Bachelorprojekt

Generel information om bachelorprojekt

Her kan du finde information om dit bachelorprojekt, tilmelding, aflevering og reeksamen. 

Om bachelorprojektet

ECTS

Bachelorprojektet har et omfang på 10-20 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Det præcise omfang fremgår af din uddannelses studieordning, som du finder under 'Undervisning' > 'Studieordninger' i menuen.

Hvad forventes der fagligt af mig? 

Du skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne.  

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af din formuleringsevne i forbindelse med projektet. 

Bedømmelse 

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet. 

Har du spørgsmål om dit bachelorprojekt? 

Information om, hvordan bachelorprojekter forløber på din uddannelse, kan fås ved henvendelse til din uddannelsesansvarlige, eller til din Studievejleder, som du finder i menuen til venstre. 

Tilmelding

Hvilket semester skal jeg skrive mit bachelorprojekt? 

Bachelorprojektet skal gennemføres i 5. eller 6. semester.  

Du skal derfor tilmelde dig bachelorprojektet ved undervisningstilmeldingen forud for det semester, hvor projektet skal gennemføres. Du finder tilmeldingsperioder og anden information om undervisningstilmelding under 'Undervisning' > 'Undervisningstilmelding' i menuen.

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Din tilmelding til bachelorprojektet foregår via mitstudie.au.dk.  

Bachelorprojektkontrakt 

Hvis du skal udfylde en bachelorprojektkontrakt via Kontraktgeneratoren, vil det fremgå i kursusbeskrivelsen.

Frister og praktiske informationer

Du skal aflevere dit bachelorprojekt via WISEflow. 

Læs mere om WISEflow under 'Eksamen' > 'WISEflow' i menuen.

Hvornår skal jeg senest aflevere? 

Vintereksamen: d. 15. januar kl. 13.00 med bedømmelse senest d. 31. januar 
Sommereksamen: d. 15. juni kl. 13.00 med bedømmelse senest d. 30. juni 

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit bachelorprojekt til tiden. 
Vi anbefaler, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit bachelorprojekt.  
For sent afleverede bachelorprojekter bedømmes ikke. 

Hvornår kan jeg se min eksamen i WISEflow? 

Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Ellers skal du kontakte din Uddannelseskoordinator.
Du finder din uddannelseskoordinator under 'Kontakt og Studieservice' > 'Uddannelseskoordinatorer' i menuen.

Forside til bachelorprojekt 

Du er selv ansvarlig for at udarbejde en forside til bachelorprojektet.

Forsiden skal indeholde titel, vejleders navn og dato for aflevering.

Du må kun skrive navn og studienummer på forsiden, hvis dit bachelorprojekt ikke er anonymiseret.

Alle bachelorprojekter, hvor eksamen kun består af en hjemmeopgave, er anonymiserede. Bachelorprojekter med mundtligt forsvar er ikke anonymiserede.

Du kan læse mere om anonymisering under 'Eksamen' > 'Værd at vide om eksamen' i menuen til venstre.

Titel 

Dit bachelorprojekt skal have en engelsk titel, også selvom det i forvejen har en dansk titel. 
Når du afleverer i WISEflow, så vær opmærksom på, at den titel du angiver (DK og GB), er den titel, der kommer på dit eksamensbevis. 

Afleveringsformat

Du skal som hovedregel aflevere dit bachelorprojekt som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis det er nødvendigt. 

Din aflevering i WISEflow er den juridisk gældende aflevering 

Den version af bachelorprojektet, der er afleveret i WISEflow, er den juridisk gældende, og det vil derfor være denne version, der indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet. 
I tilfælde af en klagesag, vil det ligeledes være den afleverede version i WISEflow, der er gældende. Læs mere om klager under 'Eksamen' > 'Eksamensklager' i menuen.

Skal jeg også aflevere et fysisk eksemplar? 

Du og din vejledere aftaler, hvorvidt der skal laves fysiske eksemplarer til censor, med-vejledere m.v. 

