Speciale

Regler for specialet

Hvis du er kandidatstuderende og følger et normeret studieprogram, bliver du automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen. Du er dog selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg i dit speciale inden for rammerne af din maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid.

 

Før tilmeldingen

Når du skal skrive dit speciale, skal du begynde forberedelserne til specialet i god tid (gerne 2-3 måneder) før tilmeldingsfristen, da du skal finde et emne og udarbejde en opgaveformulering, før du kan tilmelde dig. Du skal også tænke over, hvem du kunne tænke dig som vejleder.

Faggrupperne afholder åbent hus arrangementer hvor det er muligt, at  træffe de undervisere, der er tilknyttet den pågældende faggruppe, og drøfte mulige emner med de pågældende.Du kan læse mere her.

Du skal have mindst én vejleder, men det anbefales på det kraftigste, at du får tilknyttet en vejleder fra hvert af de to fagområder, der skal indgå i specialet. 

Specialekoordinatorer

Fagområde/-gruppe

Navn

Almene fag/retslære

Bettina Lemann Kristiansen

Erhvervsreguleringsret

Natalie Munkholm

Formueret

Morten Midtgaard Fogt

EU ret/international ret

Michael Steinicke

Offentlig ret

Louise Storgaard

Skatteret

Dennis Ramsdahl Jensen

Strafferet og kriminologi

Anette Storgaard

Registrering af emne 

Når emnet er fastlagt, skal du senest den 9. november udfylde webformularen til valg af emne og vejlederønske. 

Opgaveformuleringen skal bestå af:  

  • Foreløbig titel/emne
  • Uddybning af emnet/titel eller foreløbig problemformulering 

Din uddybning af emnet skal være så præcis som mulig og gerne med en henvisning til den konkrete lovgivning og økonomiske teori, du vil arbejde med, da den skal bruges til at finde de rigtige vejledere til dig.

Du skal angive såvel en økonomisk vejleder som en juridisk vejleder i webformularen.

Du har ikke mulighed for på forhånd at indgå en bindende aftale om vejledning med en vejleder. Her er det alene et ønske til en vejleder, du angiver i webformularen.

Har du ikke ønske om en specifik juridisk eller økonomisk vejleder, skal du sikre dig, at det er tilstrækkelig klart ud fra uddybningen af emnet eller den foreløbige problemformulering, hvad specialet skal handle om. Det/de relevante institut/institutter allokerer herefter hurtigst muligt vejledere, der kan vejlede inden for dit emne, til dig.

Primo december offentliggør vi en liste via Brightspace, hvor du kan se hvem du har fået tildelt som hovedvejleder.

Såfremt du vælger at skrive speciale med en medstuderende, skal I udfylde registreringsblanketten sammen (dvs. én blanket udfyldes for hver 'gruppe')    

Automatisk tilmelding 

Du vil automatisk blive registreret til specialet ved indgangen til dit 4. semester (forårssemestret) med frist for aflevering af dit speciale den 1. juni. Hvis du ikke har indsendt aftalen om vejledning inden indgangen til dit 4. semester, vil din skriveperiode alligevel være begyndt. Det vil sige, at din skriveperiode regnes fra det tidspunkt, hvor du automatisk er registreret og ikke fra det tidspunkt, hvor du udfylder webformularen om emne og vejledning. 

Hvis du ikke følger det normerede studieforløb og automatisk tilmeldes specialet i efterårssemestret, har du deadline for indsendelse af webformularen den 10. maj med afleveringsfrist for specialet den 1. januar.

Bemærk: Efter registrering kan der ikke ske framelding. 

Omfang

 

Opgaven skal indeholde et resumé på engelsk (uanset hvilket sprog resten af opgaven skrives på). Resuméet skal have et omfang på 1 - 2 sider (2.400 - 4.800 anslag inkl. blanktegn). Resuméet indgår i den overordnede opgavebedømmelse og skal være placeret forrest i opgaven - før indledningen.

Specialet har et omfang på maksimalt 50 normalsider (a 2.400 anslag, i alt maks. 120.000 anslag, inkl. mellemrum/blanktegn, overskrifter og noter, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, sidetal, sidehoved, engelsk resumé, kilde- og litteraturliste samt evt. bilag).

Hvis 2 studerende skriver sammen har specialet et omfang på maksimalt 75 normalsider (a 2.400 anslag, i alt maks. 180.000 anslag, inkl. mellemrum/blanktegn, overskrifter og noter, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, sidetal, sidehoved, engelsk resumé, kilde- og litteraturliste samt evt. bilag).    

Grafer, billeder og figurer medregnes med 800 anslag uafhængigt af størrelse.

