Talentforløb

Studerende på Datalogi og IT-Produktudvikling har mulighed for at deltage i et ECTS givende talentforløb.

 • Talentforløbet er for datalogi- og IT- Produktudviklings-studerende der er startet 2016 eller senere.
 • Man kan først optagelse på talentforløb ved starten af andet studieår.
 • Interesserede studerende opfordres til at tage extracurriculære aktiviteter allerede på første år inden evt optagelse på talentforløbet, ellers er det vanskeligt at nå de 30 ECTS der kræves til udmærkelse.
 • Talentforløb er en ekstracurriculær aktivitetet (udover normeret studieprogram).

Både forår og efterår udbydes en ekstra-curriculær aktivitet for 1. års studerende, en introduktion til talentforløbet.  Efterårs- og forårs-forløbet består af en række adskilte mini-forløb, der tilsammen giver et overblik over nogle af instituttets største forskningsområder.

De formelle rammer for de ekstra-curriculære aktiviteter er beskrevet her

Før starten af andet studieår udsendes information om hvorledes du kan tilmelde dig talentforløbet (og 2. års aktiviteter).    

Regler og Formål med talentforløbet

 • Formålet er at give særligt talentfulde bachelorstuderende på IT-Produktudvikling og Datalogi ekstra faglige udfordringer (udover normeret studieprogram) og samtidig give anerkendelse herfor på eksamensbeviset.
 • Talentforløbet forbedrer den studerendes kompetencer i form af en mere omfattende faglig viden og kunnen på et højere abstraktionsniveau, og talentforløbet giver den studerende bedre mulighed for at kvalificere sig til senere optagelse på ph.d.-uddannelsen.
 • På kandidatniveau kan tilsvarende udfordringer og anerkendelse opnås ved at søge optagelse på ph.d.-uddannelsen.

Optagelse på talentforløbet

 • Talentforløbet er åbent for studerende der starter bacheloruddannelserne i Datalogi og IT-Produktudvikling 2016 eller senere.
 • En studerende kan søge optagelse på talentforløbet ved starten af andet studieår.
 • Ved optagelsen på talentforløbet skal den studerende følge normeret studietid og have et karaktergennemsnit på mindst 10. Hvis den studerende ikke længere følger normeret studietid eller hvis gennemsnittet kommer under 10, udskrives den studerende af talentforløbet.
 • En studerende der er optaget på talentforløbet skal gennemføre minimum 5 ECTS ekstracurriculære aktiviteter på tilfredsstillende vis i hvert semester. I modsat fald udskrives den studerende af talentforløbet.
 • Det er ikke muligt at blive genindskrevet på talentforløbet efter en tidligere optagelse.

De ekstracurriculære aktiviteter

 • På første bachelorstudieår udbydes minimum 5 ECTS ekstracurriculære aktiviteter hvert semester. Ved senere optagelse på talentforløbet kan beståede ekstracurriculære aktiviteter fra første år indgå heri.
 • På andet og tredje studieår tilbyder en række forskergrupper hvert semester ekstracurriculære aktiviteter i form af et 5 ECTS (evt op til 10 ECTS) projektarbejde. Studerende i talentforløbet fordeles på forskergrupper efter et rotationsprincip, så en studerende laver maximum 10 ECTS projekter med samme forskergruppe. Studerende prioriterer ønsker om tilknytning til bestemte forskergrupper.  Der tages hensyn til disse ønsker hvis det ikke strider mod rotationsprincippet og en jævn fordeling af studerende mellem forskergrupper.
 • Hver ekstracurriculær aktivitet bedømmes med bestået/ikke-bestået og en udtalelse der tydeliggør om indsatsen og det faglige niveau har været ekstraordinær eller blot tilfredsstillende.

Eksamensbevis

 • En studerende der gennemfører bachelorstudiet på normeret tid med gennemsnit mindst 10 inklusive et talentforløb med minimum 30 ECTS ekstracurriculære aktiviteter kan opnå udmærkelse på eksamensbeviset. Udmærkelse kræver at der i en helhedsvurdering af det gennemførte studieforløb, bachelorprojekt og ekstracurriculære aktiviteter er tale om et ekstraordinært fagligt niveau.
 • Hvis man gennemfører færre end 30 ECTS ekstracurriculære aktiviteter vil det ikke indgå i eksamensbeviset. Men man kan bede den uddannelsesansvarlige om at få udstedt dokumentation for de gennemførte aktiviteter.