Speciale

Specialet finder sted på kandidatuddannelsens sidste studieår. Her på siden kan du læse om specialeprocessen, finde vejledninger og læse, hvordan du forholder dig efter din specialeeksamen. 

Tilmelding til specialet

Du bliver administrativt tilmeldt dit speciale 

Du bliver administrativt tilmeldt til dit speciale. Både til den ordinære eksamen og til eventuelle reeksamener uden mulighed for afmelding.  Din tilmelding tilpasses, så det er muligt for dig at gennemføre tre eksamensforsøg i kandidatspecialet inden for din maksimale studietid. 

Datoer for den administrative tilmelding

Begynder du dit speciale i efteråret, vil du blive tilmeldt specialet med start d. 1. september. 
Begynder du dit speciale i foråret, vil du blive tilmeldt specialet med start d. 1. februar. 

Inden specialestart skal du...

 Jeg mangler at bestå kurser efter jeg har afsluttet mit speciale – hvad gør jeg? 

Specialet behøver ikke at være den afsluttende eksamensaktivitet på kandidatuddannelsen. 

Du kan stadig afslutte ikke beståede kurser sideløbende med eller efter kandidatspecialet inden for din maksimale studietid.  

Udskyder du kurser ind i specialeperioden, forlænges specialeperioden ikke. 

Specialeperioder og frister

Specialeperioder og frister for dig, der følger den normerede studieplan

Specialer på 60 ECTS 

Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden d. 1. september. 

Start d. 1. september året efter studiestart. 
Afsluttes (inkl. bedømmelse) senest 30. juni året efter specialestart 

Specialer på 45 ECTS  

Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden d. 1. september 

Afhængig af dit studieprogram er studiestarten for 45 ECTS-speciale enten 1. september eller 15. november i året efter din studiestart: 

Start 1. september.
Afsluttes (inkl. bedømmelse) d. 15. april året efter specialestart 

Start 15. november.
Afsluttes (inkl. bedømmelse) d. 30. juni året efter specialestart 

Specialer på 30 ECTS 

Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden d.1. februar.

Start d. 1. februar halvandet år efter din studiestart.
Afsluttes (inkl. bedømmelse) senest d.30. juni samme år.

Specialeperioder og frister for dig, der ikke følger den normerede studieplan

Startdato for skæve specialer

Specialeperioden forlænges ikke, selvom du følger kurser undervejs.

Specialer på 60 ECTS  

Skal gennemføres på 10 måneder. 

Begynder du specialet d. 1. februar, skal det afsluttes (inkl. bedømmelse) senest 30. november samme år.  
Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden d. 1. februar. 

Specialer på 45 ECTS  

Skal gennemføres på 7,5 måneder.  

Begynder du specialet eksempelvis d. 15. april, skal det afsluttes (inkl. bedømmelse) senest 30. november samme år. 
Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden d. 1. februar. 

Specialer på 30 ECTS  

Skal gennemføres på 5 måneder. 

Begynder du specialet d. 1. september, skal det afsluttes (inkl. bedømmelse) senest d. 31. januar året efter.  
Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden d 1. september.


Startdato

Startdato må gerne ligge før ovenstående (senest) startdatoer.

Afleveringsfrist

Afleveringsfristen ligger 2-4 uger før bedømmelsesfristen.  

Undersøg evt. den konkrete frist hos din uddannelseskoordinator. Du finder din uddannelseskoordinator under 'Kontakt og Studieservice' > 'Uddannelseskoordinatorer' i menuen.

Bedømmelsesfrist

Bedømmelsesfristen er fast. Det kræver en dispensation af få den ændret. Se mere under 'Studievejledning' > 'Dispensationer' i menuen.

Hvis specialeperioden strækker sig over ferieperioder, forlænges den samlede specialeperiode ikke. 

Eksamen 

Din specialeeksamen skal foregå på Aarhus Universitet og er en mundtlige eksamen, der afvikles som en individuel eksamen. Eksamen følger de retningslinjer, som er anført i kursusbeskrivelsen for specialet i kursuskataloget.  

Specialekontrakten

Hvem skal udarbejde og godkende specialekontrakten? 

Specialekontrakten udarbejdes af dig og din kommende vejleder. 

Specialekontrakten skal udfyldes af dig og godkendes af din vejleder og din uddannelsesansvarlige via kontraktgeneratoren

Vejledning til, hvordan du udfylder en specialekontrakt 

Du finder vejledningen i kontraktgeneratoren.

Når din kontrakt er godkendt  

Når din kontrakt er godkendt registrerer studieadministrationen kontrakten. Det kan være, at vi kontakter dig, hvis vi har spørgsmål til dit program, eller hvis du mangler at få opdateret din kandidatkontrakt.  

Frist 

Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden specialestart via kontraktgeneratoren

Gruppespecialer

Som studerende har du mulighed for at lave et gruppespeciale sammen med maksimalt to af dine medstuderende 

Hvad er et gruppespeciale? 

En gruppe kan maksimalt bestå af 3 personer. 

