Bachelorprojekt

Formålet med bachelorafhandlingen er at give den studerende lejlighed til gennem fordybelse i et afgrænset emneområde at dokumentere selvstændig evne til formulering af en problemstilling, udvælgelse af relevant litteratur, dataoparbejdelse, analyse, metodeanvendelse, kritisk vurdering samt fremlægning af løsningsforslag.

På denne side kan du finde relevante informationer, links og datoer vedrørende 6. semesters bachelorafhandling.

Før tilmeldingsfristen

Infomøde

Der afholdes informationsmøde vedrørende bachelorafhandlingen en gang om året i september måned. Informationsmødet afholdes den 14. september 2021 kl.14.15-16.00. 

Her kan du finde præsentationen fra mødet og du kan ligeledes se video fra mødet herunder. 

Hermed præsentation fra mødet den 27. oktober 

Prævejledningsarrangementer efterår 2021

Oversigt over prævejledningsarrangementer erhvervsjura

 

EU-ret


Katerina Mitkidis

Åbent kontor i 1414.112 mandag den 4. oktober (mellem 9.00 og 14.00) og torsdag 7. oktober (mellem 9.30 og 12.30).

 

Katarina Hyltén-Cavallius:

Prævejledningen gennemføres over zoom onsdag den 6. oktober 2021 fra kl. 09:00 og indtil vi er færdige. Tilmelding til prævejledning sker ved at kontakte Helle Hjorth Christiansen på hchristiansen@law.au.dk senest torsdag 30. september. Hvis man har ønsker til, hvornår på dagen vejledningen skal ligge, anføres det i mailen.

 

Birgitte Egelund Olesen

Prævejledningen gennemføres over zoom torsdag den 7. oktober fra kl. 12-16 og fredag den 8. oktober fra kl. 12-16. Tilmelding til prævejledning sker ved at kontakte Linda Andersen på lindaa@law.au.dk senest tirsdag den 5. oktober. Hvis man har ønsker i forhold til, hvilken dag vejledningen skal ligge, anføres det i mailen. 

 

Pernille Wegener Jessen

Prævejledning foregår mandag d. 4. oktober samt torsdag d. 7. oktober i 1410-242 kl. 13.00-14.30. Du/I møder bare op!

 

Karsten Engsig Sørensen

Prævejledningen gennemføres over zoom den 4. oktober fra kl. 13.00. Tilmelding til prævejledning sker ved at kontakte Gitte Schneider på gs@law.au.dk senest torsdag 30. september, hvorefter zoomlink fremsendes. Hvis der ønsker til, hvornår vejledningen skal ligge om eftermiddagen, anføres det i mailen.

 

Michael Steinicke

Prævejledningen gennemføres over zoom mandag den 6. oktober 2021 fra kl. 9.00 og indtil vi er færdige. Tilmelding til prævejledning sker ved at kontakte Helle Hjorth Christiansen på hchristiansen@law.au.dk senest torsdag 30. september. Hvis man har ønsker til, hvornår vejledningen skal ligge om eftermiddagen, anføres det i mailen.

 

Graham Butler

Åbent kontor i 1410-233 tirsdag den 5. oktober mellem 09.30 og 11.00 og torsdag 7. oktober mellem 09.00 og 10.00. Du/I møder bare op.

 

 

 

Skatteret

 

Den 29. september kl. 16.00 – 18.00 i 1324-011 (tvillingeauditoriet)

Inspirationsseminar med en række korte oplæg fra eksterne eksperter om relevante emner for specialer og bachelorafhandlinger inden for skatte-, moms -og toldretten. Efter oplæggene vil der være mulighed for en kort individuel drøftelse af potentielle afhandlingsemner med oplægsholderne eller de tilstedeværende medlemmer af skatteretsgruppen ved Juridisk Institut.

 

Den 12. oktober kl. 16.00 – 18.00

Prævejledning over zoom. Der kan påregnes prævejledning af ca. 10 minutter varighed.

 

Moms:

Dennis Ramsdahl Jensen: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62915616599

Henrik Stensgaard: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66900261895

 

Direkte skatter:

Anne Sofie Højrup Bondegaard: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/67625052589

Malene Kerzel: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61613112711

 

Den 13. oktober kl. 16.00 – 18.00

Prævejledning over zoom. Der kan påregnes prævejledning af ca. 10 minutter varighed.

