Speciale

Oversigt over specialeforløb

Frister Speciale i forårssemesteret Speciale i efterårssemesteret**

Frist for at indsende dit ønske om/valg af vejleder

9. november 9. maj
Frist for upload af din foreløbige titel og opgaveformulering i WISEflow  20. januar 20. august
Specialeafleveringsfrist 1. juni 2. januar
Frist for upload af din reviderede opgaveformulering i WISEflow 10. juni 10. januar
Specialeafleveringsfrist, 2. forsøg* 15. september 15. april
Frist for upload af din reviderede opgaveformulering i WISEflow 24. september 24. april
Specialeafleveringsfrist, 3. forsøg* 2. januar 1. august

*Disse afleveringsfrister gælder kun hvis ikke du afleverer specialet inden for afleveringsfristen ved hhv. 1. og 2. eksamensforsøg. Der er andre regler/afleveringsfrister, hvis du ikke har bestået ved hhv. 1. eller 2. eksamensforsøg (se afsnittet "Aflevering af speciale").

**Gælder for studerende på uddannelser med vinterstart, og studerende der har fået dispensation til at skrive speciale i efterårssemesteret. 

Hvis den angivne afleveringsfrist for specialet falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen for specialet den førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Regler for specialet

Hvis du er kandidatstuderende og følger et normeret studieprogram, bliver du automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen. Du er dog selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg i dit speciale inden for rammerne af din maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid.

 

Før tilmeldingen

Når du skal skrive dit speciale, skal du begynde forberedelserne til specialet i god tid (gerne 2-3 måneder) før tilmeldingsfristen, da du skal finde et emne og udarbejde en opgaveformulering, før du kan tilmelde dig. Du skal også tænke over, hvem du kunne tænke dig som vejleder.

Faggrupperne afholder åbent hus arrangementer hvor det er muligt, at  træffe de undervisere, der er tilknyttet den pågældende faggruppe, og drøfte mulige emner med de pågældende.Du kan læse mere her.

Du skal have mindst én vejleder, men det anbefales på det kraftigste, at du får tilknyttet en vejleder fra hvert af de to fagområder, der skal indgå i specialet. 

Specialekoordinatorer

Fagområde/-gruppe

Navn

Almene fag

Jens Evald

Arbejds- og ansættelsesret

Natalie Munkholm

EU ret og international ret

Michael Steinicke

Formueret

Morten Midtgaard Fogt

Offentlig ret

Ole Terkelsen

Skatteret

Dennis Ramsdahl Jensen

Strafferet og kriminologi

 Nicolaj Sivan Holst

Registrering af emne 

Specialetilmeldingsblanketten åbner ultimo september.

Når emnet er fastlagt, skal du senest den 9. maj9. november udfylde webformularen til valg af emne og vejlederønske. Du finder webformularen ved at klikke her. Opgaveformuleringen skal bestå af:  

 • Foreløbig titel/emne
 • Uddybning af emnet/titel eller foreløbig opgaveformulering

Din uddybning af emnet skal være så præcis som mulig og gerne med en henvisning til den konkrete lovgivning og økonomiske teori, du vil arbejde med, da den skal bruges til at finde de rigtige vejledere til dig.

Du skal angive såvel en økonomisk vejleder som en juridisk vejleder i webformularen.

Du har ikke mulighed for på forhånd at indgå en bindende aftale om vejledning med en vejleder. Her er det alene et ønske til en vejleder, du angiver i webformularen.

Har du ikke ønske om en specifik juridisk eller økonomisk vejleder, skal du sikre dig, at det er tilstrækkelig klart ud fra uddybningen af emnet eller den foreløbige opgaveformulering, hvad specialet skal handle om. Det/de relevante institut/institutter allokerer herefter hurtigst muligt vejledere, der kan vejlede inden for dit emne, til dig.

Primo december offentliggør vi en liste via Brightspace, hvor du kan se hvem du har fået tildelt som hovedvejleder.

Såfremt du vælger at skrive speciale med en medstuderende, skal I udfylde registreringsblanketten sammen (dvs. én blanket udfyldes for hver 'gruppe')    

Automatisk tilmelding 

Du vil automatisk blive registreret til specialet ved indgangen til dit 4. semester (forårssemestret) med frist for aflevering af dit speciale den 1. juni. Hvis du ikke har indsendt aftalen om vejledning inden indgangen til dit 4. semester, vil din skriveperiode alligevel være begyndt. Det vil sige, at din skriveperiode regnes fra det tidspunkt, hvor du automatisk er registreret og ikke fra det tidspunkt, hvor du udfylder webformularen om emne og vejledning. 

Hvis du ikke følger det normerede studieforløb og automatisk tilmeldes specialet i efterårssemestret, har du deadline for indsendelse af webformularen den 10. maj med afleveringsfrist for specialet den 1. januar.

Bemærk: Efter registrering kan der ikke ske framelding. 

