Formalia ved aflevering af skriftlige eksamensopgaver

Nedenfor ligger en liste over de generelle bestemmelser vedrørende de skriftlige eksamensopgaver, som du skal huske at være opmærksom på under udarbejdelsen af opgaven, og inden du afleverer.

Formalia, hvor mangel medfører, at opgaven afvises uden bedømmelse:

 • Overskridelse af indleveringstidspunkt
 • Overskridelse af det angivne maksimale antal normalsider
 • Indikation af at der ved udarbejdelsen af opgaven har været sendt klassificeret, følsom, fortrolig og/eller personlig information til generative AI platforme
 • At opgaven mangler:
  • Formel forside med alle data - udfyldes via Wiseflow
  • Litteraturliste (præcis angivelse af kilder anvendt i teksten)
  • Ved gruppeeksamen: angivelse af, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af den afleverede tekst
  • Ved bachelorprojekt og speciale: resumé

Andre krav til formalia:

 • Opgaven forsynes med sidetal
 • Der indgår en beskrivelse af anvendelse af generativ AI. Hvis teknologien ikke er anvendt anføres dette
 • Referencestil:  APA - gælder kun for angivelse af kilder i teksten og i litteraturlisten
 • Bilag er kun tilladt ved bacheloropgave og speciale - bilag fungerer alene som dokumentation og indgår aldrig i vurderingen af opgaven
 • Resumé af bacheloropgave og speciale må maksimalt udgøre 1.200 tegn. Ved artikelspecialet kan der ud over resuméet udarbejdes et abstract til hver af de inkluderede artikler. Disse abstracts tæller med i opgavens længde. 

Formalia i forbindelse med udregning af opgavers sidetal:

 • Normalside = 2.400 tegn, inklusive mellemrum
 • Tabeller og figurer (inkl. overskrifter og tabel-/figurtekst) tæller 800 tegn/stk. - uanset størrelse/længde
 • Kun bacheloropgaven og specialet må indeholde bilag
 • Følgende tæller ikke med i opgørelsen over opgavens længde:
  • Forside
  • Indholdsfortegnelse
  • Litteraturliste
  • Sidehoved og sidefod, samt sidetal
  • Bilag (kun tilladt ved bacheloropgave og speciale)
  • Resumé af opgaver (bemærk at ved artikelspecialet tæller det abstract, der kan skrives til hver af de inkluderede artikler, med i opgavens længde)

Formalia i forbindelse med gruppeeksamener:

 • Indledning og konklusion anses, med mindre andet er angivet, for at være udarbejdet af gruppen i fællesskab
 • I resten af opgaven skal det præcist angives (ved afsnit eller sideangivelse), hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af teksten
 • Angivelsen kan anmærkes i indholdsfortegnelsen eller løbende i opgaveteksten. Angives det i teksten, tæller tegnene med i opgørelsen over opgavens samlede længde