 

Direkte skatter:

Anders Nørgaard Laursen: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63179592444

Inge Langhave: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69220106795

 

 

Told:

Carsten Willemoes Jørgensen: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69823622146

 

 

Erhvervsreguleringsret

 

Arbejds-/ansættelsesret

To åbne vejledningseftermiddage på dansk og en vejledningstime på engelsk. Her kan du droppe ind online på zoom og få feedback på dine speciale-emne-ideer. Det er åbent både for cand.jur., CMjur og HA(jur) studerende. 

 

Formatet er for alle tre tidspunkter et helt åbent hus, det vil sige at alle studerende, der er til stede kan få feedback på egne specialeemner og kan lytte til feedback på andres specialeemner. 

 

Der er ingen tidsbooking, alle bliver lukket ind når de dukker op og kan forlade sessionen, når de vil. Vejledningen sker ’rundt om bordet’, dvs. i vejlederens tempo. 

 

Forvent ca. 5-10 minutters drøftelse per person. 

 

Vejledere på dansk er lektor Natalie Videbæk Munkholm og ph.d. stipendiat Mette Søsted. Vejleder på engelsk er postdoc Vincenzo Pietrogiovanni.

 

Dansk 1: Torsdag d. 30. september kl 14.00-16.00 (med Natalie)

Dansk 2: Fredag d. 1. oktober kl 9.00-11.00 (med Natalie og Mette Søsted) https://aarhusuniversity.zoom.us/j/2655579319

Engelsk: Fredag d. 1 oktober kl 11.00-12.00 (med Vincenzo Pietrogiovanni) https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61210596312   

 

Immaterialret

 

Mandag den 4. oktober kl. 12.30 – 15.00:

Matthew Elsmore afholder prævejledning via zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66980748538

 

 

Tirsdag den 5. oktober kl. 9.30 – 12.00

Matthew Elsmore afholder prævejledning på sit kontor i 1410-226

 

 

 

Formueret

 

Den 5. oktober kl. 9.00 – 11.00

Hans Henrik Edlund holder prævejledning på sit kontor i 1410-327.

 

Den 6. oktober kl. 13.00 – 16.00

Tanja Jørgensen holder prævejledning på sit kontor i 1410-340.

 

 

Den 7. oktober kl. 13.00 – 16.00

Kristian Graven Nielsen holder prævejledning på sit kontor i 1410-328.

Jimmi Fevre Bruun holder prævejledning på sit kontor i 1415-306

 

 

Den 8. oktober kl. 9.00 – 12.00

René Franz Henschel holder prævejledning på sit kontor i 1410-337.

 

Den 12. oktober kl. 13.00 – 16.00

Tine sommer holder prævejledning i immaterialret og markedsføringsretlige emner på sit kontor i 1410-222.

 

 

Den 13. oktober kl. 13.00 – 16.00

Tine sommer holder prævejledning i immaterialret og markedsføringsretlige emner på sit kontor i 1410-222.

Kristian Graven Nielsen holder prævejledning på sit kontor i 1410-328.

 

Den 14. oktober kl. 13.00 – 15.00

Hans Henrik Edlund holder prævejledning på sit kontor i 1410-327.

 

Den 14. oktober kl. 13.00 – 16.00

Tanja Jørgensen holder prævejledning på sit kontor i 1410-340.

Jimmy Fevre Bruun holder prævejledning på sit kontor i 1415-306

 

Den 15. oktober kl. 9.00 – 12.00

René Franz Henschel holder prævejledning på sit kontor i 1410-337.

Valg af emne

Du skal selv vælge et emne for bachelorprojektet, og instituttet offentliggør ikke på forhånd forslag til emner.

Der kan vælges emne inden for alle de fagområder, som er repræsenteret på uddannelsen. Såfremt der ikke kan ydes vejledning inden for et bestemt fagområde, meddeles dette inden registreringsfristens udløb. 

Bachelorprojektet kan tage udgangspunkt i teoretiske problemstillinger og/eller i konkrete problemstillinger, som er relevante eller aktuelle for private eller offentlige virksomheder, interesseorganisationer, offentlige myndigheder m.fl. Problemstillingerne kan også vedrøre nærmere angivne beslutningssituationer, for eksempel beskrevet ved cases.

