Bachelorprojekt - Erhvervsøkonomi med tilvalg

For studerende indskrevet 1. september 2017 og efterfølgende.

Formålet med bachelorprojektet er at give den studerende mulighed for at demonstrere sin evne til selvstændigt at formulere en erhvervsrelateret problemformulering inden for et bestemt emne, udvælge relevant litteratur, anvende metoder, indsamle og bearbejde data, forholde sig kritisk til data, foretage analyser og konkludere på spørgsmål stillet i problemformuleringen.

På denne side kan du finde relevante informationer, links og datoer vedrørende 5. semesters bachelorprojekt for alle studerende på Erhvervsøkonomi med tilvalg.

Før tilmeldingsfristen

Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde om bachelorprojektet onsdag d. 24. april 2024, kl. 14.00-16.00 i bygning 2628, lokale M104.

Slides fra informationsmøde 2024

Præsentation fra Christian Waldstrøm

Vil du skrive alene eller i en gruppe?

Et bachelorprojekt er en stor skriftlig opgave, og du skal gøre op med dig selv, om du vil skrive opgaven alene eller i en gruppe (grupper op til 4 personer er tilladt). Det vigtigste ved valget, om man vil skrive alene eller i gruppe, er, at du vælger den form, som du har det bedst med.  

At skrive bachelorprojekt i en gruppe har nogle fordele, da du har nogen at sparre, diskutere og vende teorier og idéer med. Det er for mange en stor fordel, da forskellige vinkler på opgaven oftest giver et bedre resultat. Men et bachelorprojekt er et stort arbejde, og oftest inkluderer det mange timer sammen i gruppen og til tider kompromiser. Derfor er det vigtigt, at gruppen fungerer fagligt godt sammen men også, at den fungerer socialt godt sammen. Et godt tip er derfor at forventningsafstemme med den eller de personer, du vil skrive med, da det er vigtigt, at alle i gruppen har samme mål med opgaven. Det er nemlig ikke muligt at skifte gruppe inde i processen. Du kan finde gode råd til arbejdet i studiegrupper på styrkditstudieliv.au.dk.

Valg af emne

Opgavens emne er ofte baseret på en eksisterende problemstilling, dvs. et emne inden for de akademiske områder på bachelorstudiet. Det kan være en problemstilling i en specifik organisation (privat eller offentlig virksomhed, interessegruppe osv.) eller en branche. Du vælger og definerer selv emnet for din bacheloropgave, så længe det ligger inden for de akademiske rammer af din uddannelse. Når du vælger et emne, kan du blive inspireret af en problemstilling, en observation eller et fænomen, som du finder interessant eller af modeller og teorier fra kurser, som du har taget. Det kan være en hjælp at drøfte dine ideer til emner med en mulig vejleder på din opgave. 

Søg inspiration til et muligt emne:

  • Karrierecenteret har et tæt samarbejde med erhvervslivet og er derfor meget relevante i forhold til bachelorprojekter. 
  • Brug nyhederne, aviserne eller virksomhedernes egne hjemmesider til at opdage problemstillinger der kunne være relevante for et bachelorprojekt. Du kan få adgang til nyhedsmedier og virksomhedsoplysninger gennem bibliotekets databaser.
  • Du kan også lade dig inspirere af begge institutters lister over tilgængelige vejledere og emner. Du finder listerne under overskriften 'Vejleder'.
  • Biblioteket udbyder flere kurser inden for litteratursøgning. Det anbefales studerende at gøre brug af denne service, da det kan gøre opgaveskrivningen betydeligt nemmere. Klik ind på bibliotekets hjemmeside og se, hvornår det næste kursus bliver udbudt.

Vejleder

Før tilmelding til bachelorprojektet, bør du selv kontakte en mulig vejleder, som giver tilsagn til at vejlede dig inden for det pågældende emne. Titlen vil typisk være et udkast til problemet og behøver ikke at være den endelige problemformulering.

Alle vejledere har specialer inden for bestemte fagområder. Du kan nedenfor finde en samlet liste over vejledere på de enkelte institutter samt hvilke fagområder, de hver især kan vejlede inden for.

Vejledere kan findes i nedenstående links:

Kontakt kun EN vejleder ad gangen, og afvent svar, før du kontakter andre.

