlinger har alle fremmødte tale- og stemmeret - dog ophører stemmeretten for ikke-medlemmer, hvis et medlem ønsker det. Denne begæring skal fremkomme før afstemning. Ønsker et medlem hemmelig afstemning, skal en sådan afholdes.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt, hvis 50% af foreningens medlemmer er tilstede, og mødet er lovligt indkaldt. Generalforsamlingen er ligeledes beslutningsdygtigt ved et lovligt indkaldt møde hvis ikke 50% af foreningens medlemmer er tilstede, men kun hvis et forslag til afstemning kan vedtages med mindst 8 stemmer for.

Bestyrelsen fastlægger foreningens mødeplan.

Med mindre andet er anført refererer "forening" og "foreningsmøde" til et efter §3 lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt foreningsmøde.

 

§4. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af et antal indvalgte, fordelt med repræsentanter fra de enkelte årgange. Repræsentanter fra årgange fordeles så der er 3 fra 1. årgang, 3 fra 2. årgang, 3 fra 3. årgang og 2 fra hver af kandidatuddannelserne Agrobiologi, Agro-environment management og Molekylær ernæring og fødevareteknologi. Såfremt der ikke opstiller nok fra de enkelte årgange og kandidatuddannelser til at opfylde dette krav, fyldes bestyrelsen op med flere fra de andre årgange. Opstilles flere end 15 til valget kan der udpeges 2 suppleanter.

Valgperioden for indvalgte strækker sig fra efterår til efterår.

De indvalgte vælger internt en formand, næstformand, kasser og sekretær for bestyrelsen, som udgangspunkt besættes posterne for et år afgangen med valgperiodefra efterår til efterår. Bestyrelsen kan reguleres på ethvert fagudvalgsmøde.

 

§5. Bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen varetager det daglige kontorarbejde for foreningen, dvs. henter post, fører foreningens beslutninger ud i livet, leder møderne, sørger for at der tages referater og offentliggøre disse, indkalder til møder, sørger for kontorartikler osv.

 

§6. Bestyrelsens kompetence.

Bestyrelsen er ikke tildelt nogen kompetence til at udtale sig på forenings vegne, med mindre det har indhentet tilladelse fra et bestyrelsesmøde.

En enig bestyrelse kan ekspedere hastesager, men disse dispositioner skal godkendes på førstkommende bestyrelsesmøder - evt. et ekstraordinært møde.

 

§7. Foreningens forhold til grupper/udvalg på SJUS.

Bestyrelsen kan til enhver tid støtte grupper og udvalg under S.J.U.S. med økonomiske midler. Der forlanges dog dokumentation for anvendelsen af økonomiske midler. Økonomisk støtte skal altid vedtages ved almindeligt stemmeflertal.

 

§8. Foreningens økonomi.

Bestyrelsen vælger for et år ad gangen en kasserer, der administrerer foreningens økonomi og som er en del af bestyrelsen. Valgperioden strækker sig fra efterår til efterår.

Der kan tillige vælges revisor, hvis valgperiode er den samme som kassererens.

Der fremlægges årligt ved valg af ny kasserer detaljerede regnskaber, som skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen afgør alle økonomiske spørgsmål.

Kassereren er ikke tildelt nogen kompetence til at udtale sig på bestyrelsens vegne, med mindre den til enhver tid siddende kasserer har indhentet tilladelse fra et bestyrelsesmøde.

Kassereren kan ekspedere hastesager, hvis bestyrelsen er enig med kassereren, men disse dispositioner skal godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde- eventuelt et ekstraordinært møde.

Kassereren og revisoren kan afsættes på ethvert bestyrelsesmøde.

 

§9. Udvalg.

De udvalg som findes på S.J.U.S. og som hører under foreningen, skal hver have en repræsentant fra det givne udvalg, som er indvalgt i bestyrelsen.

De enkelte udvalg bestemmer selv hvordan de vil arrangere sig. Udvalg under foreningen skal afleverer et regnskab hvert år til kassereren.

Udvalgene skal til bestyrelsesmøder være klar til at fortælle hvad de laver og hvad de planlægger af kommende aktiviteter.

Udvalg som ønsker at hører under foreningen skal rette henvendelse til bestyrelsen, som tager det med på næstkommende foreningsmøde.

Eksterne foreninger skal have en repræsentant til rådighed for indkaldelses til bestyrelsesmøder i S.J.U.S.

 

§10. Studentermøder.

Studentermøder er den højeste myndighed blandt de jordbrugsstuderende. For at et studentermøde skal have gyldighed, skal det indkaldes af et flertal på et bestyrelsesmøde eller af 6% af de immatrikulerede på S.J.U.S. det pågældende år. Et studentermøde er dog først beslutningsdygtigt, hvis 10% af de immatrikulerede på S.J.U.S. er til stede.

Studentermøder skal indkaldes med mindst en uges varsel.

Bestyrelsen sørger for at lede og referere alle studentermøder i samarbejde med de eventuelle indkaldere.

 

§11. Tvivlsspørgsmål.

Hvis der opstår tvivl om tolkningen af herværende statutter, er det altid bestyrelses/studenter-mødet, der afgør disse spørgsmål (ved almindeligt stemmeflertal).

 

§12. Fravigelse af statutter.

Hvis bestyrelsen skønner det påkrævet, kan disse statutter fraviges på enkelte punkter, hvis 2/3 af de indvalgte har stemt for det. Undtaget er §1, §3, §10, §11 og §13, som ikke kan fraviges.

 

§13. Ændring af statutter.

Ændring af disse statutter kræver vedtagelse i bestyrelsen med 2/3 flertal ved to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.