Søg inspiration til et muligt emne:

 • Karrierecenteret har et tæt samarbejde med erhvervslivet og kan derfor være relevante i forhold til bachelorafhandlinger. 
 • Brug nyhederne, aviserne eller virksomhedernes egne hjemmesider til at opdage problemstillinger der kunne være relevante for en bachelorafhandling. Du kan få adgang til nyhedsmedier og virksomhedsoplysninger gennem bibliotekets databaser.
 • Du kan også lade dig inspirere af institutternes lister over tilgængelige vejledere og emner. Du finder listerne under overskriften 'Tilmelding'.
 • Biblioteket udbyder flere kurser inden for litteratursøgning. Det anbefales at du gør brug af denne service, da det kan gøre opgaveskrivningen betydeligt nemmere. Klik ind på bibliotekets hjemmeside og se, hvornår det næste kursus bliver udbudt.

Når emnet er fastlagt, kan du med fordel formulere en arbejdstitel, der mere præcist beskriver det du vil arbejde med i dit projekt.

Du skal også lave en uddybning af dit emne/arbejdstitel til brug for registreringen. Uddybningen af emnet skal indeholde en beskrivelse af hvilke juridiske og erhvervsøkonomiske aspekter bachelorprojektet påtænkes at behandle herunder det tværfaglige perspektiv. HUSK uddybningen anvendes ved tildelingen af vejledere, så vær grundig, men den forventes ikke at være endelige. Det endelige bachelorprojekt udarbejdes sammen med de tildelte vejledere.

Uddybningen kan erstattes af en projektbeskrivelse eller problemformuleringen. Her gælder også af den endelige problemformulering udarbejdes sammen med de tildelte vejledere.

Indhold og udformning

Bachelorprojektet skal afspejle, at der er tale om en kombinationsuddannelse og har til formål at udprøve de studerendes faglige kompetencer inden for erhvervsøkonomi og erhvervsjura samt deres evne til at behandle problemstillinger tværfagligt.

Kravet om tværfaglighed indebærer, at afhandlingen skal indeholde væsentlige elementer fra såvel det juridiske som det økonomiske fagområde. Det anbefales, at du tilstræber, at arbejdsindsatsen inden for et fagområde udgør mindst 1/3 af det samlede arbejde med afhandlingen, uden at forholdet nødvendigvis behøver at komme til udtryk i det forholdsvise sideantal. Afhængigt af emnevalget kan det være relevant, at det ene fagområde alene inddrages på et mere anvendelsesorienteret frem for et teoretisk/metodemæssigt niveau.

Kravet om tværfaglighed kan være opfyldt, selv om der ikke inden for begge hovedområder er foretaget dybdegående praktiske eller teoretiske analyser.

Den tværfaglige afhandling kan således

 • behandle såvel de juridiske som de (erhvervs)økonomiske problemstillinger på et højt teoretisk og analytisk niveau.
 • behandle problemstillinger knyttet til den ene faglighed på et højt teoretisk og analytisk niveau, mens den anden faglighed udelukkende har en støttende, forklarende eller beskrivende funktion, der sætter afhandlingens problemstillinger i kontekst og underbygger problemstillingernes relevans, betydning eller sammenhæng
 • placere sig et sted mellem de to ovenstående yderligheder

Bachelorprojekter kan efter aftale med begge tildelte vejledere skrives på engelsk.

At skrive i grupper

At skrive bachelorafhandling i en gruppe har nogle fordele, da du har nogen at sparre, diskutere og vende teorier og idéer med. Det er for mange en stor fordel, da forskellige vinkler på opgaven oftest giver et bedre resultat. Men en bachelorafhandling er et stort arbejde, og oftest inkluderer det mange timer sammen i gruppen og til tider kompromiser. Derfor er det vigtigt, at gruppen fungerer fagligt godt sammen men også, at den fungerer socialt godt sammen. Et godt tip er derfor at forventningsafstemme med den eller de personer, du vil skrive med, da det er vigtigt, at alle i gruppen har samme mål med opgaven. Det er nemlig ikke muligt at skifte gruppe inde i processen. Du kan finde gode råd til arbejdet i studiegrupper på Styrk dit studieliv

Hvis du ikke umiddelbart har fundet medstuderende som ønsker at skrive om det samme emne som dig er der oprettet en blackboardgruppe hvor man kan finde en at skrive sammen med. For at du kan få adgang til blackboard siden, skal du ganske kort skrive lidt om, inden for hvilke(t) område(r), du gerne vil skrive dit bachelorprojekt, og så sende det til studieleder-erhvervsret@law.au.dk sammen med dit fulde navn og dit auID. Så tilføjer vi dig til blackboard siden, hvor du også kan se, hvem der i øvrigt mangler en makker og inden for hvilke områder de gerne vil skrive.

