Førsteårsprøven

Hvad er ”førsteårsprøven”?

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i og bestået inden udgangen af første studieår.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet, med mindre du søger og opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Som bachelorstuderende (indskrevet september 2016 eller senere) skal du have bestået førsteårsprøven senest ved udgangen af dit første studieår.

Det vil fremgå af din studieordning, hvilke prøver, studienævnet har besluttet, indgår i førsteårsprøven.

Hvis du bliver udmeldt fordi du ikke bestod førsteårsprøven og på et senere tidspunkt vil søge ind på samme uddannelse igen, kan du finde en vejledning og information om reglerne for at søge ind på samme uddannelse på denne webside.

Beståelseskravet

Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Omfanget af førsteårsprøven udgør 30 ECTS ud af de 60 ECTS, der i henhold til studieordningen er placeret på det første studieår, 1. og 2. semester.

Inden det første studieårs udgang vil der være mulighed for at aflægge tre prøveforsøg i fagene Familie- og arveret samt Statsforfatningsret på uddannelsens 1. semester.For så vidt angår fagene på 2. semester, Juridisk teori, metode og viden samt Dele af formueret, vil studerende kun have mulighed for at aflægge to prøveforsøg inden udgangen af første studieår.