Projektkontrakten

Hvem skal udarbejde og godkende projektkontrakten? 

Projektkontrakten udarbejdes af dig og din kommende vejleder. 

Projektkontrakten skal udfyldes af dig og godkendes af din vejleder og din uddannelsesansvarlige via kontraktgeneratoren

Vejledning til, hvordan du udfylder en specialekontrakt 

Du finder vejledningen nedenfor:


Vejledning til udarbejdelse af kontrakt for projekt i Molekylærbiologi eller Molekylær medicin

Vejledningsplan for (navn)

Dato: (dato for seneste version af vejledningsplanen)

Arbejdstitel på projektet: (foreløbig titel)

Projektbeskrivelse/Problemformulering (ca. ½ side):

 • Skal indeholde beskrivelse af projektets formål og evt. hypotese(r)
 • Skal indeholde et kort afsnit med baggrunden for projektet (hvorfor er det interessant at undersøge). Gerne med videnskabelige kilder.
 • Skal indeholde kort beskrivelse af metoder/datakilder.

Plan for vejledning:

 • Hvis der er flere vejledere på projektet, bør der være en afklaring af rollefordelingen mellem hovedvejleder og projektvejleder(e) i planlægningsfasen, ved udførelsen af forsøg og/eller analysearbejde og i skrivefasen. Og hvem har det primære ansvar for det faglige indhold i projektet?
 • Hvis vejleder eller andre skal deltage aktivt i det praktiske arbejde bør dette aftales på forhånd.
 • Hvis projektet er fordelt på flere lokaliteter (AU lokaliteter og/eller eksterne samarbejdspartnere) bør der være en plan for hvor du sidder i de enkelte faser i projektet.
 • Kan desuden indeholde en beskrivelse af hvordan vejledningen vil foregå (antal/frekvens af møder m.v.).
 • Kan indeholde en beskrivelse af tilknytningen til forskningssektion. Snak med din vejleder, om det forventes, at du deltager i sektionsmøder, journal club, seminarer med øvrige speciale studerende i sektionen eller andre aktiviteter?

Tidsplan: Skal indeholde angivelse af tidsperioder for de enkelte faser i projektet (se forslag herunder):

 • (Periode): Læsning af baggrundsstof
 • (Periode): Planlægning af eksperimentelt arbejde
 • (Periode): Dataindsamling (fra litteratur/databaser/laboratorie)
 • (Periode): Dataanalyse
 • (Periode): Skrivefase
 • (Periode): Sammenskrivning
 • (Dato): Første tekstudkast til specialerapport
 • (Dato): Endelig aflevering

Afleveringsdatoen, som skal angives i kontrakten er sidste frist for aflevering af din rapport i WISEflow. Ved opstart 1. september eller 1. februar er fristerne henholdsvis 15. juni eller 15. januar – begge dage kl. 13.00.

Projektspecifikke kompetencer:

 • Der kan inkluderes en liste med kompetencer, som forventes at opnås i løbet af projektperioden ud over de formelle læringsmål som er beskrevet i kursusbeskrivelsen for det molekylærbiologiske/molekylær medicinske projekt.
 • Husk at tjekke om du er på rette vej til at opfylde de formelle læringsmål (se kursusbeskrivelsen i kursuskataloget) og evt. specifikke kompetencer undervejs i projektforløbet.

Forslag til kompetencer, som kan opbygges i løbet af specialeprocessen:

 • Kendskab til softwareprogrammet (navn) og selvstændigt kunne (opgave) …
 • Indgående/perifært kendskab til (metode) og kunne evaluere ... i forhold til ...
 • Selvstændigt/under vejledning at kunne benytte (apparat) til analyse af …

Samarbejde med virksomhed/organisation

Husk at udfylde felterne i kontraktgeneratoren vedr. virksomhed, hvis du laver dit projekt i samarbejde med en organisation, forening, virksomhed eller andet.