Molekylærbiologisk projekt

Hvem skal udarbejde og godkende projektkontrakten? 

Projektkontrakten udarbejdes af dig og din kommende vejleder. 

Projektkontrakten skal udfyldes af dig og godkendes af din vejleder og din uddannelsesansvarlige via kontraktgeneratoren

Vejledning til, hvordan du udfylder en projektkontrakt 

Du finder vejledningen her

Frist

Din projektkontrakt skal være udfyldt og godkendt via kontraktgeneratoren senest 1. oktober for efterårsprojekter og 1. marts for forårsprojekter. 

Vejledere for molekylærbiologisk projekt

Se listen over vejledere ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Vejledning til skrivning af ”Molekylærbiologisk projekt”-rapport

Rapporten, som afrunder dit Molekylærbiologiske projekt, skrives på dansk eller engelsk efter aftale med hovedvejlederen. Rapporten skal indeholde et resumé på engelsk, hvis rapporten skrives på dansk. Rapporten har et omfang på maksimum 10 sider. Det bør tilstræbes at ramme dette sidetal nogenlunde præcist. Sidetallet er inklusive figurer og tabeller, men eksklusive appendiks. Også forside, abstract, forkortelsesliste, indholdsfortegnelse og referencer kan fraregnes de 10 sider.

Rapporten skal indeholde en introduktion til det molekylærbiologiske emne, som danner grundlag for det eksperimentelle arbejde, og de udførte forsøg (metoder og resultater), som efterfølgende diskuteres og perspektiveres. Rapporten afsluttes med en konklusion.

Rapporten kan med fordel opbygges som en videnskabelig artikel og skal som minimum indeholde følgende: resumé/abstract, introduktion, materialer og metoder, resultater, diskussion, konklusion, fremtidsperspektiver, referencer og evt. appendiks. Rapporten skal desuden have en indholdsfortegnelse, og evt. preface/forord og acknowledgements/takkeord. Tilføj også, umiddelbart efter introduktionen, en præcis beskrivelse af formålet med projektet (Aims) herunder arbejdshypotese og strategi. Rapporten skal være rettet til en ligemand uden specialviden inden for det felt, du har arbejdet med. Du er faktisk eksperten, og de fleste andre (inklusive censor) har brug for en indførelse i baggrunden for at forstå dit projekt. Derfor er det også vigtigt, hver gang et nyt forsøg introduceres, at give oplysninger om, hvorfor et beskrevet eksperiment er gennemført (resultater).

Mere specifikt om rapportens enkelte afsnit:

Forordet (Preface) kan indeholde oplysninger om hvor og hvornår studiet er udført, vejleder, samarbejder, kort om emnet og evt., hvordan man har valgt at angribe det. Man kan også her beskrive formålet med projektet, og hvad der eksperimentelt er fokuseret på. Her bør du desuden anføre, om projektet er en videreførelse af dit eget bachelorprojekt og anføre, at der følgelig kan forekomme mindre overlap f.eks. i metodeafsnittet.

Indholdsfortegnelse (Table of content) - som navnet siger.

Takkeord (Acknowledgements), her takker man de mennesker, der har bidraget til projektet med vejledning og materialer af forskellig art.

Forkortelsesliste (List of abbreviations) med alle relevante forkortelser i alfabetisk rækkefølge, dog ikke alment bekendte som fx ATP, DNA og RNA. Gennavne (husk kursiv) kan også angives her.

Resumé (Abstract) der beskriver ultrakort (100-150 ord) og præcist om baggrund for projektet, formålet med studiet, den eksperimentelle strategi, samt konklusioner.