Reeksamen

Hvis du ikke afleverer dit bachelorprojekt i tide eller ikke består, bruger du et eksamensforsøg, og du skal selv tilmelde dig reeksamen. 

Tilmelding til reeksamen

Foregår i tilmeldingsperioden via mitstudie.au.dk
Du finder tilmeldingsperioden under 'Eksamen' > 'Eksamenstilmelding og reeksamen' i menuen.

Kan jeg få vejledning inden jeg går til reeksamen? 

I perioden fra ordinært eksamensresultat til din reeksamen er der ikke krav om, at din vejleder tilbyder yderligere vejledning. 

Afleveringsfrist i WISEflow

Vinterreeksamen: senest d. 15. marts med bedømmelse senest d. 31. marts 
Sommer reeksamen: senest d. 15. august med bedømmelse senest d. 31. august 

Bachelorrapporten

Her finder du en vejledning til skrivning af din bachelorrapport. Vejledningen giver information om formelle krav samt hjælp til at strukturere og formulere rapporten. 

Specifik information om bachelorprojekter på Molekylær medicin

Teoretisk eller eksperimentelt bachelorprojekt

Den studerende kan vælge at udføre et individuelt bachelorprojekt, hvor projektemnet aftales med en hovedvejleder fra Institut for Molekylær Biologi og Genetik eller fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Health. Institut for Molekylær Biologi og Genetik har på hjemmesiden en liste over vejledere og emner, der udbydes som bachelorprojekt.

Teoretisk bachelorprojekt (10 ECTS)

Bachelorprojektet kan udføres som et teoretisk projekt svarende til 10 ECTS i Q3 og Q4 af det sidste studieår.

Eksperimentelt bachelorprojekt (20 ECTS)

Bachelorprojektet kan udføres som et eksperimentelt projekt svarende til 20 ECTS fordelt over hele det sidste studieår.
Et eksperimentelt projekt er økonomisk mere belastende end et teoretisk, og det er derfor afgørende, at den studerende finder en vejleder, der vil stille de nødvendige faciliteter til rådighed for den studerende. I tilfælde af tvivl, kontakt Claus Oxvig (co@mbg.au.dk).

Ved eksperimentelt bachelorprojekt, skal den studerende registreres på Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved undervisningssekretariatet, bygning 1130-310. Skema til registrering på instituttet.

Obligatorisk sikkerhedskursus

Alle studerende tilbydes tilmelding til sikkerhedskurset når de starter på bachelorprojektet. Sikkerhedskurset skal være bestået før man kan aflevere kandidatspecialet, hvis man skriver sit speciale på MBG. Derfor opfordres der til, at man gennemfører sikkerhedskurset sideløbende med at bachelorprojektet afvikles.

Sikkerhedskurset består af to moduler (ulykkeshåndtering og laboratorieadfærd).

I begge tilfælde skal bachelorprojektet resultere i en rapport, som evalueres efter 7-trinsskalaen med ekstern censor.

Information og tilmelding til sikkerhedskurset findes her

Skriver man speciale ved Health, er sikkerhedskurset IKKE obligatorisk.

Rapporten

Rapporten skrives på dansk eller engelsk efter aftale med hovedvejlederen og har et omfang på maksimum 20 sider for et teoretisk projekt og 25 sider for et eksperimentelt projekt inklusiv figurer.

Rapporten skal udarbejdes på en måde så den fremstår læsevenlig. Hovedvægten af indholdet skal omhandle en gennemgang af originallitteratur med tilhørende referenceliste, og rapporten skal desuden indeholde et resumé på engelsk.

For et eksperimentelt projekt beskrives og diskuteres yderligere de udførte forsøg, og der afsluttes med en konklusion.

Aflevering

Rapporten afleveres d. 15. juni i Digital eksamen.
Hvis dette ikke er muligt, skal den studerende søge en dispensation på mit.au.dk

Bedømmelsen skal være afsluttet senest 30. juni.