Vejleder

Der udpeges 2 vejledere, normalt en juridisk hovedvejleder og en økonomisk medvejleder.   

Der er ikke mulighed for at indgå en forlods aftale med en vejleder på Juridisk Institut. Der kan alene fremsættes ønske om en bestemt vejleder. Har du ikke et ønske til en juridisk vejleder, og/eller er der ikke indgået en konkret aftale med en økonomisk vejleder, skal du i forbindelse med udfyldelsen af webformularen være særligt opmærksomme på, at du får lavet en udførlig projektbeskrivelse med en klar beskrivelse af, hvilke juridiske og erhvervsøkonomiske aspekter afhandlingen påtænkes at omhandle, herunder det påtænkte tværfaglige perspektiv. Beskrivelsen skal være så udførlig, at der kan tildeles vejledere på grundlag heraf. Efter deadline for indsendelse af webformularen allokerer de relevante institutter hurtigst muligt en vejleder til de registrerede studerende. De studerende orienteres herefter om tilknytningen af vejledere via Blackboard senest primo december.

Vejledere kan findes i nedenstående links:

Tilmelding

Her finder du webformular til ønske af vejleder og  valg af emne

Ønske af vejleder og valg af emne  

Webformularen skal udfyldes og indsendes senest den 9. november.

Tildeling af vejleder vil finde sted primo december og vil blive offentliggjort via Brightspace.

Skriveprocessen

Vejledningsprocessen

Du er ansvarlig for din bachelorafhandling og for at strukturere opgaven og planlægge din arbejdsproces bedst muligt. Derfor skal du være i stand til at argumentere for alle dine valg, dine antagelser og afgrænsninger (problemformulering, teorier, metoder, analyser).

Vejlederens primære opgave er at fungere som akademisk sparringspartner, at lege djævelens advokat og at udfordre dit arbejde hen af vejen - ikke at godkende dine individuelle valg.

På det første vejledermøde, bør du og din vejleder også diskutere og blive enige om, hvordan vejledningen skal foregå fremover. I bør blandt andet aftale, hvor ofte I skal mødes, hvordan I forbereder jer til møderne (som typisk er baseret på skriftlige input fra dig), hvornår vejlederen ikke er til stede (ferie, konferencer osv.) og hvor vejledning ikke er mulig.

Bemærk, at vejlederne ikke forventes at læse hele eller store dele af opgaven, før du afleverer, men at de forventes at læse udvalgte dele som en del af den løbende vejledningsproces. Vejlederne forventes heller ikke at give dig indikationer på, hvordan din opgave vil klare sig (hvilken karakter, den vil få) - primært fordi, at det er censor, der har det sidste ord i forbindelse med den endelige karakter. Dog bør vejlederne gøre dig opmærksom på det, hvis dit ambitionsniveau eller det forventede opgaveresultat ikke ses som tilstrækkeligt til at opnå en bestået karakter.

Resumé

Opgaven skal indeholde et resumé på engelsk (uanset hvilket sprog resten af opgaven skrives på). Resuméet skal have et omfang på 1 - 2 sider (2.400 - 4.800 anslag inkl. blanktegn) tegn. Resuméet indgår i den overordnede opgavebedømmelse og skal være placeret forrest i opgaven - før indledningen.

Antal anslag

 • Skrives individuelt, må projektet ikke overskride 45 normalsider (a 2.400 anslag, i alt maks. 108.000 anslag inkl. mellemrum/blanktegn, overskrifter og noter, men ekskl. engelsk resumé, kilde- og litteraturliste samt evt. bilag)

 • Skriver to studerende sammen, må projektet ikke overskride 60 normalsider (a 2.400 anslag, i alt maks. 144.000 anslag, inkl. mellemrum/blanktegn, overskrifter og noter, men ekskl. engelsk resumé, kilde- og litteraturliste samt evt. bilag)

 • Skriver 3 studerende sammen må projektet ikke overskride 75 normalsider (a 2.400 anslag, i alt maks. 180.000 anslag, inkl. mellemrum/blanktegn, overskrifter og noter, men ekskl. engelsk resumé, kilde- og litteraturliste samt evt. bilag).

 • Grafer, billeder og figurer medregnes med 800 anslag uafhængigt af størrelse.

 • Bachelorprojekter, der overskrider det maksimale omfang, afvises fra bedømmelse, og der er brugt et eksamensforsøg.

 • Hvis opgaven skrives af flere studerende er det ikke nødvendigt at angive den enkeltes bidrag.

Forside

Opgavens forside skal indeholde følgende informationer:

 • De(n) studerendes navn
 • Måned og år
 • Opgavetitel
 • Vejleders navn
 • Antal anslag inkl. blanktegn i opgaven

Sprog og layout

Der er ingen formelle krav til layout i forbindelse med elementer som linjeafstand, margin, skrifttype, sidehoved eller sidefod - så længe din opgave er læsbar.

Tabeller og figurer

Tabeller og figurer bør nummereres fortløbende. De skal være let læsbare/forståelige og ledsages af en tilhørende forklarende note samt en henvisning, hvis de er taget fra en anden kilde. I princippet skal den forklarende note gøre det muligt at læse og forstå tabellen uafhængigt af teksten. Dog skal analyser og fortolkninger af tabeller og figurer være endel af selve opgaveteksten.

Bilag

Du kan vedlægge bilag, hvor du finder det nødvendigt at medtage ekstra materiale såsom (men ikke kun):

• Ekstra information om den empiriske baggrund

• Interview guides, transskriptioner af interviews, spørgeskemaer, ekstra datakørsler osv.

• Rapporter, der anvendes som sekundære datakilder.

Opgaven bedømmes udelukkende på selve opgavens indhold og derfor skal selve opgaven i sig selv være et komplet og meningsfyldt dokument uafhængigt af bilagene.

Hvis du anvender interviews i din dataindsamling, er der ikke noget formelt krav om, at du transskriberer dine interviews. Dog vil transskriberede interviews ofte føre til en langt bedre dataanalyse og dermed bedre opgave.

Henvisninger/referencer

Præcise og omfattende kildehenvisninger er meget vigtige, da de viser grundlaget for din viden.

Direkte brug af kildesprog, omskrivninger eller direkte oversættelser uden præcis angivelse af kilde opfattes som plagiering (se afsnittet om plagiering og eksamenssnyd neden for). Spørg din vejleder, hvis du er i tvivl.

Derfor skal opsummeringer af kildemateriale, gengivne eller lettere redigerede figurer, tabeller, osv. være ledsaget af en præcis kildehenvisning.

Referenceværktøj

Biblioteket tilbyder referenceværktøjet EndNote. Biblioteket tilbyder kurser i, hvordan du bruger programmet. Brug det værktøj, som du er mest tryg ved og brug det konsekvent i din opgave. Dette vil spare dig for en masse tid til sidst, når du skal lave din litteraturliste. Derudover kan du være sikker på, at din litteraturliste er komplet og konsekvent bygget op.

Normalt vil du kunne eksportere kildehenvisningen fra databasen direkte ind i dit referenceværktøj, hvilket sparer dig for en masse tid, da du ikke behøver at skrive informationerne manuelt eller sikre dig, at de er korrekte og fyldestgørende.

Litteraturliste

Til sidst i opgaven (men før evt. bilag) skal du vedlægge en samlet litteraturliste, som indeholder alle de kilder, som du har henvist til i teksten (og kun disse!).  

 • Kilder placeres i alfabetisk rækkefølge efter førsteforfatterens efternavn.
 • Hvis du henviser til flere kilder fra samme forfatter, placeres de i forhold til udgivelsesår.
 • Du skal ikke inddele dine kilder i primær og sekundær litteratur.
 • Du kan inddele din litteraturliste i forskellige dele (f.eks. bøger, artikler, internetkilder osv.).

Sådan henviser du til bøger:

 • Gomard, Bernhard & Torsten Iversen. Obligationsret 1. del DJØF Forlag, 2016.

Sådan henviser du til kapitler:

 • Nevin, John R. & Smith, Ruth a.: The predictive accuracy of a retail gravitation model: An empirical evaluation. In: Kenneth Bernhardt (Ed.), The changing marketing environment, s. 15-33. Chicago, IL: American Marketing Association, Red. 1981.