Det er muligt at vælge to former for gruppespeciale:

 • I kan udarbejde en fælles rapport, hvor alle har lige ansvar for alle dele af rapporten.  
  Den afsluttende karakter for den enkelte studerende vil være en samlet karakter for den individuelle mundtlige eksamination og hele specialerapporten.

 • I kan udarbejde en rapport, hvor det anføres, hvem der har udarbejdet og har særligt ansvar for de enkelte dele af specialerapporten.  
  Dele af rapporten kan være udarbejdet i fællesskab.  
  Det anføres i specialerapportens indholdsfortegnelse, hvem der har ansvar for rapportens enkelte dele. 
  Rapportens litteraturliste kan opdeles i en fællesdel og en del for hvert gruppemedlem.
  Den afsluttende karakter for den enkelte studerende vil være en samlet karakter for den individuelle mundtlige eksamination, de fælles dele af specialerapporten, samt de dele, der kan henføres til det enkelte gruppemedlem. 
   

Specialekontrakt 

Hvert enkelt gruppemedlem skal udfylde en specialekontrakt, hvor gruppens øvrige medlemmer angives. Hvis I ikke gør dette, kan I ikke aflevere jeres speciale som gruppe i WISEflow. 

Eksamen 

Din specialeeksamen skal foregå på Aarhus Universitet og er en mundtlige eksamen, der afvikles som en individuel eksamen. Eksamen følger de retningslinjer, som er anført i kursusbeskrivelsen for specialet i kursuskataloget  

Aflevering

Specialet afleveres via WISEflow
Du kan læse mere om WISEflow under 'Eksamen' > 'WISEflow'.

Hvornår kan jeg tilgå eksamen i WISEflow? 

Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Du kan finde relevant information vedrørende specialeaflevering under eksamensinformationer i WISEflow. 

Afleveringsfrist 

Specialet skal afleveres inden kl. 13.00 på den afleveringsdato, som fremgår af din specialekontrakt. 

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit speciale rettidigt. Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit speciale. For sent afleverede specialer bedømmes ikke. 

Afleveringsformat 

Du skal som hovedregel aflevere dit speciale som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis det er nødvendigt. 

Fortrolighed 

Specialer, som indeholder fortrolighed, skal afleveres i WISEflow, ligesom andre specialer.
Det angives i WISEflow ved aflevering, at specialet indeholder fortrolighed. 
Censor og vejleder har tavshedspligt ift. den information, de får gennem din afhandling og eksamination. 

Hvad hvis jeg ikke afleverer 

Hvis du ikke afleverer specialet inden for fristen, tæller det som et brugt eksamensforsøg.  

2. Eksamensforsøg

Du skal udarbejde en ny specialekontrakt med en revideret opgaveformulering, der skal godkendes, hvorefter du vil få en tillægsfrist på 3,5 måneder i forhold til den første afleveringsfrist.  

3. Eksamensforsøg

Er specialet stadig ikke færdiggjort efter disse 3,5 måneder, er der brugt 1 forsøg mere og fristen forlænges igen med 3,5 måneder til tredje og sidste forsøg. Du skal igen udarbejde en ny specialekontrakt med en revideret opgaveformulering, der skal godkendes. 

Tilmelding

Du vil i forbindelse med dit speciale blive administrativt tilmeldt til både ordinær eksamen og 2. og 3. eksamensforsøg.

Gode råd til din specialeproces

Hvornår skal jeg gå i gang med at planlægge mit speciale? 

Vi anbefaler, at du går tidligt i gang med dine overvejelser om specialet, måske allerede i begyndelsen af din kandidatuddannelse. 

 • overvej mulige retninger for specialer
 • afsøg mulige hoved- og medvejledere 

Hvem kan jeg vælge som vejleder? 

Din hovedvejleder skal være fastansat på Natural Sciences eller Technical Sciences.

Hvilken retning skal jeg vælge? 

Du kan søge inspiration i kurser, du finder spændende, tale med kursusansvarlige eller med din uddannelsesansvarlige.  

Du kan finde yderligere inspiration til dit emnevalg på Studypedia.au.dk.

Tag stilling til, om dit speciale skal være erhvervsrettet i samarbejde med en virksomhed, og om du ønsker at skrive det i en gruppe.

Er der særlige retningslinjer på mit institut for specialet? 

Undersøg om der findes særlige retningslinjer på dit institut for specialet ift. omfang, struktur, mulighed for en specialeplads og/eller laboratorium.  

Din kommende vejleder kan oplyse, om der er konkrete retningslinjer på dit institut. 

Undersøg evt. hos din uddannelseskoordinator, hvor og hvornår specialet skal afleveres. Du finder din uddannelseskoordinator under 'Kontakt og Studieservice' > 'Uddannelseskoordinatorer' i menuen.

Hovedvejleder - hvad kan jeg forvente, og hvad skal jeg være opmærksom på? 

Din hovedvejleder har til formål at bistå dig i specialet i forhold til fagligt indhold og proces.
Det er derfor vigtigt, at du er åben og ærlig over for vejleder i forhold til eventuelle udfordringer, spørgsmål og problemer i specialeperioden. 

Din hovedvejleder skal deltage i din specialeeksamen. 

