Dispensationer

En dispensation er en undtagelse fra de sædvanlige og faste regler, der gælder for din uddannelse. Dispensationer gives kun efter en konkret ansøgning og kun i undtagelsestilfælde, hvis der er særlige omstændigheder, som kan undtage dig fra disse regler. Det er studielederen eller studienævnet, der behandler din dispensationsansøgning.

Du kan altid henvende dig på Studievejledningen, hvis du har spørgsmål til dispensationsansøgningerne.

Muligheder for dispensation

Dispensationsansøgninger imødekommes kun, hvis du kan dokumentere, at der foreligger usædvanlige forhold, som kan undtage dig fra de sædvanlige og faste regler. Når du søger om en dispensation, skal du derfor vedlægge dokumentation for de usædvanlige forhold. Dokumentationen kan f.eks. være en lægeerklæring, der dokumenterer, at du har været syg, en dødsattest der dokumenterer, at du har mistet et nærtstående familiemedlem eller lignende.

Det er eksempelvis muligt at søge om dispensation fra studiereglerne, hvis der er dokumenteret:

 • Usædvanlige forhold
 • Barsel og adoption
 • Funktionsnedsættelse
 • Elitesportsudøvelse

Du er som studerende selv ansvarlig for at holde dig orienteret om de regler, der gælder for din uddannelse. Manglende kendskab til reglerne for din uddannelse vil derfor normalt ikke være et usædvanligt forhold.

Bemærk at uanset årsag og dokumentation vil afgørelsen på en dispensationsansøgning altid bero på en konkret vurdering, og derfor er det ikke muligt at give et bindende svar på udfaldet af en dispensationsansøgning på forhånd.

Hvis din dispensationsansøgning bliver imødekommet, skal du være opmærksom på, at dispensationen sædvanligvis kun gælder til f.eks. én eksamen eller i en begrænset periode. Hvis du efterfølgende har behov for yderligere dispensation, skal du derfor indsende en ny dispensationsansøgning.

Studievejlederne kan hjælpe dig med råd og vejledning omkring tilrettelæggelsen af dit studieforløb samt hjælpe dig med flere informationer. Det er derfor altid en god idé at kontakte studievejledningen, hvis du har brug for at søge om en dispensation.

Hvis du bliver syg i forbindelse med en eksamen på Aarhus BSS, kan du læse, hvordan du skal forholde dig, og hvilke muligheder du har under 'Sygdom ved eksamen'.

Sådan søger du dispensation

Du søger via skemaet på Selvbetjeningen. Du finder skemaet under ’Ansøgninger’. Der er følgende krav til din ansøgning:

 • Skriv tydeligt hvilke(n) regel(er), du ønsker dispensation fra.
 • Forklar hvad du ønsker at få dispensation til at kunne gøre (f.eks. at få et ekstra eksamensforsøg, for sen tilmelding til eksamen mv.)
 • Redegør for hvilke omstændigheder du mener, berettiger dig til at opnå dispensationen. Du kan vedlægge eller eftersende dokumentation.

Ansøgningen om dispensation behandles af det studienævn, der er ansvarlig for din centrale uddannelse (der hvor du er indskrevet som enten bachelor eller kandidatstuderende).

Hvis du skal eftersende dokumentation til din dispensationsansøgning kan du sende det via email til dispensationsansogninger.bss@au.dk eller pr. post til Juridisk Studienævn, Tåsingegade 3, Bygning 1443, 8000 Aarhus C.

Krav til lægeerklæring

Bemærk at en lægeerklæring ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at ansøgningen imødekommes, hvorfor det er vigtigt med en detaljeret lægeerklæring, der bedst muligt understøtter ansøgningen. 

Hvis du skal bruge en lægeerklæring i forbindelse med en dispensationsansøgning, er der følgende oplysninger erklæringen bør indeholde:

 • Patientens navn, personnummer og adresse
 • Lægens navn, autorisationsID, virksomhedsadresse og uddannelse.
 • Oplysning om hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten, og hvilke der stammer fra patienten selv, tredjemand eller patientjournaler med videre.
 • En lægefaglig vurdering af lidelsens betydning for studiearbejdsevnen, og -  hvis relevant - hvilken diagnose og hvilke symptommønstre ses der.
 • Specifik tidsperiode. I hvilken periode har den studerende været syg, og eventuelt hvad tidsperspektivet er for bedring.
 • Dato/datoer for, hvornår patienten har været tilset for sin sygdom.
 • Endeligt skal erklæringen være dateret og forsynet med lægens underskrift eller tilsvarende.
 • Oplysning om patienten sædvanligvis benytter den læge, der har udfærdiget erklæringen.

Hvis du vil være sikker på, at din lægeerklæring indeholder de korrekte informationer, kan du medbringe studienævnets brev vedr. lægeerklæring.

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

 

Den vejledende sagsbehandlingstid for ansøgninger til studienævnet er 4-6 uger.

Ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår bør således indsendes senest seks uger inden din eksamen, hvis du vil være sikret svar inden afviklingen af din eksamen.

Hvis du har brug for at søge om dispensation i forbindelse med reeksamen (f.eks. forlænget tid ved eksamen, særlige forhold, 4. eksamensforsøg mm.), skal din ansøgning være indsendt senest den dato, hvor der er frist for tilmelding til reeksamen for alle fuldtidsstuderende på bachelor- og kandidatuddannelser. 

I sommerperioden (primært juli måned) må der forventes lidt længere sagsbehandlingstid. Har du f.eks. søgt om dispensation ifm. eksamen i august, kan du risikere, at du først får svar kort tid før eksamen afholdes.

Du skal være opmærksom på at tjekke din e-Boks jævnligt, da studienævnets afgørelse kan komme indtil dagen før din reeksamen.

Husk hvis du har fået en dispensation til forlænget eksamenstid ved den ordinære termin, fremgår det af denne, hvis den også er gældende til reeksamen. Du opfordres til at læse din afgørelse og følge de anvisninger, der står.

Ved ansøgninger om forhåndsmerit i forbindelse med udvekslingsophold, må der også forventes længere sagsbehandlingstid, da sådanne vurderinger er afhængige af de faglige miljøer, hvor der afholdes ferie.