Aflevering

Du kan herunder finde vejledning til aflevering via WISEflow, og andre ting du skal være opmærksom på i forbindelse med aflevering af dit bachelorprojekt.

Afleveringsfrister: 

 • Ordinær eksamen: 1. maj kl. 12.00 
 • Reeksamen: 1. september eller 1. december

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Aflevering i WISEflow

Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner. Når flowet er åbent, vil du kunne uploade din opgave.

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den førstkommende hverdag efter afleveringsfristen. 

Du bør påbegynde upload af opgaven i god tid og senest 10 minutter før fristen, hvor flowet lukkes. Oplever du problemer i forbindelse med upload af dit bachelorprojekt, kan du kontakte teknisk og/eller administrativ support.

Flowet er lavet som et gruppe-flow.Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe.

Hvis du skriver som enkeltperson, skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Opgaven samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. Læs mere herom i den information, som vil blive sendt ud via Brightspace.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 1 GB. Hvis du har behov for at aflevere mere end 1 GB som ekstramateriale, kan du sende dette direkte til din vejleder på en USB-stik.

Det mundtlige forsvar

Instituttet vil via Brightspace informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen (senest 6 uger efter du har afleveret).

Forsvaret består af præsentation, diskussion, votering og tilbagemelding og varer i alt:

 • 1 studerende = 30 minutter
 • 2 studerende = 55 minutter
 • 3 studerende = 80 minutter

Præsentation

 • Individuelt: De første 5- 10 minutter af forsvaret er til en præsentation, du selv har forberedt.
 • Gruppeaflevering: De første 10 - 20 minutter af forsvaret er til en præsentation, I selv har forberedt.

Der er ingen formelle krav til indholdet af præsentationen, men de kan med fordel bruges til at give et kort oprids af opgavens formål og resultater for dernæst at fokusere på emner i opgaven, som du gerne vil fremhæve, f.eks.:

 • En diskussion af nogle af de valg og fravalg, som du har taget
 • Overvejelser omkring, hvordan emnet kunne blive yderligere undersøgt
 • Rettelse af grundlæggende fejl, opklaring af uklare dele eller udpegelse af mangler ved din opgave
 • Inddragelse af relevante informationer som er blevet tilgængelige, efter du afleverede opgaven (f.eks. via medierne, litteraturen, feedback fra case-virksomheden etc.).

Der er ingen krav til brug af medier til din præsentation (posters, talenoter, præsentation på din bærbare, osv.). Det frarådes dog, at du bruger tid på at tilslutte en projektor, da dette ofte tager tid fra selve præsentationen.

Diskussion
Derefter tager vejleder og censor over med spørgsmål og kommentarer, som danner grundlag for en diskussion med dig om din opgave. Spørgsmålene vil altid tage udgangspunkt i opgaven, men kan i sagens natur bevæge sig uden for opgaven ved spørgsmål om fravalg og evt mangler i opgaven.

Votering
Derefter bliver I bedt om at forlade lokalet, så vejleder og censor kan votere. Du skal her være opmærksom på, at du skal have alle dine personlige ejendele med ud af rummet.

Tilbagemelding
Når voteringen er færdig bliver du (eller samlet, hvis I er en gruppe) kaldt tilbage og får karakteren samt en uddybning af denne. 

Afholdelse af mundtligt forsvar i udlandet via Zoom
For at det mundtlige forsvar kan finde sted i udlandet, forudsættes det, at du har fået imødekommet en dispensationsansøgning om fjerneksamen, herunder fået godkendt tilsynsførende og eksamenssted.

Du bedes i dispensationsansøgningen dokumentere: 

 • De forhold, der begrunder ønsket om fjerneksamen
 • Hvilken dansk repræsentation (ambassade, konsulat, partneruniversitet) der lægger lokale til
 • Hvem, der er indgået aftale med, om at være tilsynsførende

Du skal indsende dispensationsansøgningen senest 6 uger før bachelorprojektet afleveres.

