Førsteårsprøver

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i og bestået inden udgangen af første studieår.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet og kan ikke optages på den samme uddannelse igen, med mindre du opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Læs om førsteårsprøven på din uddannelse her på siden.

Førsteårsprøven på Erhvervsøkonomi, HA og BSc Economics and Business Administration

Hvad er ”førsteårsprøven”?

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i og bestået inden udgangen af første studieår.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet og kan ikke optages på den samme uddannelse igen, med mindre du opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Som bachelorstuderende (indskrevet september 2016 eller senere) skal du have bestået førsteårsprøven senest ved udgangen af dit første studieår.

Det vil fremgå af din studieordning, hvilke prøver, studienævnet har besluttet, indgår i førsteårsprøven.

Beståelseskravet på HA-uddannelsen, Campus Herning

For bacheloruddannelsen i HA skal du bestå følgende fag for at opfylde kravet til førsteårsprøven:

  • Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
  • Projekt- og teamledelse (5 ECTS)
  • Matematik (5 ECTS)
  • Forretningsudviklingsprojekt (10 ECTS)

Du bliver automatisk tilmeldt første eksamensforsøg i førsteårsprøverne, og du har ikke mulighed for at framelde dig fagene, med mindre du får dispensation.

Hvis du ikke består ved første eksamensforsøg skal du selv tilmelde dig reeksamen. Består du heller ikke ved andet eksamensforsøg skal du selv tilmelde dig det sidste eksamensforsøg i august. Du kan læse mere om eksamenstilmelding her på din studieportal.

Hvis du helt stopper på uddannelsen inden førsteårsprøverne er bestået

Reglerne om førsteårsprøver gælder fra første gang, du optages på en uddannelse. Så hvis du udmelder dig inden førsteårsprøverne er bestået, så kan du ikke opfylde reglerne på den uddannelse, og derfor kan du ikke på et senere tidspunkt søge ind på samme uddannelse igen. Du kan kun opnå dispensation fra denne regel, hvis det vurderes, at dine forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen er forbedrede, eller hvis uddannelses indhold er væsentligt ændret.

Finder du tidligt på efteråret ud af, at du vil stoppe helt og måske senere søge ind på uddannelsen igen, kan du få dispensation til det, hvis det vel at mærke sker tidligt nok.

Førsteårsprøve - diplomingeniører (GMM, BDE)

På alle diplomingeniøruddannelser på Aarhus BSS indføres en førsteårsprøve, der udgør 45 valgfrie ECTS på uddannelsens første år, hvilket i alt er 60 ECTS.

Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart for at du kan kan fortsætte på uddannelsen. For fag der i henhold til studieordningen er placeret på 2. semester, vil der kun være mulighed for at aflægge to prøveforsøg inden det første studieårs udgang, mens eksamen/prøveforsøg i fag, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. semester, vil blive udbudt en tredje gang i forbindelse med sommerens reeksamensperiode i august. 

Hvis der er risiko for, at du ikke kan opfylde beståelseskravet eksempelvis på grund af længerevarende sygdom eller andre særlige omstændigheder, er der mulighed for at søge dispensation for tidsfristen.