Bachelorprojekt

Projekter ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik er hovedsageligt for bachelor-, projekt- og specialestuderende på uddannelserne i molekylærbiologi, molekylær medicin og bioteknologi. Du er velkommen til løbende at kontakte den enkelte hovedvejleder for at diskutere evt. udførelse af projekt hos denne.

Der er også mulighed for at udføre sit forskningsprojekt ved Institut for Biomedicin og Institut for Klinisk Medicin.

Find din kommende bachelor-/projekt-/specialevejleder ved projektdag

Hvert år i april/maj afholdes en projektdag, hvor vejlederne præsenterer deres forskningsprojekt(er) for bachelor-, projekt-, og specialestuderende. Tid og sted annonceres på denne side, når datoen er fastlagt.

Invitation til Projektdag onsdag den 3. maj 2023

Find din kommende bachelor-/projekt-/specialevejleder til Projektdag 2023

Studerende i Molekylærbiologi og Molekylær Medicin ved MBG inviteres til Projektdag 2023.

Arrangementet omfatter:

  • en bachelorstuderende der fortæller om livet som projektstuderende og projektet.
  • præsentation af forskergrupper ved MBG med mulige bachelor- og specialeprojekter – posterstande findes i et foyer-område på hver etage i bygningerne i Universitetsbyen 81.
  • kaffe/the og kage.
  • Tour de Lab, hvor vejledere viser deres laboratorier og fortæller om forskningsprojekter.
  • fri diskussion/snak med pizza og sodavand

Program:

15.15  Velkomst og introduktion ved Charlotte Rohde Knudsen, MoGenS & MMF - i MBG auditorium (1871-120)
15.25  Presentation ved Signe Sloth Csikos - i MBG auditorium (1871-120)
15.45  Postere - præsenteret på hver etage i foyerne
           Kaffe/the og kage - kan afhentes foran MBG auditorium
16.15  Guided lab tour - find your lab tour
17.30  Pizza og sodavand

TILMELDING TIL PROJEKTDAGEN (sidste frist 30. april)

Generel information om bachelorprojekt

Her kan du finde information om dit bachelorprojekt, tilmelding, aflevering og reeksamen. 

Om bachelorprojektet

ECTS

Bachelorprojektet har et omfang på 10-20 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Det præcise omfang fremgår af din uddannelses studieordning, som du finder under 'Undervisning' > "Studieordninger' i menuen.

Hvad forventes der fagligt af mig? 

Du skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne.  

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af din formuleringsevne i forbindelse med projektet. 

Bedømmelse 

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet. 

Har du spørgsmål om dit bachelorprojekt? 

Information om, hvordan bachelorprojekter forløber på din uddannelse, kan fås ved henvendelse til din uddannelsesansvarlige, eller til din Studievejleder, som du finder i menuen til venstre. 

Tilmelding

Hvilket semester skal jeg skrive mit bachelorprojekt? 

Bachelorprojektet skal gennemføres i 5. eller 6. semester.  

Du skal derfor tilmelde dig bachelorprojektet ved undervisningstilmeldingen forud for det semester, hvor projektet skal gennemføres. Du finder tilmeldingsperioder og anden information om undervisningstilmelding under 'Undervisning' > 'Undervisningstilmelding' i menuen.

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Din tilmelding til bachelorprojektet foregår via mitstudie.au.dk.  

Bachelorprojektkontrakt 

Hvis du skal udfylde en bachelorprojektkontrakt via Kontraktgeneratoren, vil det fremgå i kursusbeskrivelsen.

Frister og praktiske informationer

Du skal aflevere dit bachelorprojekt via Digital Eksamen. 

Læs mere om Digital Eksamen under 'Eksamen' > 'Digital eksamen' i menuen.

Hvornår skal jeg senest aflevere? 

Vintereksamen: d. 15. januar kl. 12.00 med bedømmelse senest d. 31. januar 
Sommereksamen: d. 15. juni kl. 12.00 med bedømmelse senest d. 30. juni 

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit bachelorprojekt til tiden. 
Vi anbefaler, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit bachelorprojekt.  
For sent afleverede bachelorprojekter bedømmes ikke. 

Hvornår kan jeg se min eksamen i Digital Eksamen? 

Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Ellers skal du kontakte din Uddannelseskoordinator.
Du finder din uddannelseskoordinator under 'Kontakt og Studieservice' > 'Uddannelseskoordinatorer' i menuen.

Forside til bachelorprojekt 

Du er selv ansvarlig for at udarbejde en forside til bachelorprojektet.  
Forsiden skal indeholde dit navn og studienummer, titel, vejleders navn og dato for aflevering.  

Titel 

Dit bachelorprojekt skal have en engelsk titel, også selvom det i forvejen har en dansk titel. 
Når du afleverer i Digital Eksamen, så vær opmærksom på, at den titel du angiver (DK og GB), er den titel, der kommer på dit eksamensbevis. 

Afleveringsformat

Du skal som hovedregel aflevere dit bachelorprojekt som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis det er nødvendigt. 

Din aflevering i Digital Eksamen er den juridisk gældende aflevering 

Den version af bachelorprojektet, der er afleveret i Digital Eksamen, er den juridisk gældende, og det vil derfor være denne version, der indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet. 
I tilfælde af en klagesag, vil det ligeledes være den afleverede version i Digital Eksamen, der er gældende. Læs mere om klager under 'Eksamen' > 'Eksamensklager' i menuen.

Skal jeg også aflevere et fysisk eksemplar? 

Du og din vejledere aftaler, hvorvidt der skal laves fysiske eksemplarer til censor, med-vejledere m.v. 

Reeksamen

Hvis du ikke afleverer dit bachelorprojekt i tide eller ikke består, bruger du et eksamensforsøg, og du skal selv tilmelde dig reeksamen. 

Tilmelding til reeksamen

Foregår i tilmeldingsperioden via mitstudie.au.dk
Du finder tilmeldingsperioden under 'Eksamen' > 'Eksamenstilmelding og reeksamen' i menuen.

Kan jeg få vejledning inden jeg går til reeksamen? 

I perioden fra ordinært eksamensresultat til din reeksamen er der ikke krav om, at din vejleder tilbyder yderligere vejledning. 

Afleveringsfrist i Digital Eksamen 

Vinterreeksamen: senest d. 15. marts med bedømmelse senest d. 31. marts 
Sommer reeksamen: senest d. 15. august med bedømmelse senest d. 31. august 

Bachelorrapporten

Her finder du en vejledning til skrivning af din bachelorrapport. Vejledningen giver information om formelle krav samt hjælp til at strukturere og formulere rapporten. 

Bachelorkontrakten

Her finder du en skabelon til udarbejdelse af bachelorporjektrapporten. Denne skal være lavet inden d. 1. marts.