Projektbørsen

Hvad er Projektbørsen?

Projektbørsen er en samling af forslag til studenterprojekter. Skal du snart i gang med dit bachelorprojekt, et biologisk projektarbejde eller specialet, kan du finde inspiration ved at klikke dig ind på forskningsområderne nedenfor og se en række projektforslag. Instituttets forskere annoncerer løbende nye projektmuligheder, så hold øje med projektbørsen.

Biodiversitet

Studiet af biodiversitet omfatter alle levende organismer og deres rumlige og tidslige fordeling. Biodiversiteten er udfordret globalt af menneskelige aktiviteter, som truer arterne og accelererer deres uddøen, hvilket kan have negativ indvirkning på den tætte kobling mellem natur og menneskers aktivitet (kultur). Ud over klassiske metoder til at studere biodiversitet, bruges i dag avanceret DNA-teknologi i kombination med bioinformatiske analysemetoder.

Du kan læse mere om dette forskningsområde på Institut for Biologis hjemmeside.

Her kan du også finde kontaktoplysninger på de forskere som arbejder indenfor dette forskningsområde, hvis du selv har en idé til et forskningsprojekt eller interesserer dig for et bestemt emne.

Fysiologi

Fysiologi er studiet af, hvordan organismer fungerer, fra det molekylære niveau til organismernes vekselvirkning med det omgivende miljø. Således beskæftiger plantefysiologer sig med emner som fotosyntese og plantehormonernes rolle for vækst og spiring af frø, dyrefysiologer undersøger for eksempel dyrenes nerve-og kredsløbssystem, og mikrobielle fysiologer studerer bakteriecellers stofskifte under iltede og iltfrie forhold.

Du kan læse mere om dette forskningsområde på Institut for Biologi's hjemmeside.

Her kan du også finde kontaktoplysninger på de forskere som arbejder indenfor dette forskningsområde, hvis du selv har en idé til et forskningsprojekt eller interesserer dig for et bestemt emne.

Genetik og evolution

Evolution forklarer den biologiske mangfoldighed på jorden. Forskningen i genetik og evolution omhandler de evolutionære processer, der ligger til grund for alt liv – fra arternes opståen til hvordan de er tilpassede til deres omgivelser. Vi udforsker de mekanismer, der forklarer samspillet mellem levende organismer og miljøet, og vi undersøger, hvordan dyr og planter tilpasser sig miljø- og klimaforandringer. Den evolutionære forskning har betydning for vores forståelse af arternes udbredelse og bevarelse.

Du kan læse mere om dette forskningsområde på Institut for Biologi's hjemmeside.

Her kan du også finde kontaktoplysninger på de forskere som arbejder indenfor dette forskningsområde, hvis du selv har en idé til et forskningsprojekt eller interesserer dig for et bestemt emne.

Livet i søer, vandløb og hav

Akvatiske økosystemer spilder en central rolle for Jordens biodiversitet og for Jordens kulstof- og kvælstofkredsløb, og de er essentielle for menneskers sundhed og velfærd. Aktuelt står de akvatiske økosystemer overfor en række udfordringer, som truer økosystemernes strukturer og funktioner. Det drejer sig blandt andet om forurening, overfiskeri, invasive arter og ødelæggelse af habitater. Viden om og forståelse af de akvatiske økosystemer og deres funktioner er afgørende for at sikre en bæredygtig fremtid for økosystemerne selv og for mennesker, som lever af dem.

Du kan læse mere om dette forskningsområde på Institut for Biologi's hjemmeside.

Her kan du også finde kontaktoplysninger på de forskere som arbejder indenfor dette forskningsområde, hvis du selv har en idé til et forskningsprojekt eller interesserer dig for et bestemt emne.

Mikrobielle processer og diversitet

Vores planet er beboet af et enormt antal mikroorganismer. Deres aktivitet er essentiel for det globale stofkredsløb og for sundhed og funktion af økosystemer og organismer – fra planter til mennesker. Dertil kommer, at vi udnytter mikrobielle processer og produkter i en lang række industrielle processer så som spildevandsrensning, produktion af energi, fødevareproduktion og bioteknologi.

Du kan læse mere om dette forskningsområde på Institut for Biologi's hjemmeside.

Her kan du også finde kontaktoplysninger på de forskere som arbejder indenfor dette forskningsområde, hvis du selv har en idé til et forskningsprojekt eller interesserer dig for et bestemt emne.

Miljøteknologi

Vores forståelse af verden omkring os afhænger af de værktøjer vi har til rådighed. De første mikroskoper ændrede vores opfattelse af verden og førte til opdagelsen af mikroorganismer. Den nuværende teknologiske udvikling hjælper os med bedre at forstå kompleksiteten i levende systemer. På grund af den store biologiske kompleksitet har vi brug for en række værktøjer og metoder.

Du kan læse mere om dette forskningsområde på Institut for Biologi's hjemmeside.

Her kan du også finde kontaktoplysninger på de forskere som arbejder indenfor dette forskningsområde, hvis du selv har en idé til et forskningsprojekt eller interesserer dig for et bestemt emne.

Molekylær cellebiologi

Forståelse af, hvordan celler arbejder og reagerer på deres omgivelser, er et fundamentalt aspekt af biologi. På Institut for Biologi forsker vi i cellernes biologi ved hjælp af molekylære metoder og teknikker, som anvendes i genetik, fysiologi og biokemi. Forskningen omfatter studier af både encellede og flercellede organismer. For eksempel undersøger vi, hvordan mikroorganismer driver globale kredsløb af kulstof og kvælstof, og hvordan de interagerer med dyr og planter. Vi studerer også dyrs cellulære tilpasninger til miljøet og deres adfærd på et molekylært niveau.

Du kan læse mere om dette forskningsområde på Institut for Biologi's hjemmeside.

Her kan du også finde kontaktoplysninger på de forskere som arbejder indenfor dette forskningsområde, hvis du selv har en idé til et forskningsprojekt eller interesserer dig for et bestemt emne.

Naturbeskyttelse og -genopretning

Verden står i en biodiversitetskrise, hvor bestande af dyr og planter skrumper i antal, og levesteder tabes med en uset hastighed.  I den sidste ende fører dette til udryddelse af mange arter – også i Danmark. Dertil kommer, at et stigende ressourceforbrug, klimaændringer og en øget tilstrømning af invasive arter forstærker den negative udvikling i fremtiden. Der er derfor behov for en ambitiøs indsats for naturbeskyttelse og –genopretning. Dette kræver en forståelse af grundlæggende biologiske sammenhænge og af de årsager, som ligger til grund for disse udfordringer.

Du kan læse mere om dette forskningsområde på Institut for Biologi's hjemmeside.

Her kan du også finde kontaktoplysninger på de forskere som arbejder indenfor dette forskningsområde, hvis du selv har en idé til et forskningsprojekt eller interesserer dig for et bestemt emne.