Registrering

Du skal registrere dit projekt med foreløbig opgavetitel og ønsket vejleder senest den 1. juni kl. 12.00. 

Tilmeldingen skal ske via elektronisk via et link, som bliver tilgængeligt på denne side (nedenfor) umiddelbart efter informationsmødet.

Hvis du vil skrive bachelorprojekt i en gruppe, er det kun det ene gruppemedlem, der skal tilmelde sig og i blanketten sørge for at angive de øvrige gruppemedlemmer. 

Hvis du ikke har fundet en vejleder inden tilmeldingsfristen udløber, skal du registrere dit projekt med foreløbig opgavetitel og en beskrivelse af projektet. Du vil så efter tilmeldingsfristen få tildelt en vejleder af instituttet.

Skriveprocessen

Kursusbeskrivelse og retningslinjer for skriftlige opgaver

I kursusbeskrivelsen finder du de specifikke krav til indholdet i bachelorprojektet. Det vil sige information om opgavetyper og formelle krav, herunder resumé, omfang, forside, sprog og layout.

Bachelorprojektet skal overholde de formelle krav (formalia) beskrevet i kursusbeskrivelsen for at kunne blive antaget til bedømmelse.

retningslinjer for skriftlige opgaver finder du bl.a. information om referenceværktøjer, hvordan du laver henvisninger, litteraturlister og hvordan du undgår plagiering.

Bilag

Du kan vedlægge bilag, hvor du finder det nødvendigt at medtage ekstra materiale såsom (men ikke kun):

• Ekstra information om den empiriske baggrund

• Interview guides, transskriptioner af interviews, spørgeskemaer, ekstra datakørsler osv.

• Rapporter, der anvendes som sekundære datakilder.

Opgaven bedømmes udelukkende på selve opgavens indhold og derfor skal selve opgaven i sig selv være et komplet og meningsfyldt dokument uafhængigt af bilagene.

Hvis du anvender interviews i din dataindsamling, er der ikke noget formelt krav om, at du transskriberer dine interviews. Dog vil transskriberede interviews ofte føre til en langt bedre dataanalyse og dermed bedre opgave.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug for din opgave, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne.   

Læs mere om reglerne for indsamling og behandling af personoplysninger (GDPR).

Fortrolighedsaftale

Når du kontakter eksterne aktører (organisationer eller personer) med henblik på et samarbejde i forbindelse med din opgave, kan du få brug for en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden. Den finder du her:

Fortrolighedsaftale

Bemærk, at både vejleder og censor er bundet af tavshedspligt gennem deres job. Nogle virksomheder vil dog stadig bede om en fortrolighedsaftale mellem AU og virksomheden. 

NB: Når du afleverer din opgave, kan du vælge, om den skal stå på »åben hylde« og være offentligt tilgængelig. Hvis du vælger »lukket hylde« er du garanteret at kun er vejleder og censor, får din opgave at se.

Opstår der problemer?

I tilfælde af særlige personlige eller helbredsmæssige problemer, som påvirker din evne til at færdiggøre din opgave, eller hvis du har uløselige problemer med personer i din studiegruppe, skal du kontakte Studievejledningen for at få hjælp til at løse disse problemer.

I tilfælde af større ændringer som vil påvirke din opgave, skal du derefter kontakte din vejleder. I de sjældne tilfælde af problemer mellem dig og din vejleder, bør du først forsøge at løse problemerne med din vejleder ved gøre din vejleder opmærksom på dine problemer og bekymringer. Hvis dette ikke er muligt eller hvis problemet fortsætter, bør du kontakte Uddannelseskoordinatoren på det institut, hvor din opgave er tilmeldt:

Christian Waldstrøm på Institut for Virksomhedsledelse (MGMT), cwa@mgmt.au.dk 

Charlotte Christiansen på Institut for Økonomi (ECON), cchristiansen@econ.au.dk

Det er vigtigt, at du ikke venter med at nævne disse problemer til efter, at du har afleveret eller forsvaret din opgave, da misforståelser eller problemer ifm. vejledningsforløbet ikke kan ligge til grund for en efterfølgende klage over den endelige karakter.

Aflevering

Aflevering i WISEflow

WISEflow

Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade din opgave. Afleveringsfristen er den 1. december kl. 12.00.

