Generelt om eksamen

Periode for eksamenstjek og eksamenstilmelding:

 • 15. februar - 28. februar
 • 15. september - 30. september

Du er automatisk tilmeldt 1. prøveforsøg, hvis du er tilmeldt faget.

Det er dog dit ansvar, at du er tilmeldt de rigtige eksamener.
Husk derfor at kontrollere om din tilmelding er korrekt, inden eksamenstjekperioden udløber. Du kan følge dine tilmeldinger og deres prioriteringer på mitstudie.au.dk på den nye studieoverbliksside.

Hvad skal jeg tjekke?

Når du kigger på din eksamenstilmelding, skal du som minimum tjekke følgende:

 • Er du tilmeldt alle de fag, du vil gå til eksamen i?
 • Er det den rigtige prøveform?

Har du problemer med din eksamenstilmelding, skal du kontakte (husk studienummer i mailen):

Info om online eksamen

Hvor finder jeg linket til online eksamen?

På Health afholder vi alle online eksamener via Zoom. Du finder Zoom-link til din eksamen i Digital Eksamen ved at gå ind på den enkelte prøve.

Linket kan du finde i tidsplanen for den mundtlige eksamen, som typisk er lagt i Digital Eksamen som PDF-fil.

Her finder du også telefonnummer på eksaminator, hvis der skulle opstå tekniske problemer under eksamen.

Hvis du forud for eksamen har tekniske problemer eller spørgsmål til anvendelsen af Zoom, skal du henvende dig til Health IT-support.

Hvor kan jeg læse mere om Zoom?

På Studypedia finder du information om Zoom, herunder vejledninger til at installere Zoom.

Sådan gør du i tilfælde af systemnedbrud i eksamenssituationen

Nedbrud før eksamensstart

Hvis der enten under eller kort før eksamen opstår systemnedbrud, skal du kontakte eksaminator telefonisk. Telefonnummeret findes i Digital Eksamen under den pågældende prøve.

Forsøg herefter at genoprette forbindelse via Zoom. Hvis Zoom fortsat ikke fungerer, skal du i stedet forsøge at oprette forbindelse via Skype for Business.

Lykkes det ikke at få oprettet forbindelse inden for fem minutter, skal du afbryde prøven og kontakte eksaminator pr. mail for at aftale et nyt prøvetidspunkt. Det nye prøvetidspunkt lægges samme dag efter afslutningen af de planlagte eksamener.

Det er alene eksaminator, som afgør, om en prøve skal afbrydes.

Nedbrud når eksamen er påbegyndt

Hvis nedbruddet sker, efter at prøven er begyndt, skal du til en ny eksamen næste gang, det er muligt.

Du vil ikke blive registreret for et brugt prøveforsøg, hvis vi afbryder eksamen på grund af systemnedbrud. Det gælder uanset om afbrydelsen sker inden eller undervejs i eksamen, og uanset om årsagen til nedbruddet skyldes forhold hos dig eller eksaminator.

Regler for online mundtlig eksamener

Det er et krav for eksamens gennemførelse, at din computer/tablet har adgang til videoforbindelse via webcam.

Du skal identificere dig med studiekort, inden eksamen kan gå i gang.

Du må ikke have hjælpemidler som for eksempel noter, opslagsværker og lignende, hvis prøven er uden hjælpemidler.

Du skal vende skærmen ned ad mod bordet på, hvis du har tablets, mobiler og andre devices, der kan anvendes til kommunikation med tredjepart.

Eksamen er offentlig og du har mulighed for at medbringe gæster, hvis du ønsker det. Hvis du har gæster med under eksaminationen, skal de være synlige i baggrunden under hele eksaminationen.

Regler for optagelse af en mundtlig online prøve

Det er ikke tilladt at lave lyd- eller billedoptagelser af en mundtlig online prøve, med mindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. (Jf. eksamensbekendtgørelsens § 4, stk. 5).

Regler for gruppeeksamen

Aarhus Universitet anbefaler, at gruppen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger på området og holder afstand ved at deltage i prøven hver for sig via hver sin PC.

Afmelding til 1. prøveforsøg (ordinær eksamen)

På Health er du automatisk tilmeldt din ordinære prøve (1. prøveforsøg), når du har tilmeldt dig kurset i tilmeldingsperioden 1.-5. maj/1.-5. november. Afmelding af den ordinære prøve er kun muligt ved at afmelde dig kurset i tilmeldingsperioden. Afmelding udenfor dette tidsrum kræver en dispensationsansøgning. Der kan gives dispensation, hvis der foreligger usædvanlige forhold som f.eks. sygdom. Ansøgningsfristen er 2 hele hverdage efter eksamensdagen/afleveringsfristen. 

Til 1. semester på bacheloren: du er automatisk tilmeldt såvel undervisning som den tilhørende prøve. Hvis du vil afmelde dig prøven, kræver det en dispensationsansøgning.

Tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg

Du skal selv tilmelde dig til eventuelle 2. og 3. prøveforsøg, og dette gøres i STADS via mitstudie.au.dk.

Du kan i tabellen se, hvad du skal gøre, hvis du vil bruge 2. eller 3. prøveforsøg i samme eksamenstermin, eller hvis du er ved at planlægge, hvor du skal lægge dit 2. eller 3. prøveforsøg i en anden eksamenstermin.