Sørg for en tydelig forventningsafstemning med dine vejledere

 • Hvilken type vejledning har du brug for, og hvad tilbyder vejleder? 
 • Afklar mål for specialet - hvad vil du gerne opnå såvel proces- som resultatmæssigt? 
 • Drøft gerne udkast til en tidsplan, mødefrekvens og indholdsfortegnelse, så du ved, om I er enige i retning og disponering af tid. 
 • Hvad og hvor meget af din tekst vil din vejleder læse? 
 • Få afdækket, om der er perioder under specialet, hvor vejleder er fraværende og dermed ikke til rådighed for specialevejledning. 

Møder med din vejleder 

 • Hvor mange møder kan du forvente, at I har i løbet af specialeperioden? (vær obs. på, at der ikke findes regler for mødeantal m.m.) 
 • Hvilken forberedelse kræver hvert møde af dig? (f.eks. agenda, udkast til tekst, konkrete tvivlsspørgsmål m.m) 
 • Er der særlige faser i specialet, der lægger op til at mødes ofte/mindre ofte? 

Sparringspartnere 

Afklar om der findes andre relevante sparringspartnere for dig ud over hoved- og medvejledere. 

Undersøg gerne, om der er andre, der arbejder med samme område som f.eks. medstuderende, ph.d.-studerende og lignende. 

Du kan få flere gode råd til samarbejdet med din specialevejleder på Studypedia.au.dk.  

Har du problemer?

Fungerer samarbejdet ikke med din vejleder?

Tal først og fremmest med din vejleder selv. Find ud af, om I har ens forventninger til vejledningsprocessen. Mange problemer opstår, hvis der ikke har været en tydelig forventningsafstemning fra starten af. 

Du er velkommen til at kontakte din studievejleder og få inspiration til, hvordan du kan gribe udfordringerne an, eller du kan kontakte din uddannelsesansvarlige.     

Bliver du forsinket? 

Det er vigtigt, at du reagerer i samme øjeblik, at du opdager, at dit speciale ikke kører planmæssigt.  
Opdages udfordringerne i specialet tidligt i forløbet, kan du og vejleder stadig nå at rette ind, så du kan komme rettidigt i mål.

Du kan både henvende dig til din vejleder og en studievejleder, hvis du har brug for at drøfte dine muligheder. 

Sygdom eller andre usædvanlige forhold  

Opstår der sygdom eller andre usædvanlige forhold under specialeperioden, vil det være muligt at søge om dispensation til forlængelse af specialeperioden.  

Ansøgningen indsendes til Nat-Tech Uddannelse via mitstudie.au.dk under "Dispensationer". Det kræver dog, at du har mulighed for at dokumentere de usædvanlige forhold med en lægeerklæring eller anden offentlig dokumentation. 

Kontakt din vejleder eller studievejleder og i samråd med ham/hende undersøg dine muligheder.

Er du utilfreds med afslutningen/resultatet af dit speciale? 

Ligesom i andre kurser har du mulighed for at klage over din eksamen i specialet.  

Kontakt først din vejleder og få afklaret årsagerne til resultatet. Herefter kan du kan finde yderligere information om eksamensklager på din studieportal under 'Eksamen' > 'Eksamensklager', hvis du stadig ønsker at indgive en klage.  

Sparring - her har du et samlet overblik over, hvem du kan søge sparring hos 

SU ved afslutningen af studiet

Hvornår slutter min SU? 

Din SU (stipendium, studielån og slutlån) ophører, når du afslutter din uddannelse – også selvom du har flere SU-klip tilbage på dit klippekort. 

Hvornår er jeg berettiget til SU? 

Hvis du afslutter din uddannelse efter den 1. i måneden, er du berettiget til SU i hele den måned, hvor du bliver kandidat. 

Hvornår er jeg ikke berettiget til SU? 

Hvis du afslutter din uddannelse den 1. i måneden, er du IKKE berettiget til SU i den pågældende måned. 

Hvordan beregnes afslutningsdatoen? 

Afslutningsdatoen for din kandidatuddannelse er den dag, du har bestået din sidste eksamen.

Her finder du mere information og kontaktoplysninger til SU-kontoret.

Optagelse i A-kasse

Søg optagelse i a-kassen i god tid 

Det er en god idé at ansøge om optagelse i a-kassen i god tid, inden du afslutter din uddannelse, så du er sikret optagelse fra selve din dimissionsdag.  

Hvornår har jeg ret til at modtage dagpenge? 

Hvis du sørger for at melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter, at du er blevet kandidat, har du ret til at modtage dagpenge eller feriedagpenge allerede en måned efter, at du har afsluttet din uddannelse. 

Indmelder du dig efter 14-dages fristen, bliver du først dagpengeberettiget, når du har haft fuldtidsarbejde i et år efter indmeldelsesdatoen.

Hvorfor skal jeg være tilmeldt det kommunale jobcenter? 

For at kunne modtage dagpenge, skal du også være tilmeldt dit kommunale jobcenter.  

Hvis du er ledig, skal du tilmelde dig jobcentret senest en måned efter, at du har afsluttet din uddannelse. Du kan tilmelde dig på jobnet.dk eller ved at møde personligt op på jobcentret.