Godkendelse af foreløbig titel og opgaveformulering

Din vejleder skal formelt godkende din foreløbige titel og opgaveformulering. Du bliver derfor umiddelbart inden din specialeskrivning går i gang bedt om at uploade dette i WISEflow, hvorefter den skal godkendes af vejleder. Se fristen i skemaet 'Oversigt over specialeforløb'.

Den foreløbige titel og opgaveformuleringen kan sagtens være den, som du indsendte på webformularen i forbindelse med ønske om/valg af vejleder og kan således også ændres løbende i specialeskrivningsprocessen i samarbejde med din vejleder.

Formelle krav

Formelle krav og retningslinjer for skriftlige opgaver

De formelle krav (antal anslag mv.) finder du i kursusbeskrivelsen for dit speciale.

Studieordningen for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og erhvervsret finder du blandt information, hvilke regler der gælder for større skriftlige opgaver på Erhvervsøkonomi og erhvervsret.

Omfang

Opgaven skal indeholde et resumé på engelsk (uanset hvilket sprog resten af opgaven skrives på). Resuméet skal have et omfang på 1 - 2 sider (2.400 - 4.800 anslag inkl. blanktegn). Resuméet indgår i den overordnede opgavebedømmelse og skal være placeret forrest i opgaven - før indledningen.

Specialet har et omfang på maksimalt 50 normalsider (a 2.400 anslag, i alt maks. 120.000 anslag, inkl. mellemrum/blanktegn, overskrifter og noter, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, sidetal, sidehoved, engelsk resumé, kilde- og litteraturliste samt evt. bilag).

Hvis 2 studerende skriver sammen har specialet et omfang på maksimalt 75 normalsider (a 2.400 anslag, i alt maks. 180.000 anslag, inkl. mellemrum/blanktegn, overskrifter og noter, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, sidetal, sidehoved, engelsk resumé, kilde- og litteraturliste samt evt. bilag).    

Grafer, billeder og figurer medregnes med 800 anslag uafhængigt af størrelse.

Specialer, der overskrider det maksimale omfang, vil blive afvist fra bedømmelse, og der er brugt et eksamensforsøg.

Brug af AI

Fra sommereksamen 2024 må du bruge værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens i denne type eksamensopgave.

Du skal udfylde en deklaration, uanset om du har brugt AI eller ej
Når du afleverer din eksamensopgave, skal du også aflevere en deklaration om din brug af generativ kunstig intelligens, så det fremgår, om du har brugt generativ kunstig intelligens eller ej. Hvis du har brugt generativ kunstig intelligens, skal du i deklarationsskrivelsen angive hvordan.

Sådan udfylder du deklarationen

 • Du modtager en skabelon til deklarationen i WISEflow.
 • I skabelonen skal du skal beskrive, hvordan du har brugt generativ kunstig intelligens, herunder din promptning-metode, f.eks. til det forberedende arbejde med opgaven, til at stille spørgsmål og søge information, modtage feedback og kritik på din tekst, udføre korrektur, eller lignende.
 • Hvis du ikke har brugt AI kan du skrive: ”I udformningen af denne opgave er der ikke anvendt generativ AI”.
 • Upload din deklaration som bilag til din opgave i WISEflow

Husk kildeanvisning og undgå plagiering
Hvis du undlader at angive, hvordan du har brugt generativ kunstig intelligens i opgaven, betragtes det som eksamenssnyd. Lær derfor, hvordan du eksempelvis laver referencer til ChatGPT, så du undgår plagiering.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende deklarationsskrivelsen, skal du kontakte din vejleder.

Læs mere om GAI og eksamen på AU Studypedia

Specialepladser

Oplysninger om specialepladser offentliggøres på Brightspace. Der vil være adgang til specialepladser  i løbet af januar måned (juni måned for dem der skal aflevere i efteråret).

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/organisation.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/organisation eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.

Krav til forsiden af specialet

 • Titel på dansk og engelsk
 • Studienummer
 • Navn
 • Vejleders navn
 • Antal anslag (husk også at vedlægge dokumentation)

Forsiden kan desuden indeholde andre oplysninger – f.eks. Aarhus Universitet, årstal, osv.

Aflevering af specialet

Specialet skal uploades digitalt i WISEflow.

WISEflow
Studerende, der er tilmeldt specialet, vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. Sidste frist for upload er den 1. juni kl. 12.00 for studerende, som skriver speciale i forårssemesteret og den 2. januar kl. 12.00 for studerende, som skriver speciale i efterårssemesteret.

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

Det er den version af specialet, som du uploader i WISEflow, der er den gældende.

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg vejledningen til aflevering i gruppe, som du finder i FAQ'en.

Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Speciale samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. 

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Ønsker du at aflevere før din fastsatte afleveringsfrist?