2. og 3. forsøg Tilmelding Afmelding

I samme termin  

Du skal tilmelde dig reeksamen i STADS senest to hele dage efter fristen for offentliggørelse af karakteren i den ordinære eksamen.  

 

Senest syv dage inden første eksamensdag i faget.

OBS: det er ikke altid muligt at lægge reeksamen, således at der bliver mulighed for at afmelde sig igen.

Se mere i boksen nedenfor.

I anden termin

Samme frister som nu:  

15.-30. september / 15.-28. februar.

Her skal du tilmelde dig den ordinære prøve i STADS (jf. begrænset adgang til reeksamen - se nærmere nedenfor).

Adgang til reeksamen

For at kunne deltage i prøven i forbindelse med reeksamen er det en betingelse, at du har deltaget/brugt et forsøg ved den ordinære prøve i samme eksamenstermin.


Særlig for 3. prøveforsøg på bacheloruddannelsen i medicin

På bacheloruddannelsen i medicin kan du tilmelde dig reeksamen uden at have deltaget i den ordinære prøve i samme eksamenstermin, hvis du skal til dit 3. prøveforsøg i et kursus.

Eksamensafmelding 2. og 3. forsøg

Du kan afmelde dit 2. og 3. eksamensforsøg indtil 7 dage før eksamensdatoen. Herefter er det ikke længere muligt at afmelde sig eksamen.

For at afmelde dig eksamen skal du enten skrive til HE Studier på health.studadm@au.dk eller udfylde blanketten, som du finder under menupunktet "Eksamen" - "Vis til- og afmeldinger" i Studieselvbetjeningen (STADS). Dette skal ske senest 7 dage før eksamensdatoen.

 

Hvis du ønsker at blive afmeldt 2. og 3. eksamensforsøg senere end 7 dage inden eksamensdagen, behøver du en dispensation. Der kan gives dispensation til afmelding af eksamen, hvis der foreligger usædvanlige forhold som f.eks. sygdom. Ansøgningsfristen er 2 hele hverdage efter eksamensdagen/afleveringsfristen. 

Hvis dit 3. forsøg er tvunget grundet progressionsregler, så kan det ikke afmeldes.

Graviditet og eksamen

Er du gravid og starter eksamensperioden maks. 30 dage før din terminsdato, har du mulighed for at ønske en tidlig eksamensdato. 

Muligheden for at ønske en tidlig eksamensdato gælder kun de eksamener, der kører over flere dage, og hvor du skal op én gang. Det er typisk mundtlige eksamener. 

Når vi modtager dit ønske, ser vi på, hvad der kan lade sig gøre. Vi kan dog ikke love, at det altid kan lade sig gøre at få en tidlig eksamensdato.  
 

Sådan ønsker du tidlig eksamensdato som gravid

Send dit ønske til os i god tid. Gerne inden: 

 • 1. april (sommereksamen)
 • 1. oktober (vintereksamen). 

For at ønske en tidlig eksamensdato skal du skrive til Health Studieservice på health.studieservice@au.dk og vedhæfte din vandrejournal. 

Tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg på speciale

Hvis du ikke overholder afleveringsfristen for 1. prøveforsøg, vil du automatisk blive tilmeldt 2. prøveforsøg.

Din uddannelse godkender i den forbindelse en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde.

Din uddannelse fastsætter samtidig en ny afleveringsfrist tre måneder efter den oprindelige frist.

Overholder du ikke denne frist, bliver du, i modsætning til alle øvrige prøver, automatisk tilmeldt 3. prøveforsøg på kandidatspecialet.

Her gælder samme vilkår som ved 2. prøveforsøg.

Læs mere om vejledning til specialer her.

Digital Eksamen på Health

Du kan læse meget mere om, hvordan du skal forholde dig til Digital Eksamen på denne side.

Eksamenskrav og hjælpemidler

Du finder informationer om krav og hjælpemidler til din eksamen her:

I venstremenuen på din studieportal under "Undervisning og eksamen" kan du se, hvornår der er ordinær eksamen og reeksamen.

Eksamensresultater

Så snart resultatet er registreret, kan du se dit eksamensresultat på

Studiekort (legitimation til eksamen)

Du skal altid medbringe dit studiekort til alle eksamener.

Har du ikke fået dit studiekort, skal du medbringe følgende tre ting til eksamen:

 1. Billedlegitimation (pas eller kørekort)
 2. Indskrivningsbekræftelse
 3. Eksamensnummer

Indskrivningsbekræftelsen og eksamensnummeret finder du på Studieselvbetjeningen (STADS).

 1. Indskrivningsbekræftelsen finder du under fanebladet ”Udskrifter”
 2. Vælg udskrifter: Indskrivningsbekræftelse
 3. Eksamensnummeret finder du under fanen ”Eksamen” under Tilmeldinger.
 4. Klik på det fag du skal til eksamen i, hvorefter eksamensnummeret vil fremgå.

Eksamenssnyd

Snyd til eksamen kan have alvorlige konsekvenser.

Eksamensklage

Er du utilfreds med bedømmelsen af din eksamen, eksamensgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver og lign.) eller forløbet af din eksamen, er det muligt at klage.