Introduktion, hvor man bekriver den baggrund, der er nødvendig for, at læseren kan forstå det, der præsenteres i resultatafsnittet. Noget kan skrives generelt med reference til reviews. Det drejer sig om det, der formodes at være ”sikker” viden. Brugen af reviews bør minimeres. Andet, som er tættere knyttet til det man studerer i projektet, beskrives mere detaljeret med angivelse af nøgle-referencer (original litteratur). Vær sikker på at der engang imellem dykkes dybt ned i emnet, så det hele ikke bliver overfladisk. Opdel evt. introduktionen i overordnede afsnit med overskrifter. Overskrifterne skal helst være ”beskrivende”, så man ud fra overskriften alene har en ide om, hvad man skal til at læse om. Benyt evt. figurer og tabeller som forklarende supplement til teksten.  Figurhenvisninger i teksten er vigtige og figurteksten skal forklare alle symboler og andre detaljer i figuren således at figur + figurtekst kan stå alene og læses uafhængigt af hovedteksten. Husk at angive kilde for figurer og tabeller, om du har modificeret en figur, eller om du selv har produceret den. Introduktionen afrundes med en kort beskrivelse af formålet med bachelorprojektet (Aims).

Resultater - her beskrives de forskellige resultater, der er opnået. Hvert afsnit har sin egen overskrift, som bør være beskrivende for det, der redegøres for. Et resultatafsnit kan starte med formuleringen: ”In order to investigate……”, hvor man forklarer, hvad man har undersøgt. Dernæst beskrives det, hvordan man har designet eksperimentet og udført forsøget. De opnåede resultater præsenteres i figurer og tabeller. Vær omhyggelig med grafikken - alt skal være tydeligt og læsbart. De enkelte resultatafsnit kan afsluttes med: ”In conclusion, the obtained results demonstrate/indicate that….”. Figurteksterne skal indeholde en overskrift der oftest vil beskrive konklusionen. Figurteksten skal tydeligt beskrive, hvad figuren viser – dvs. detaljeret nok til, at man ikke behøver at læse om det i resultatafsnittet. Hvis du har mange resultater, kan du, af hensyn til begrænsninger i sidetal, nøjes med at præsentere de mest centrale i hovedteksten, og præsentere de øvrige i appendiks.

Diskussion - indledes ofte med en kort opsummering af de opnåede resultater. Herfra tager man punkt for punkt og diskuterer resultaterne i relation til om de bekræfter ens hypotese eller forventninger, og i relation til tidligere publicerede studier inden for forskningsfeltet. Husk at inkludere relevante referencer. Man kan også inkludere afsnit, hvor man diskuterer hvorfor noget er anderledes end forventet eller er gået galt. Her kan man komme med forslag til hvad der kan være skyld i de opnåede data og hvordan man kan lave det om og komme videre.

Konklusion - beskriver de vigtigste konklusioner fra hele arbejdet og sætter dem i perspektiv. Afsnittet vil således være en kort sammenfatning af de vigtigste resultater og hvordan de passer ind i en større sammenhæng fx. hvad er projektets samfundsrelevans? Husk at der ikke er nogen forventning om, at du har gennemført eksperimenter nok til at drage en klokkeklar konklusion. Derfor er det vigtigt at vurdere sine resultater mht. statistisk usikkerhed og ikke mindst beskrive hvilke eksperimenter du kunne ønske dig, du havde haft tid til at fortsætte med.

Fremtidsplaner for projektet, hvor man nævner man de eksperimenter og metoder, man mener er relevante, og som man gerne vil lave i fremtiden for at komme videre med projektet.

Materialer og Metoder tjener til præcist at beskrive dine eksperimenter med en detaljeringsgrad således, at en ligemand i et fremmed laboratorium kan gentage eksperimentet. Oplysningerne heri gives så kort som muligt, men husk gengivelse af alle koncentrationer og/eller mængder eller præcise referencer, hvis sådanne findes. Du kan evt. benytte appendiks til at give en detaljeret beskrivelse af fx medieopskrifter, PCR-programmer, primere o.lign. Appendiks regnes ikke med i det maksimale antal sider på 10.

Referencelisten skal indeholde alle de kilder, som du har henvist til i din rapport. Reviews må gerne indgå, men forsøg at begrænse brugen af disse og inddrag i vidst mulige omfang original litteratur. Det er lettest at holde styr på referencerne ved brug af software som f.eks. Endnote.