Molekylærbiologi

Bachelorprojekt i molekylærbiologi

Som en del af bachelorstudiet skal den studerende gennemføre et bachelorprojekt. Bachelorprojektet er skemalagt til det sidste kvarter i studiet (men kan i særlige tilfælde også udføres på andre tidspunkter). Bachelorprojektet kan udføres enten som et teoretisk projekt svarende til 10 ECTS eller som et eksperimentelt projekt svarende til 20 ECTS. I begge tilfælde skal bachelorprojektet resultere i en rapport, som evalueres efter 7-trinsskalaen med ekstern censor.

Orienteringsmøder om bachelorstudiet ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) annonceres ved opslag. Vejledning vedr. valg af bachelorprojekt, kontakt Michael Etzerodt (se kontaktinfo til højre).

Individuelt bachelorprojekt

Den studerende kan vælge at udføre et individuelt bachelorprojekt, hvor projektemnet aftales med en hovedvejleder fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik. Instituttet har på hjemmesiden en liste over vejledere og emner, der udbydes som bachelorprojekt. Projektet kan enten være teoretisk (10 ECTS) eller eksperimentelt (20 ECTS). Et eksperimentelt projekt er økonomisk mere belastende end et teoretisk, og det er derfor afgørende, at den studerende finder en vejleder, der vil stille de nødvendige faciliteter til rådighed for den studerende. Projektet kan også udføres uden for Institut for Molekylærbiologi og Genetik. I så fald skal der laves en aftale med en af instituttets medarbejdere, som godkender projektet og fungerer som hovedvejleder. Hovedvejlederen skal sikre, at projektet opfylder de krav, der er til et bachelorprojekt ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt deltage i bedømmelsen af rapporten og underskrive karakterprotokollen.

Bachelorrapporten

Rapporten skrives på dansk eller engelsk efter aftale med hovedvejlederen og har et omfang på maximum 20 sider for et teoretisk projekt og 25 sider for et eksperimentelt projekt.

Hovedvægten af indholdet skal omhandle en gennemgang af originallitteratur med tilhørende referenceliste, og rapporten skal desuden indeholde et resumé på engelsk. For et eksperimentelt projekt beskrives yderligere de udførte forsøg, og der afsluttets med en konklusion.

Bachelorrapporten afleveres elektronisk senest kl. 12.00 den 15. juni via digital eksamen https://eksamen.au.dk/

Tilmelding

Alle skal tilmelde sig bachelorprojektet på mit.au.dk i tilmeldingsperioden for undervisningstilmelding.

Senere vil alle tilmeldte studerende modtage en personlig mail, hvor vejleder og titel på bachelorprojektet skal udfyldes. Denne mail skal være udfyldt senest 14 dage før afleveringsdatoen (Da mailen er personificeret, må den ikke videresendes til medstuderende). Hvis du 14 dage før afleveringsdatoen ikke har modtaget denne mail, bør du tage kontakt til uddannelseskoordinatoren på din uddannelse.

  • Ved eksperimentelt bachelorprojekt på 20 ECTS, som foregår i laboratoriet, skal den studerende desuden registreres på instituttets undervisningssekretariat i bygning 1872-538 (Dorte Abildskov). Skema til registrering på instituttet.