Retningslinjer for gennemførelse af bachelorprojekt for diplomingeniører

Før projektet

Dannelse af projektgruppe

De diplomingeniørstuderende danner selv deres gruppe. Denne skal bestå af 2-3 studerende. Det er vigtigt at afstemme forventninger bl.a. til samarbejde og fagligt niveau i gruppen.

Valg af projektemne

De studerende vælger selv projektemne. Diplomingeniørprojektet kan være baseret på egne ideer, forslag fra en virksomhed eller forslag fra en underviser.

Der skal kunne udformes en opgave, som giver den enkelte studerende mulighed for at arbejde efter projektets målbeskrivelse.

Opgave-/projektbeskrivelse

Opgave beskrivelsen udarbejdes og afleveres til vejlederen på et aftalt tidspunkt. Her kan f.eks.være tale om flere typer projekter eller kombinationer af disse:

 • Designprojekt
 • Projekt, der bygger på forsøg
 • Projekt med teoretisk indhold
 • Projekt, der vedrører produktion

Økonomi

Udgifter i mindre omfang i forbindelse med udførelse af projektet kan dækkes af studiet, hvis det kan godtgøres i forhold til projektets læringsmål.

Inden der kan bevilges økonomisk støtte eller værkstedstid til de enkelte diplomingeniørprojekter, skal uddannelseslederen og den værksteds- laboratorieansvarlige have en oversigt over de forventede samlede udgifter til pro­jektet. Udgifter i forbindelse med møder eller kurser dækkes ikke.

Senest ved diplomingeniørprojektets start udarbejdes en specifikation af udgifterne. Denne skal indeholde en ressourceplanlægning som er en detaljeret oversigt, der er udarbejdet af de studerende med et overslag over udgifter til anskaffelse af udstyr og materialer og brug af værksted. Udgifter til deltagelse i møder eller kurser vil normalt ikke blive dækket.

Projekter udføres i samarbejde med virksomheder aftales specifikt med vejlederen og skolen.

Dækning af udgifter i forbindelse med projekter

Når der foreligger forhåndsgodkendelse af projektøkonomien, som angivet i afsnittet ”før projektet” indsamles dokumentationen for udgifterne, der kan være: 

Materialer, udstyr

Materialer og forsøgsudstyr jf. forhåndsgodkendelse.

Under projektet

Som en del af det forberedende arbejde til diplomingeniørprojektet er der mulighed for at deltage i forløb, der omhandler viden søgning, metodik og videnskabsteori.

Opgave- eller projektbeskrivelsen kan indeholde:

 • Nye kompetenceområder
 • Projektforudsætninger og referencer
 • Hovedområder i projektet
 • Uddybning af kompetenceområder
 • En tidsplan med hovedaktiviteter
 • Arbejdsdeling
 • Rammer
 • Metoder
 • Foreløbig indholdsfortegnelse og/eller tegningsliste

Opgavebeskrivelsen angiver kompleksitet og hvordan læringsmålene er dækket.

Vejledning

Med udgangspunkt i projekt-/opgavebeskrivelsen for diplomingeniørprojekt udpeger uddannelsen en vejleder.

Vejlederen har dag/dag kontakten og benyttes til at koordinere samarbejdet med f.eks. virksomheder. Vejlederen kan inddrages til at vurdere progression og særlige faglige problemstillinger. Vejlederen er inspirator og konsulent og skal således ikke løse opgaven. I gennemsnit kan forventes 1 times vejledning om ugen. Projekt-/opgavebeskrivelsen svarer til en kontrakt og skal derfor underskrives af hvert gruppemedlem. Tilsvarende skal justeringer af førnævnte konfirmeres skriftligt af gruppens medlemmer og vejlederen.

Midtvejsevaluering

I midten af projektperioden afholdes en midtvejsevaluering mellem gruppe og vejleder hvor arbejdsproces og foreløbige resultater vurderes.

Herefter besluttes og formuleres eventuelle justeringer. Midtvejsevalueringen dokumenteres ved udfyldelse af konklusionsskema, der sendes til uddannelsesleder.

Tidsplan

Diplomingeniør­projekt periode

Efterår 

Forår 

Valg af emne og aflevering beskrivelse

April/maj

Ultimo oktober

Godkendelse af vejleder

Ultimo maj

Ultimo november

Aflevering af opgavebeskrivelse inkl. foreløbig udgiftsopgørelse

Inden slutning af 6. semester (se kalender)

Udarbejdelse af en fortrolighedsaftale

Som ovenfor

Midtvejsevaluering

7 uger efter semesterstart. Vejlederen aftaler tidspunktet.

Aflevering af diplomingeniørprojektet

Se informationer under kurset på Brightspace

Eksamen

Eksamensplanen bliver offentliggjort på studieportalen

 

Aftalebetingelser

Læs om aftalebetingelser på ingeniørinstitutternes hjemmesider: