Særligt for Biologi

Valg af specialeprojekt

Specialebørs – mulige specialeprojekter på biologi

Specialebørsen kan du læse om mulige specialeprojekter på Biologi.

Yderligere information

Find yderligere information om projektmuligheder på Biologi indenfor de enkelte forskningsområder.

Tag en snak med en forsker, hvis du selv har en idé til et projekt eller har interesse indenfor et specifikt område.

Hovedvejleder - skal være fra Institut for Biologi

Hvis du gerne vil lave speciale på f.eks. Insitut for Bioscience eller et andet institut på NAT eller TECH, skal du have en hovedvejleder fra Institut på Biologi - den forsker du gerne vil lave speciale-projekt hos, kan hjælpe dig med at finde en passende hovedvejleder i forhold til dit projekt-emne.

Vejledningsplan i specialekontrakt: krav og forslag til indhold

Her kan du downloade en skabelon til din vejledningsplan med forslag og krav til indhold: Skabelon Vejledningsplan

Information til nye specialestuderende

Når din specialekontrakt er godkendt vil du blive registreret af sektionens sekretær og fremgår derefter af listen over tilknyttede personer på sektionens hjemmeside.

På alle sektioner er der en opslagstavle med billeder af alle ansatte og studerende. Der vil derfor enten blive taget et billede af dig eller du vil blive bedt om at sende et billede af dig selv til den ansvarlige for opslagstavlen.

Som specialestuderende opfordres du til at deltage i sektionsmøder, faglige seminarer og sociale arrangementer. På nogle sektioner afholdes specialedage med faglige oplæg fra alle specialestuderende.

Det forventes, at du holder dig opdateret vedrørende nyheder og arrangementer på bio.au.dk, samt hjemmesiden for Institut for Bioscience (bios.au.dk), hvis du er tilknyttet der.

Kontorplads, computer m.m.

Når du starter på specialeprojektet får du tilbudt en kontorplads på sektionen og får udleveret nøgle til kontor og andre relevante lokaler. Hvis du ikke allerede har et nøglekort med adgang til bygningen kan du få dette hos sektionens sekretær.

Under specialeprojektet skal du bruge din egen computer, medmindre andet er aftalt med din vejleder. Ved behov for specifikke software programmer skal du snakke med din vejleder.

Laboratoriearbejde

Hvis du skal arbejde i laboratorie er det obligatorisk med en sikkerhedsrundvisning i sektionens laboratorier af en laborant. Derudover skal du holde dig orienteret om og overholde sikkerhedsreglerne for laboratoriearbejde, herunder beklædning og regler vedr. mad og drikke, i de laboratorier, hvor du arbejder og opholder dig.

Som oftest vil du blive tildelt en kontaktlaborant, som du kan stille spørgsmål til.

Kørsel i tjenestebil

Hvis du har behov for at køre i en tjenestebil skal du sende en mail til Tove Nyholm Bager, som vil hjælpe dig med af få en køretilladelse. Det tager nogle dage at få en køretilladelse, så kontakt Tove i god tid inden du skal bruge en tjenestebil første gang. Brug af tjenestebil skal altid aftales med vejleder.

Forsikring

Bemærk, at du som studerende selv skal tegne en heltidsdækkende ansvars- og ulykkeforsikring, når du arbejder som specialestuderende for at være dækket ved evt. ulykker.

Formelle krav til specialet

Krav og læringsmål

De generelle rammer for specialestudiet kan læses i kursuskataloget under ”Speciale – Biologi” samt i Studieordningen for kandidatuddannelsen i biologi. Her er læringsmålene og kravene til det faglige indhold beskrevet.

Specialerapportens struktur

Det anbefales, at specialerapporten følger den samme struktur som gælder for videnskabelige artikler/rapporter – se ”Rapporter med IMRAD-struktur” under ”Rapporter” i BioSkriv på BlackBoard. Klik på 'ENROLL' i venstre margin.

På BioSkriv kan du i dokumentet ”Rubric: Videnskabelig artikel med IMRAD struktur” læse en beskrivelse af, hvad de enkelte dele af rapporten bør indeholde (”Rapporter” –> ”Rapport med IMRADs struktur” -> Find Rubric word dokument under punktet ”Kriterierne for en god opgave”).

Specialerapportens omfang

Specialets omfang skal aftales med vejleder. Der er ingen formelle krav til rapportens omfang, men den skal have et passende omfang. Oftest fylder en 60 ECTS specialerapport 40-60 sider.

Du kan se eksempler på tidligere studerendes specialerapporter her: Specialerapporter og –abstracts

Undgå plagiering

På hjemmesiden Undgå plagiering – for studerende kan du læse gode råd til hvordan du undgår plagiering.

 

Aflevering af specialerapporten

Afleveringsfrist i Digital Eksamen

For specialeprojekter på 60 ECTS skal specialerapporten afleveres i Digital eksamen inden 15. juni, kl. 12.00, ved opstart 1. september og inden 15. november, kl. 12.00, ved opstart 1. februar. For specialekontrakter godkendt inden 1. oktober 2019 gælder den afleveringsdato, som fremgår af specialekontrakten.

For specialeprojekter på 30 og 45 ECTS skal specialerapporten afleveres i Digital eksamen inden kl 12.00 på den afleveringsdato, som fremgår af specialekontrakten.