Du bør påbegynde upload af opgaven i god tid før fristen, da flowet lukker præcis klokken 12.00. 

Oplever du problemer i forbindelse med upload af dit bachelorprojekt, kan du kontakte teknisk og/eller administrativ support.  

Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe.

Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Opgaven samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. Læs mere herom i den information, som vil blive sendt ud via Brightspace.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 1 GB. Hvis du har behov for at aflevere mere end 1 GB som ekstramateriale, kan du sende dette direkte til din vejleder på en USB-stik.

Fortrolige bachelorprojekter
Det er ikke et krav, at du vedlægger/vedhæfter din fortrolighedsaftale ved aflevering af bachelorprojektet. 

Når du uploader dit bachelorprojekt i WISEflow, skal du i forbindelse med afleveringen (under ’Omslag’) angive, om projektet indeholder fortroligt materiale. 

Det mundtlige forsvar

Instituttet vil via mail eller Brightspace informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen (senest 6 uger efter du har afleveret). 

Forsvaret består af præsentation, diskussion, votering og tilbagemelding og varer i alt:

• 1 studerende = 45 minutter

• 2 studerende = 60 minutter

• 3 studerende = 75 minutter

• 4 studerende = 90 minutter 

Præsentation

De første 5 minutter af forsvaret (uanset om du er alene eller i en gruppe) er til en præsentation, du selv har forberedt. Der er ingen formelle krav til indholdet af præsentationen, men de kan med fordel bruges til at give et kort oprids af opgaves formål og resultater for dernæst at fokusere på emner i opgaven, som du gerne vil fremhæve, f.eks.:

• En diskussion af nogle af de valg og fravalg, som du har taget

• Overvejelser omkring, hvordan emnet kunne blive yderligere undersøgt

• Rettelse af grundlæggende fejl, opklaring af uklare dele eller udpegelse af mangler ved din opgave

• Inddragelse af relevante informationer som er blevet tilgængelige, efter du afleverede opgaven (f.eks. via medierne, litteraturen, feedback fra case-virksomheden etc.).

Der er ingen krav til brug af medier til din præsentation (poster, talenoter, præsentation på din bærbare, osv.). Det frarådes dog, at du bruger tid på at tilslutte en projektor, da dette ofte tager tid fra selve præsentationen.

Hvis du er en del af gruppe, har I 5 minutter til deling, og er det ikke noget formelle krav til, hvordan I fordeler dem i mellem jer.

Diskussion

Derefter tager vejleder og censor over med spørgsmål og kommentarer, som danner grundlag for en diskussion med dig om din opgave. Spørgsmålene vil altid tage udgangspunkt i opgaven, men kan i sagens natur bevæge sig uden for opgaven ved spørgsmål om fravalg og evt mangler i opgaven.

Votering

Derefter bliver I bedt om at forlade lokalet, så vejleder og censor kan votere. Du skal her være opmærksom på, at du skal have alle dine personlige ejendele med ud af rummet.

Tilbagemelding

Når voteringen er færdig bliver du (eller samlet, hvis I er en gruppe) kaldt tilbage og får karakteren samt en uddybning af denne. 

Reeksamen

Såfremt du ikke afleverer eller ikke består bachelorprojektet i december/januar kan du tilmelde dig reeksamen i marts eller juni. Tilmelding til reeksamen i marts eller juni skal ske senest 1. februar med aflevering 1. marts eller 1. april med aflevering 1. juni.  Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen. 

Du tilmelder dig reeksamen i bachelorprojektet ved at skrive en mail til bachelor.bss@au.dk inden for de angivne tidsfrister.  

Reeksamen har samme form som den ordinære eksamen. Der er ikke eksplicit krav om, at den studerende skal ændre problemformuleringen ved overgangen til 2. eller 3. forsøg, men den studerende opfordres til at kontakte vejleder, således at det kan afdækkes hvilke områder, der bør udbedres inden genaflevering.

Det er en forudsætning for at indstille sig til reeksamen i marts/juni, at du har været tilmeldt og dermed brugt et forsøg ved en ordinær eksamenstermin.

Studerende, som ikke afleverer bachelorprojekt inden for afleveringsfristen, bruger et eksamensforsøg, og vil få registreret et ”U” (Udeblevet).