FAQ

Hvor kan man komme i projektorienteret forløb (praktik) henne?

Der findes ikke nogen liste over aktuelle organisationer og virksomheder. De tilgængelige pladser varierer fra semester til semester på grundlag af tilsagn fra organisationer, virksomheder, kommuner og regioner.

Navnene på de konkrete steder er således ikke kendte for koordinatoren på det tidspunkt, hvor den studerende skal tilmeldes, og du bedes derfor også kun om at angive hovedområde/hovedinteresse, samt evt. ønsker til geografi med videre.
Grunden til, at det ikke er muligt at indhente tilsagn fra arbejdspladserne på et tidligere tidspunkt, f.eks. inden tilmeldingsfristens udløb, er, at dette har vist sig forbundet med for mange problemer. De spurgte arbejdspladser har svært ved at se så langt frem i tiden, psykologer flytter arbejdsplads, psykologer går på barsel, pladser omstruktureres osv.
Det er så koordinatorens opgave at gøre så mange som muligt så glade som muligt, når puslespillet med fordelingen af pladser går i gang.

Almindeligvis finder koordinatoren en plads, der så vidt muligt passer til dine ønsker.

 

Hvornår får man besked om, hvor man skal i projektorienteret forløb?

Koordinatoren vil gå i gang med fordelingen så hurtigt som muligt efter tilmeldingsfristen.
Fordelingsprocessen varer ofte en god måneds tid, idet der i løbet af processen skal rettes henvendelse til en række arbejdspladser og studerende for at optimere fordelingen.
Derfor vil de fleste studerende almindeligvis få besked i slutningen af maj hhv. slutningen af november.
Ambitionen er at kunne udsende svar til 80-90% af de studerende på dette tidspunkt, hvorefter de sidste forsøges fordelt inden hhv. sommerferien og juleferien.

Må man selv søge/finde et projektorienteret forløb?

Det korte svar er: Nej!

Det mere nuancerede svar lyder således: alle kliniske pladser indenfor voksenområdet, børneområdet og neuro-området fordeles af koordinatoren.
Ligeledes fordeles en væsentlig del af A&O pladserne af koordinatoren.

Der er dog en mindre del af A&O pladserne, der ønsker, at de studerende ansøger skriftligt eller på anden måde tager et selvstændigt initiativ.

For at holde styr på dette, er reglen den, at du altid først skal spørge koordinatoren om lov til selv at kontakte en arbejdsplads. Koordinatoren vil så oplyse, om der er tale om en plads, der skal fordeles på almindelig vis af koordinatoren, eller om der er tale om en plads, man selv må rette henvendelse til.

Hvor kan man komme i projektorienteret forløb i Danmark?

Koordinatorerne i Aalborg, København og Aarhus og Odense har delt Danmark imellem sig, således at hvert universitet har sit primære område.
Aalborg Universitet har Region Nordjylland som sit primære område. Københavns Universitet har Sjælland som sit primære område. Aarhus Universitet har Region Midtjylland og Odense har Region Syddanmark som sit primære område.
Dette indebærer, at koordinatorerne kun aktivt søger i sit eget område.
Universiteternes koordinatorer samarbejder på den måde, at man stiller ”overskydende” pladser til rådighed for hinanden. Altså, først giver vi pladser til vore egne, og hvis der så er noget til overs, kan vi låne ud.
Studerende, der har særlige ønsker om at komme i projektorienteret forløb i Nordjylland eller på Sjælland må drøfte dette med koordinatoren udenfor Region Midtjylland.

Kan man komme i projektorienteret forløb i udlandet?

Hvis du ønsker at komme i projektorienteret forløb i udlandet, må du selv finde og kontakte arbejdspladsen.

Koordinatoren på Psykologisk Institut vejleder med praktiske råd, men arbejdet påhviler dig.
Den sproglige dialog er en væsentlig faktor i psykologers arbejde, og det kan derfor være nødvendigt enten at stille krav om passende sprog-færdigheder eller at foreslå, at praktikken afvikles i den studerendes oprindelige hjemland. Tal med koordinatoren om dette.
Vær opmærksom på, at forskellige lande har forskellige regler om, hvad du må foretage dig som praktikant.
Vi har f.eks. set problemer med at få visum til USA, når indrejsens formål har med klientrettet arbejde at gøre. Du må selv undersøge de nærmere regler.
Erfaringsmæssigt har det været lettere at få indrejsevisum til USA, når der har været tale om et projektorienteret forløb i forbindelse med forskning.

Kan man ønske at komme i projektorienteret forløb i Aarhus?

Man kan på tilmeldingsblanketten angive, at man ønsker at få taget hensyn til geografiske forhold.
Hvis dette markeres, vil der automatisk blive lagt mindre vægt på ønsker om fagligt indhold.
Studerende med små børn og studerende, der f.eks. hyppigt skal møde til lægebehandling, vil blive forsøgt tilgodeset i fordelingen.
Dog kan ønsker om det emnemæssige indhold i det projektorienterede forløb ikke samtidigt tilgodeses.

Hvor klager man over dårlige forhold i et projektorienteret forløb?