Det er den studerendes eget ansvar, at specialet afleveres rettidigt. Vi anbefaler derfor, at specialet uploades og afleveres i god tid inden afleveringsfristen. For sent afleverede specialer bedømmes ikke.

Eksamen vil være tilgængelig i Digital Eksamen senest en uge før afleveringsfristen.

Afleveringsformat

Specialet skal som hovedregel afleveres som én samlet pdf-fil. Dog er der mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis dette er nødvendigt.

Udover aflevering i Digital Eksamen, skal specialerapporten (som pdf-fil) og abstract (som word-fil) sendes til Anne Mehlsen. Husk at tydeliggøre, om hele specialerapporten eller kun abstract skal publiceres på studieportalen. Vær opmærksom på, at hvis du planlægger at publicere en artikel på baggrund af dit speciale, bør dit speciale ikke offentliggøres på hjemmesiden, men kun abstractet.

Vejledning og support

Svar på eventuelle spørgsmål kan findes her: Digital eksamen

Forsvar og bedømmelse af specialet

Forsvar

Specialet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen efter aflevering af specialerapporten. Specialeeksamen består af en forelæsning inden for et udvalgt emne i tilknytning til specialets emneområde (Ugeopgave), efterfulgt af en mundtlig eksamination, som skal tage udgangspunkt i forelæsningen og den udarbejdede specialerapport. Ugeopgaven aftales mellem hovedvejleder (og evt. projektvejleder/vejledere) samt censor og udleveres af hovedvejleder 7 dage før eksamen. Specialets emneområde afgrænses af den anvendte litteratur, som den fremgår af specialerapportens referenceliste. 

Der afsættes halvanden time til specialeeksamen fordelt med 45 minutter til forelæsning inkl. spørgsmål og 45 minutter til det efterfølgende mundtlige forsvar.

Ved eksamen medvirker vejleder(e), samt ekstern censor.

Find gode råd mundtlig formidling på AU Studypedia – Mundtlig formidling

Bedømmelse

Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen for specialerapport (herunder resuméet på engelsk), forelæsning og den efterfølgende mundtlige eksamination. Den studerendes skriftlige formuleringsevne indgår i bedømmelsen (se kursusbeskrivelsen for læringsmål).

Fælles dimissionsfest

På Institut for Biologi er der en fælles dimissionsfest for alle dimittender efter eksamensperiodens afslutning i juni måned. I løbet af foråret hænges opslag op rundt omkring på instituttet med information om hvem du skal skrive til, hvis du ønsker en invitation til dimissionsfesten. Derudover annonceres dimissionsfesten på medarbejderportalen BIOSPHERE og studerende sørger for annoncering på Facebook.

Bevar kontakten til dit fag - meld dig ind i netværket for biologer fra AU

Alumnenetværket på Institut for Biologi giver dig en unik mulighed for at udvide dit faglige netværk og bevare kontakten til dit gamle studiemiljø, undervisere og studiekammerater. Læs mere om fordelene og meld dig ind her.

Information til hovedvejleder

Vær venligst opmærksom på, at du som hovedvejleder, ud over vejledning, er ansvarlig for:

 • At finde en passende ekstern censor
  • Mulige eksterne censorer fremgår af censorkorpset for Biologi: https://www.en.biocensor.aau.dk/
  • Navn på censor skal oplyses til Anne Olsen (gerne tidligt i processen)
  • Censorportalen kan du finde oplysninger ift. ekstern censor (Tidsnormer for censorhonorar, hotelaftaler m.v.)
 • At aftale en dato for forsvaret med censor og den studerende
  • Bedømmelsesfristen er som hovedregel d. 30. juni eller d. 31. januar afhængig af starttidspunkt og specialets ECTS omfang. Specialeforsvaret skal afholdes (inkl. bedømmelse i Digital eksamen) senest på denne dato
 • At booke lokale til forsvaret
  • Specialeeksamen skal afholdes på Aarhus Universitet
 • At sørge for annoncering af forsvaret i kalenderen på Biologi. Følgende information skal sendes til Anne Mehlsen i god tid inden forsvaret:
  • Titel på forelæsningen
  • Navn på specialestuderende, vejleder(e) og censor
  • Forskningssektion
  • Dato, tidspunkt og lokale
 • At udlevere ugeopgaven til den studerende 7 dage før eksamen f.eks. via mail

Bedømmelse af specialeeksamen i Digital Eksamen

Både vejleder(e) og censor skal bedømme specialeeksamen i Digital Eksamen:

 • Eksaminator og censor modtager via e-mail et link til bedømmelsen i Digital Eksamen, når den studerende har afleveret sin specialerapport
  • Hvis eksaminator eller censor ikke har modtaget et link, kan der logges ind via hjemmesiden: https://eksamen.au.dk. Klik på ”Log ind som bedømmer” og vælg derefter enten eksaminator eller censor og om log-in skal være med WAYF eller nem-ID.

Efter eksamen bedes censor sende censorpakken retur til censor.st@au.dk. Censorpakken ligger i Digital Eksamen under ”Eksamensinformationer”.

Forventningsafstemning

Centralt for et godt vejledningsforløb er tidlig og løbende forventningsafstemning mellem vejleder(e) og studerende. En ofte anvendt og effektiv metode til dette er et vejlederbrev.  På AU Educate findes flere værktøjer og praksiseksempler til inspiration for vejledningen.