Reeksamen

Såfremt du ikke afleverer eller ikke består bachelorprojektet i maj, kan du tilmelde dig reeksamen i september og december. Du må derfor gerne tilmelde dig med forsvar i december uden at have deltaget i september. I så fald har du så sidste forsøg ved den ordinære sommereksamen det følgende år. Når du udfylder registreringsblanketten på studieportalen, skal du under bemærkninger angive, om du ønsker at aflevere dit 2. forsøg den 1. september eller 1. december.

Tilmelding til reeksamen den 1. september eller 1. december skal ske senest den 15. juni via registreringsblanketten på studieportalen (blanketten åbner den 1. juni). 

Hvis du ikke består eller afleverer dit bachelorprojekt den 1. september, kan du tilmelde dig reeksamen den 1. december senest den 1. oktober. Tilmelding til reeksamen 1. december skal ske via registreringsblanketten på studieportalen.

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen. 

Det er en forudsætning for at indstille sig til reeksamen, at man har været tilmeldt og dermed brugt et forsøg ved en ordinær eksamenstermin.

Såfremt bachelorprojektet er karakterbedømt til -3 eller 00, skal du udarbejde et nyt bachelorprojekt. 

Hvis det nye bachelorprojekt afleveres til reeksamen i september/december, skal det nye bachelorprojekt udarbejdes inden for samme række/emne med grundlæggende samme litteraturgrundlag som det oprindelige bachelorprojekt. Ved reeksamen kan du dog også efter aftale med vejleder vælge at aflevere bachelorprojektet med en ændret problemformulering.

Afleverer du ikke bachelorprojekt til reeksamen i september/december, men i stedet til næstkommende ordinære eksamen (i maj det efterfølgende år), skal du tilmelde dig bachelorprojektet på ny efter de almindelige regler, der gælder for det ordinære prøveforløb. Du kan skrive det nye bachelorprojekt inden for ethvert emne. Det skal dog bygges på et andet litteraturgrundlag end det oprindelige bachelorprojekt.

Revision af opgave
Alle studerende, som skal til omprøve, får lov til at revidere deres projekt, men kan på egen risiko vælge at beholde det allerede afleverede projekt.

Hvis en studerende vælger at revidere det afleverede projekt, skal den studerende redegøre for hvilke dele af opgaven, der er revideret. Det kan gøres ved at skrive en side med en redegørelse af ændringer i forhold til oprindeligt projekt.

Samme regler gælder for studerende, der har afleveret et gruppeprojekt. De bestemmer selv, om de vil op i gruppens projekt eller ændre dele af projektet inden omprøven. Hvis projektet ændres, skal der redegøres for ændringerne, som hvis den studerende havde afleveret opgaven individuelt.

Studerende, der ikke har afleveret et projekt, skal til omprøven aflevere en kort redegørelse på maksimalt én side om, hvordan projektet er ændret i forhold til det projekt, der var tiltænkt aflevering til den ordinære termin.

I tilfælde hvor en studerende bliver syg, eller der foreligger usædvanlige forhold, kan den studerende søge dispensation fra reglerne.

Hvis den studerende ikke afleverer til den fastsatte afleveringsfrist eller ikke består ved det mundtlige forsvar dvs. opnår karakteren -3 eller 00, skal vejleder godkende en revideret problemformulering inden for det samme emneområde. På Studieportalen for økonomi fremgår den nye afleveringsfrist. Hvis den studerende heller ikke afleverer ved denne afleveringsfrist, bevilliges et tredje eksamensforsøg på samme betingelser som ved andet eksamensforsøg. Når et revideret bachelorprojekt indleveres, skal den studerende dokumentere, hvordan problemformuleringen afviger fra den oprindelige problemformulering. Dette må maksimalt fylde 1 normalside og vedlægges som bilag. Yderligere information findes på Studieportalen for økonomi.