ITKO - 3. semesters projekt

ITKO - 3. semesters projekt

På ITKO-uddannelsen skal studerende på deres tredje semester vælge ét af følgende tre valgfag:

  • IT-systemer i virksomheders/organisationers samspil med eksterne aktører
  • IT-systemer i organisatorisk kontekst
  • IT-systemer i interne og eksterne forretningsprocesser

Valgfaget er en mulighed for at fordybe sig og specialisere sig i en selvvalgt ITKO-problemstilling.

Fælles for de tre valgfag er, at de studerende selvstændigt skal definere og afgrænse et fagligt indhold, der relaterer sig til ITKO-problemstillinger i en virksomhed/organisation.

På denne side finder du information om, hvilke krav der er til projektet, processen samt eksamen i faget.

Læs om de tre fag her:

Oversigt over deadlines

  • Valg af valgfag: 1.-5. maj 2024
  • Gruppedannelse: 14. juni 2024
  • Registrering af projekt: 6. september 2024
  • Registrering af virksomhedssamarbejde: 6. september 2024

Før tilmeldingsfristen

Gruppedannelse

Valgfaget bygger på projektarbejde i grupper med op til 5 studerende.

På 3. semester danner de studerende selv grupperne således, at fælles interesser omkring projektarbejdet kan imødekommes.

Gruppedannelsen understøttes af studiekoordinatoren og studiesekretæren.

De studerende modtager særskilt information omkring proceduren for tilmelding til valgfaget fra institutsekretæren.


Deadline for indmeldelse af grupper: 14. juni kl 23.59.

Valg af emne og virksomhedskontakt

Projektets emne skal være baseret på en ITKO-problemstilling, som defineret i fagbeskrivelsen for det valgte valgfag.

Gruppen vælger og definerer selv emnet for projektet, så længe det ligger inden for de akademiske rammer af faget og ITKO-uddannelsen.

Projektet forudsætter grundige metodemæssige overvejelser samt indsamling af empiri. Dette kan gøres i samarbejde med en casevirksomhed, men det er ikke et krav.

Søg inspiration til et muligt emne:
Når du vælger et emne, kan du blive inspireret af en problemstilling, en observation eller et fænomen, som du finder interessant eller af modeller og teorier fra kurser, som du har taget på uddannelses 1. og 2 semester.

  • Aarhus BSS Career har et tæt samarbejde med erhvervslivet og er derfor meget relevante i forhold til projektarbejdet.
  • Brug nyhederne, aviserne eller virksomhedernes egne hjemmesider til at opdage problemstillinger der kunne være relevante for jeres projekt. Du kan få adgang til nyhedsmedier og virksomhedsoplysninger gennem bibliotekets databaser.

Registrering

Ud over den formelle tilmelding til valgfaget skal hver gruppe også registrere deres projekt ved at udfylde og sende denne blanket til jeres tildelte vejleder.

Efter indmeldingen af grupper tildeles gruppen en vejleder. Gruppen kan ikke selv indgå aftale med en vejleder.

Da projektet forudsætter et samarbejde med en virksomhed/organisation, skal hver gruppe desuden udfylde og indsende denne virksomhedsregistrering.

Deadline for tilmelding af projekt: 6. september 2024

Under projektprocessen

Vejleder

Gruppen får tilknyttet en projektvejleder, som bl.a. giver feedback på problemformulering og undersøgelsesdesign i særskilte vejledermøder.

Gruppen tildeles en projektvejleder efter den endelige tilmelding af projektet.

Grupperne kan ikke selv lave aftale med en vejleder.

Metodeundervisning

Der tilrettelægges tre fælles metodeseminarer i løbet af semestret. Formålet med seminarerne er at syntetisere allerede opnået viden og færdigheder om metode fra undervisningen på 1. og 2. semester samt understøtte jeres praktiske arbejde med dataindsamling og -analyse i forbindelse med jeres projektarbejde.

Seminarerne gennemføres med fokus på grundlæggende og aktuelle problemstillinger og metodiske udfordringer. Seminarerne vil være struktureret som forelæsninger kombineret med gruppeopgaver, hvor I får hjælp til at arbejde med metodiske aspekter i projekterne.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i et projekt, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Gå til AUs informationsside om personoplysninger og dataregler for mere information.

Formalia

Projektrapporten skal leve op til de formalia som fremgår af kursusbeskrivelsen for det enkelte valgfag

Projektrapporten skal desuden leve op til de generelle akademiske krav vedrørende struktur, metode og referencehåndtering.

Opstår der problemer?

I tilfælde af særlige personlige eller helbredsmæssige problemer, som påvirker din evne til at færdiggøre din opgave, eller hvis du har uløselige problemer med personer i din studiegruppe, skal du kontakte Studievejledningen for at få hjælp til at løse disse problemer.

I tilfælde af større ændringer, som vil påvirke din opgave, skal du derefter kontakte din vejleder. I de sjældne tilfælde af problemer mellem dig og din vejleder, bør du først forsøge at løse problemerne med din vejleder ved gøre din vejleder opmærksom på dine problemer og bekymringer. Hvis dette ikke er muligt eller hvis problemet fortsætter, bør du kontakte Uddannelseskoordinatoren på det institut, hvor din opgave er tilmeldt:

Christiane Marie Høvring: cmoh@mgmt.au.dk

Det er vigtigt, at du ikke venter med at nævne disse problemer til efter, at du har afleveret eller forsvaret din opgave, da misforståelser eller problemer ifm. vejledningsforløbet ikke kan ligge til grund for en efterfølgende klage over den endelige karakter.

Aflevering og eksamen

Det mundtlige forsvar

Med udgangspunkt i projektet gennemføres en mundtlig gruppeeksamination som beskrevet i kursusbeskrivelsen for det enkelte valgfag:

Aflevering i Wiseflow

Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner. Når flowet er åbent, vil man kunne uploade opgaven.

Afleveringsfristen ses på eksamensplanssiderne.

Vi anbefaler at I påbegynder upload af opgaven i god tid før fristen. Det kan tage op til 30 minutter at uploade et stort projekt.

Oplever I problemer i forbindelse med upload af projektet, kan I kontakte teknisk og/eller administrativ support.  

Når først projektet/opgaven er afleveret, kan man ikke trække afleveringen tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret projektet korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis I ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe.

Bedømmelse

Karakterbedømmelsen er baseret på projektet og den mundtlige præstation.

Bedømmelsen foretages med udgangspunkt i de læringsmål, der er beskrevet i kursusbeskrivelsen fra det enkelte valgfag: