Læseplads på IFA

Nøgler

For at kunne få en kontornøgle, skal studerende indbetale et depositum på DKK 400 via webshop

Læsepladsudvalget

Læsepladsudvalget er et selvsupplerende udvalg uden ankeinstans som forestår fordelingen af studenterkontorer og læsepladser på Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Hovedformålet med læsepladsordningen på IFA er at sikre muligheden for et smidigt samarbejde mellem vejleder og studerende i forbindelse med speciale og ph.d.-projekter. De faciliteter der ikke anvendes i denne sammenhæng fordeles blandt de øvrige studerende på instituttet. Pt. råder Læsepladsudvalget over omtrent 50 pladser fordelt på kontorer og læsepladser på biblioteket, men antallet kan variere fra semester til semester.

Læsepladsudvalget mødes i starten af hvert semester for at fordele kontorer og læsepladser på baggrund af de indleverede ansøgningsskemaer.

Læsepladsudvalget består pt. af

Ansøgning

Læsepladserne fordeles af Læsepladsudvalget for et semester af gangen på baggrund af ansøgningskemaer.
Ansøgningsfristen er som regel den første fredag i semesteret, og læsepladsudvalgets beslutning er sædvanligvis tilgængelig dagen efter.

Der skal ansøges om læseplads til hver fordelingsperiode – læsepladsudvalget giver ingen ”automatiske” pladser. Man er ikke garanteret at beholde sin kontor- eller læseplads i den næste fordeling, og det at have en læseplads i forvejen tages ikke i betragtning i fordelingen.

Fordelingsprincipper

Læsepladsudvalgets væsentligste funktion er at fordele de til rådighed værende kontorpladser til instituttets studerende. Dette foregår primært på to årlige møder: et i starten af hvert semester.

Pladserne fordeles efter følgende prioriterede rækkefølge:

  1. Specialeskrivende, hvis studieprogram er fyldt helt ud af specialet
  2. Specialeskrivende, hvis studieprogram er fyldt helt ud (af både speciale og kurser)
  3. Kandidatstuderende på fuldt program. Disse vægtes ligeligt, men der kan tages hensyn til særlige forhold såsom handicap, forenings- og udvalgsarbejde, instruktorat etc. Hvis ansøgeren giver tilladelse til at blive placeret ved et deleskrivebord, medtages dette under disse særlige forhold.
  4. Bachelorprojektskrivende.

Da vi kun har et begrænset antal pladser til rådighed, kan det blive nødvendigt at ”skære” midt i en af disse kategorier, og dette vil blive gjort ved lodtrækning.

Efter prioriteringsrunden fordeles ansøgerne i henhold til deres ønsker med hensyn til kontorer og delepladser. De ansøgere, der ikke umiddelbart kan få plads, anbringes på en prioriteret venteliste.

Skab på biblioteket

Instituttet råder over en række garderobeskabe på biblioteket. Disse skabe kan lånes af studerende, der ikke har en læseplads. Er du interesseret, skal du indbetale et depositum på kr. 400 i webshop her
Udlevering af nøglen sker i informationen. Når du ikke længere har brug for skabet, afleverer du nøglen i Informationen, og du får dit depositum tilbage.

Inddragelse af læseplads

Læsepladsudvalget forbeholder sig ret til at inddrage fordelte pladser i løbet af fordelingsperioden, hvis det bliver nødvendigt. Vi vil dog bestræbe os på at varsle sådanne specielle situationer allerede fra starten af fordelingsperioden, hvis vi ved, at det bliver aktuelt.

Hvis det skønnes, at en tildelt kontor- eller læseplads ikke benyttes i tilstrækkeligt omfang, har Læsepladsudvalget desuden ret til at inddrage denne til brug for en anden studerende.