Sådan henviser du til artikler i akademiske tidsskrifter:

 • Wensley, Robin (1981). Strategic marketing: Betas, boxes, or basics. Journal of Marketing, 45(3), s. 173-182.

Sådan henviser du til artikler i aviser og blade:

 • Grunert, KG 2006, Convenience: Så tag på gourmetrestaurant, Børsen, 8. juni, s. 11.

Sådan henviser du til internetkilder:

 • Komiteen for God selskabsledelse, anbefaling for God selskabsledelse, https://corporategovernance.dk/sites/default/files/anbefalinger-for-god-selskabsledelse-2013-senest-opdateret-november-2014.pdf

Det kan være en god ide at vedlægge kopier af internetkilder i bilagene, da de sider/dokumenter, som du henviser til, kan være blevet slettet, flyttet til en anden side eller opdateret. Alternativt kan du tilføje i parantes hvornår du sidst har tilgået siden.

Fortrolighedsaftale

Når du kontakter eksterne aktører (organisationer eller personer) med henblik på et samarbejde i forbindelse med din opgave, kan du få brug for en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden. Den finder du her:

Fortrolighedsaftale

Bemærk, at både vejledere og censor er bundet af tavshedspligt gennem deres job. Nogle virksomheder vil dog stadig bede om en fortrolighedsaftale mellem AU og virksomheden. 

NB: Når du afleverer din opgave, kan du vælge, om den skal stå på »åben hylde« og være offentligt tilgængelig. Hvis du vælger »lukket hylde« er du garanteret at det kun er vejledere og censor, får din opgave at se.

Opstår der problemer?

I tilfælde af særlige personlige eller helbredsmæssige problemer, som påvirker din evne til at færdiggøre din opgave, eller hvis du har uløselige problemer med personer i din studiegruppe, skal du kontakte Studievejledningen for at få hjælp til at løse disse problemer.

I tilfælde af større ændringer som vil påvirke din opgave, skal du derefter kontakte din vejleder. I de sjældne tilfælde af problemer mellem dig og din vejleder, bør du først forsøge at løse problemerne med din vejleder ved gøre din vejleder opmærksom på dine problemer og bekymringer. Hvis dette ikke er muligt eller hvis problemet fortsætter, bør du kontakte:

Studieleder Carsten Willemoes Jørgensen (cwj@law.au.dk)

Det er vigtigt, at du ikke venter med at nævne disse problemer til efter, at du har afleveret eller forsvaret din opgave, da misforståelser eller problemer ifm. vejledningsforløbet ikke kan ligge til grund for en efterfølgende klage over den endelige karakter.

Eksamenssnyd og plagiering

Eksamenssnyd og plagiering er alvorlige handlinger, som kan føre til en række sanktioner, herunder bortvisning. Hvis du kopierer dele af andre kilder i din opgave, skal du eksplicit henvise til disse dele som citater med tydelig kildehenvisning. Vær opmærksom på, at selv-plagiering også er plagiering. Hvis du kopierer tekst, idéer eller struktur fra egne tidligere opgaver (direkte eller omskrevet) skal du gøre eksplicit opmærksom på dette. Følg følgende links for at få mere information AUs officielle regler om plagiering og andre former for eksamenssnyd på: 

 

 

Aflevering

Aflevering i WISEflow

Studerende der er tilmeldt bachelorafhandlingen vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade din opgave. Sidste frist for upload er den 1. maj kl. 12.00. Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen. 

Opgaven samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. Læs mere herom i den information, som vil blive sendt ud via Brightspace.

Har du materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). skal det uploades under "Ekstra materiale". Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 1 GB. Hvis du har behov for at aflevere mere end 1 GB som ekstramateriale, kan du sende dette direkte til din vejleder på en USB-stik.

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe.

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen

Det mundtlige forsvar

Instituttet vil via mail eller Brightspace informere dig om, hvor og hvornår du skal til mundtlig eksamen (senest 6 uger efter du har afleveret).

Det mundtlige forsvar er en evaluering af den individuelle studerende, hvad enten bacheloropgaven forsvares ved et gruppeforsvar (hvis to eller flere studerende har skrevet opgaven sammen) eller et individuelt forsvar (hvis du har skrevet opgaven alene). Du kan dog også vælge at forsvare opgaven individuelt, selvom du har skrevet i en gruppe.