Specialer, der overskrider det maksimale omfang, vil blive afvist fra bedømmelse, og der er brugt et eksamensforsøg.

Specialepladser

Oplysninger om specialepladser offentliggøres på Brightspace. Der vil være adgang til specialepladser  i løbet af januar måned (juni måned for dem der skal aflevere i efteråret).

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/organisation.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/organisation eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.

Aflevering af specialet

Specialet skal uploades digitalt i WISEflow.

WISEflow
Studerende, der er tilmeldt specialet, vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. Sidste frist for upload er den 1. juni kl. 12.00 for studerende, som skriver speciale i forårssemesteret og den 2. januar kl. 12.00 for studerende, som skriver speciale i efterårssemesteret.

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

Det er den version af specialet, som du uploader i WISEflow, der er den gældende.

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning.

Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Speciale samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. Se vejledningen til, hvordan du laver din besvarelse til PDF.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Ønsker du at aflevere før din fastsatte afleveringsfrist?

Hvis du gerne vil aflevere dit speciale tidligere end din afleveringsfrist skal du være opmærksom på følgende:

  • Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før din fastsatte afleveringsfrist, vil dit speciale først blive sendt til bedømmelse efter den fastsatte afleveringsfrist.
  • Hvis du afleverer mere end 14 dage før den fastsatte afleveringsfrist vil dit speciale blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. Du skal samtidig sende besked til Linda Andersen (lindaa@law.au.dk) om tidlig aflevering af specialet.
  • Hvis dit Flow ikke er åbnet på det tidspunkt hvor du gerne vil aflevere skal du kontakte studieadministrationen som kan være behjælpelige med dette. Du skal skrive til kandidat.bss@au.dk.

Særligt for tidlig aflevering i sommerperioden under andet eksamensforsøg:

-          Hvis du ønsker at aflevere i juni eller juli skal du give besked til kandidat.bss@au.dk.

Juli er bedømmelsesfri, og der skal derfor beregnes individuelle bedømmelsesfrister for tidlige afleveringer – som udgangspunkt vil bedømmelsesfristen være 4 uger + juli måned

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.    

Mundtligt forsvar

Instituttet vil via mail eller Brightspace informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen. Forsvaret af specialet skal ske senest 6 uger efter afleveringsdatoen.

Uanset om der er tale om individuelt forsvar eller gruppeforsvar (hvis to studerende har skrevet speciale sammen og på webformularen har ønsket gruppeforsvar), vil der være tale om individuel bedømmelse.

De første 5 minutter er der mulighed for en præsentation af specialet.

Der er ingen formelle krav til, hvordan du bruger din tid, men tiden kan med fordel bruges til at give en hurtig præsentation af specialet eller nogle af de ting du  gerne vil fremhæve, f.eks.

• En diskussion af nogle af de valg og fravalg, som du har taget.

• Overvejelser omkring, hvordan emnet kunne blive yderligere undersøgt.

• Rettelse af grundlæggende fejl, opklaring af uklare dele eller udpegelse af mangler ved din opgave.

• Relevante informationer, som er blevet tilgængelige efter du afleverede opgaven (f.eks. via medierne, litteraturen, feedback fra case-virksomheden etc.)

Hvis du er en del af gruppe, er der ikke noget krav til opdelingen af indhold i de første fem minutter.

Der er ingen formelle krav til hvordan du laver din præsentation (poster, cue cards, præsentation på din bærbare, osv.). Det frarådes at du bruger en projektor i din præsentation, da dette altid ender med at tage tid fra selve præsentationen. Efter din præsentation, tager vejleder og censor over med spørgsmål og kommentarer som danner grundlag for en diskussion med dig om din opgave.

Forsvarets varighed er, inkl. votering, karaktergivning og feedback):

·         1 studerende = 45 minutter

·         2 studerende = 60 minutter

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. 

Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering indenfor samme emneområde og med samme vejleder, der skal godkendes af din vejleder.    

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter afleveringsfristen for 1. eksamensforsøg og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering.

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces. 

Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet. Fristen går automatisk i gang den dag, du skulle have afleveret dit speciale.

Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, har du brugt det 2. af i alt 3 eksamensforsøg. 

Samme procedure for revidering af problemsformulering gør sig gældende, såfremt du ikke afleverer dit speciale ved 2. eksamensforsøg.

Du har en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at aflevere specialet.   

Tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg sker automatisk.  

Hvis du ikke består dit speciale  

Specialet skal bestås med mindst karakteren 02. Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg. 

Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering indenfor samme emneområde og med samme vejleder, der skal godkendes af din vejleder.  

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter bedømmelsesfristen og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering. 

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Der er en frist på 3 måneder, regnet fra bedømmelsesfristen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet. 

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.