Studerende, der oplever dårlige forhold i det projektorienterede forløb, opfordres først og fremmest til at forsøge at løse problemerne med vejlederen på arbejdspladsen.
Hvis dette ikke er muligt, eller hvis det opleves svært, kan den studerende henvende sig til den underviser, der er tilknyttet teori-praksis seminargruppen eller i yderste fald til koordinatoren.

Kan man være i projektorienteret forløb udenfor de almindelige semesterperioder?

Det er muligt at afvikle det projektorienterede forløb udenfor de almindelige semesterperioder, januar/februar-juni henholdsvis august/september-december.
Dog vil det projektorienterede forløbs gennemførelse normalt først kunne registreres i den efterfølgende normale eksamensperiode, dvs. juni henholdsvis januar.

Projektorienterede forløb kan ikke gennemføres i vejlederens ferieperiode.

Hvornår deltager man i teori-praksisseminaret?

I teori-praksisseminaret skal de studerende reflektere over oplevelser i praktikforløbet, og teori-praksisseminaret skal derfor følges sideløbende med praktikforløbet.
Se mere om teori praksis under Teori-praksis seminar.

Hvad er en afløsningsopgave i teori-praksis?

Der kan i helt specielle tilfælde efter individuelt begrundet dispensationsansøgning gives tilladelse til skrivning af en Afløsningsopgave, hvis den studerende kan godtgøre, at det hverken er muligt at deltage i de ugentlige Teori-Praksis-seminarer ved personligt fremmøde eller ved deltagelse via videokonference.

Hvordan får jeg en vejleder til min teori-praksisopgave?

På introduktionsmødet i begyndelsen af semestret tildeles de studerende en vejleder.
På mødet dannes de små seminargrupper og en vejleder tilknyttes.

Kan man få tilskud til transport?

Hvis du skal i ulønnet praktik i forbindelse med din uddannelse, kan du (uanset om du søger tilskud til transport som beskrevet nedenfor) søge om et ekstra Ungdomskort. Læs mere om det ekstra Ungdomskort her

Det er desværre ikke altid muligt at skaffe det nødvendige antal praktikpladser inden for Aarhus og omegn, hvorfor studerende må være forberedt på at skulle rejse en del i forbindelse med praktikken.

Studienævnet afsætter hvert år en pulje til afholdelse af studerendes øgede udgifter som følge af praktikken. Tilskud gives til praktikanter, hvis praktiksted ligger udenfor Aarhus kommunale, og hvor praktikstedet ligger i Danmark. Det er dog normalt en forudsætning for tilskud, at den studerende accepterer den praktikplads, der tilbydes. Der gives ikke tilskud til transport, hvis den studerende selv har ønsket uden for Aarhus og omegn. Tilskuddet gives til billigste offentlige transportmulighed, og gives almindeligvis til maksimalt 3 månedskort. 

1.    Der ydes ikke tilskud, hvis praktikstedet ligger indenfor Aarhus kommunale. Som hovedregel dækkes kun transportudgifter til offentlige transportmidler. Der ydes heller ikke tilskud, når den studerende selv har ønsket praktik udenfor Aarhus kommunale eller i længere afstand fra privat bopæl.

2.    Der kan ydes tilskud til kørsel i egen bil. Der ydes ikke tilskud til kørsel for praktikstedet, men alene kørsel mellem hjem og praktikstedet. Kører du i din egen bil, kan der maksimalt gives tilskud til 50 dage.

3.    Hvor offentlige transportmidler ikke eller kun med vanskelighed kan benyttes, kan der gives tilskud til dækning af udgifter til anden rejseform, eksempelvis deltagelse i private samkørselsordninger.

4.    Ligger praktikstedet så langt væk, at der bliver tale om udstationering, kan der gives tilskud til ud- og hjemrejsen, én tur/retur Aarhus i perioden, samt tilskud til bolig. Boligtilskuddet kan maksimalt andrage 250 kr. pr. uge.

5.    Såfremt praktikantens private bopæl ligger uden for Aarhus-området og såfremt dette samtidig medfører kortere afstand til praktikstedet, beregnes tilskuddet med udgangspunkt i praktikantens bopæl (jvf. almindelige regler om kørselsgodtgørelse). Der vil aldrig kunne ydes højere transporttilskud end det, der vil fremkomme med udgangspunkt i bopæl i Aarhus.

Beløbet udbetales efter praktikkens ophør mod indlevering/fremsendelse af dokumentation for udgiftens afholdelse vedlagt udfyldt blanket. Du finder blanketten her: Tilskud til transportudgifter

Dokumentationen indsendes til: Institutsekretær Britta Drachmann Agerskov, Psykologisk Institut, bygning 1350, Bartholins Allé 9, 8000 Århus C.

Hvordan afmelder jeg mig det projektorienterede forløb?

Hvis du gerne vil afmelde dig det projektorienterede forløb, skal du sende en mail til både psy.praktik@au.dk og praktikkoordinator@psy.au.dk. Dermed kan vi bekræfte at du bliver afmeldt korrekt og få evt. vejledning ved afbrudt forløb.