Forsvaret afholdes sammen med dine vejledere og en ekstern censor.

Den mundtlige eksamen starter med en præsentation af opgaven (ca. 5 minutter). Der er ingen formelle krav til, hvordan du bruger din tid, men kan med fordel bruges til at give en hurtig præsentation af opgaves formål og resultater, men det kan også være en god ide at bruge tiden til at snakke om et eller to emner i opgaven, som du gerne vil fremhæve, f.eks.:

• En diskussion af nogle af de valg og fravalg, som du har taget.

• Overvejelser omkring, hvordan emnet kunne blive yderligere undersøgt.

• Rettelse af grundlæggende fejl, opklaring af uklare dele eller udpegelse af mangler ved din opgave.

• Relevante informationer, som er blevet tilgængelige efter du afleverede opgaven (f.eks. via medierne, litteraturen, feedback fra case-virksomheden etc.)

Hvis du er en del af gruppe, er det ikke noget krav til opdelingen af indhold i de første fem minutter.

Der er ingen formelle krav til hvordan du laver din præsentation (poster, cue cards, præsentation på din bærbare, osv.) Det frarådes at du bruger en projektor i din præsentation, da dette altid ender med at tage tid fra selve præsentationen. Efter din præsentation, tager vejleder og censor over med spørgsmål og kommentarer som danner grundlag for en diskussion med dig om din opgave.

Derefter bliver I bedt om at forlade lokalet, så vejleder og censor kan votere, hvorefter du (eller I samlet, hvis I er en gruppe) får jeres samlede tilbagemelding, herunder jeres respektive karakterer.

Eksamens varighed er i alt (inkl. votering, karaktergivning og feedback):

• 1 studerende = 45 minutter

• 2 studerende = 60 minutter

• 3 studerende = 75 minutter

Bedømmelse

Bacheloropgaven bedømmes af vejledere og af censor med udgangspunkt i en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og det mundtlige forsvar. Karakteren gives efter 7-trinsskalaen

Den endelige karakter er bl.a. baseret på din evne til at:

 • angive en klar og præcis problemformulering af et emne, som er relevant for uddannelsen, og som giver plads til selvstændige analyser, teoretiseringer og refleksioner i et tværfagligt perspektiv
 • redegøre for, hvilke retlige og økonomiske problemstillinger eller perspektiver projektet vil behandle inden for rammerne af det valgte emne
 • skelne mellem, hvad der er væsentligt og uvæsentligt for det konkrete projekt, dvs. foretage prioriteringer i forhold til og afgrænsning af opgavens emne
 • bruge én eller flere af fagets metoder, herunder begrunde valg af metode, kildemateriale og eventuelle teorier, der anvendes til løsning af problemstillingerne samt til at anvende de valgte metoder korrekt på de relevante dele af problemstillingerne
 • identificere og benytte relevante retskilder, supplerende litteratur og evt. andet relevant materiale i forhold til det konkrete projekt
 • gennemføre dybdegående analyser af de (tvær-)faglige problemstillinger
 • diskutere og selvstændigt vurdere de relevante problemstillinger og hertil knyttede tvivlsspørgsmål
 • argumentere for konklusion og eventuelle løsningsforslag
 • disponere bachelorprojektet i en logisk og hensigtsmæssig rækkefølge med en klar ”rød tråd” fra problemformuleringen til analysen og – underinddragelse af de tværfaglige elementer – videre til en konklusion, hvor hovedvægten er lagt på de dele af analysen, der er afgørende for at besvare problemformuleringen
 • skrive afhandlingen i et klart og korrekt sprog med anvendelse af korrekt terminologi
 • redegøre for og perspektivere afhandlingens indhold ved det mundtlige forsvar.

Omeksamen

Såfremt du ikke afleverer eller ikke består bachelorprojektet afleveres nyt bachelorprojekt inden for samme emne og med samme vejleder, men med en ændret problemformulering.

Den ændrede problemformulering skal godkendes skriftligt af (begge) vejleder(e) og sendes til institutsekretæren med ansvar for bachelorprojektet på HA(jur.)

Tilmelding til omprøve skal ske senest 1. juli via den studieadministrative selvbetjening (STADS) med afleveringsfrist 1. september.