Hvis du gerne vil aflevere dit speciale tidligere end din afleveringsfrist, skal du være opmærksom på følgende:

 • Hvis du afleverer mere end 14 dage før den fastsatte afleveringsfrist vil dit speciale blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. Du skal samtidig sende besked til kandidat.bss@au.dk om tidlig aflevering af specialet. Du skal samtidig sende besked til Linda Andersen (lindaa@law.au.dk) om tidlig aflevering af specialet.
 • Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før din fastsatte afleveringsfrist, vil bedømmer først blive informeret om din aflevering til den fastsatte afleveringsfrist, hvorefter de 4 ugers bedømmelsesfrist går i gang. Bedømmer har dog mulighed for at tilgå dit speciale fra den dag du afleverer og kan indsende bedømmelsen så snart specialet er bedømt.

Særligt for tidlig aflevering i sommerperioden under 2. eksamensforsøg
Hvis du ønsker at aflevere i juni eller juli skal du give besked til  kandidat.bss@au.dk.

Juli er bedømmelsesfri, og der skal derfor beregnes individuelle bedømmelsesfrister for tidlige afleveringer – som udgangspunkt vil bedømmelsesfristen være 4 uger + juli måned.

Du skal være opmærksom på, at dette kun er en mulighed for studerende, som ikke har afleveret den 1. juni. Hvis du ikke består specialet skal du orientere dig i afsnittet nedenfor ”Hvis du ikke består dit speciale”.

Mundtligt forsvar

Instituttet vil via mail eller Brightspace informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen. Forsvaret af specialet skal ske senest 6 uger efter afleveringsdatoen.

Uanset om der er tale om individuelt forsvar eller gruppeforsvar (hvis to studerende har skrevet speciale sammen og på webformularen har ønsket gruppeforsvar), vil der være tale om individuel bedømmelse.

De første 5 minutter er der mulighed for en præsentation af specialet.

Der er ingen formelle krav til, hvordan du bruger din tid, men tiden kan med fordel bruges til at give en hurtig præsentation af specialet eller nogle af de ting du  gerne vil fremhæve, f.eks.

• En diskussion af nogle af de valg og fravalg, som du har taget.

• Overvejelser omkring, hvordan emnet kunne blive yderligere undersøgt.

• Rettelse af grundlæggende fejl, opklaring af uklare dele eller udpegelse af mangler ved din opgave.

• Relevante informationer, som er blevet tilgængelige efter du afleverede opgaven (f.eks. via medierne, litteraturen, feedback fra case-virksomheden etc.)

Hvis du er en del af gruppe, er der ikke noget krav til opdelingen af indhold i de første fem minutter.

Der er ingen formelle krav til hvordan du laver din præsentation (poster, cue cards, præsentation på din bærbare, osv.). Det frarådes at du bruger en projektor i din præsentation, da dette altid ender med at tage tid fra selve præsentationen. Efter din præsentation, tager vejleder og censor over med spørgsmål og kommentarer som danner grundlag for en diskussion med dig om din opgave.

Forsvarets varighed er, inkl. votering, karaktergivning og feedback):

·         1 studerende = 45 minutter

·         2 studerende = 60 minutter

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg.

Du skal herefter udarbejde en revideret opgaveformulering inden for samme emneområde og med samme vejleder.

Du skal inden de første 5 dage efter 1. afleveringsfrist tage kontakt til din specialevejleder. I skal herefter sammen udarbejde og aftale en revideret opgaveformulering. Du vil modtage en notifikation fra WISEflow, når det er muligt at uploade din reviderede opgaveformulering til godkendelse af din vejleder. (Vær opmærksom på, at juli måned er bedømmelsesfri).

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Du har en frist på 3 måneder + 14 dage regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet. Fristen går automatisk i gang dagen efter din oprindelige afleveringsfrist. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg. 

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du ikke afleverer dit speciale ved 2. eksamensforsøg.

Tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg sker automatisk.  

Hvis du ikke består dit speciale

Specialet skal bestås med karakteren 02 eller herover. Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg.  Du skal herefter udarbejde en revideret opgaveformulering inden for samme emneområde og med samme vejleder.

Du skal inden de første 5 dage efter modtagelse af din bedømmelse tage kontakt til din specialevejleder. I skal herefter sammen udarbejde og aftale en revideret opgaveformulering.

Du vil modtage en notifikation fra WISEflow, når det er muligt at uploade din reviderede opgaveformulering til godkendelse af din vejleder. (Vær opmærksom på, at juli måned er bedømmelsesfri).

Der er en frist på 3 måneder + 14 dage, regnet fra bedømmelsesfristen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet. Fristen går automatisk i gang dagen efter bedømmelsesfristen. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg.

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

Særligt for studerende som skriver speciale i forårssemesteret
For studerende som skriver speciale i forårssemestret er bedømmelsesfristen 30. juni.

Da juli måned er bedømmelsesfri regnes afleveringsfristen på 3 måneder + 14 dage fra 1. august og dit 2. eksamensforsøg kan derfor tidligst gå i gang den 15. august. Dette uagtet at du modtager en ikke-bestået bedømmelse tidligere end den 30. juni.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.