Bachelorprojekt for civilingeniører

Her på siden kan du finde information om bachelorprojekt, tilmelding, aflevering og reeksamen. 

Om bachelorprojektet

ECTS

Bachelorprojektet har et omfang på 15 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år.

Det præcise omfang fremgår af hver uddannelses studieordning. 

Hvad forventes der fagligt af mig?

Du skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af din formuleringsevne i forbindelse med projektet. 

Bedømmelse 

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet. 

Har du brug for uddybning eller har spørgsmål 

Information om bachelorprojekter kan du få ved henvendelse til din uddannelsesansvarlige,  eller til din studievejleder, som du finder i menuen til venstre 

Tilmelding og semester

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Din tilmelding til bachelorprojektet foregår via mitstudie.au.dk.

Hvilket semester skal jeg skrive mit bachelorprojekt? 

Bachelorprojektet gennemføres på 6. semester.  

Du skal derfor tilmelde dig bachelorprojektet ved undervisningstilmeldingen forud for det semester, hvor projektet skal gennemføres. 

Læs mere om undervisningstilmelding under 'Undervisning' > 'Undervisningstilmelding' i menuen.

Valg af retning og vejleder

Hvornår skal jeg gå i gang med at vælge projekt?

Vi anbefaler at du starter processen med at finde et bachelorprojekt i første halvdel af semesteret inden projektet skal afvikles. Hvis du ønsker at lave et projekt i samarbejde med en virksomhed, anbefaler vi at du starter endnu tidligere

Hvordan finder jeg ud af, hvilken retning jeg skal vælge?

Du kan med fordel søge inspiration i tidligere kurser, du har fundet spændende eller brug din læsegruppe og medstuderende til at overveje mulige emner. 

Hvordan vælger jeg en vejleder?

Hvis du har brug for hjælp til at finde en bachelorvejleder, er du velkommen at kontakte din uddannelsesansvarlige eller evt. uddannelsesplanlæggeren. 

Frister og praktiske informationer

Frister for dig, der følger den normerede studieplan  


Efteråret 2023

Indsend din bachelorprojektkontrakt til godkendelse 14-06-2023
Bachelorprojektstart 28-08-2023
Bachelorprojektaflevering i DE inden kl.13:00 06-01-2024
Sidste eksamensdato:    27-01-2024

Foråret 2024

Indsend din bachelorprojektkontrakt til godkendelse 14-12-2023
Bachelorprojektstart 29-01-2024
Bachelorprojektaflevering i WISEflow inden kl.13:00 08-06-2024
Sidste eksamensdato:    29-06-2024

Efteråret 2024

Indsend din bachelorprojektkontrakt til godkendelse 14-06-2024
Bachelorprojektstart 26-08-2024
Bachelorprojektaflevering i WISEflow inden kl.13:00 06-01-2025
Sidste eksamensdato:    23-01-2025

Foråret 2025

Indsend din bachelorprojektkontrakt til godkendelse 14-12-2024
Bachelorprojektstart

27-01-2025

Bachelorprojektaflevering i WISEflow inden kl.13:00 09-06-2025
Sidste eksamensdato:    30-06-2025

Efteråret 2025

Indsend din bachelorprojektkontrakt til godkendelse 14-06-2025
Bachelorprojektstart 25-08-2025
Bachelorprojektaflevering i WISEflow inden kl.13:00 05-01-2026
Sidste eksamensdato:    22-01-2026

Foråret 2026

Indsend din bachelorprojektkontrakt til godkendelse 14-12-2025
Bachelorprojektstart 26-01-2026
Bachelorprojektaflevering i WISEflow inden kl.13:00 09-06-2026
Sidste eksamensdato:    30-06-2026

Frister for dig, der ikke følger den normerede studieplan 

Du skal afvikle dit bachelorprojektet inden for den tidsramme, der er anført ovenfor (dvs. på 130 dage til bachelorprojektet og 3 uger til eksamen).  

Du skal aflevere dit bachelorprojekt via WISEflow

Se mere under 'Eksamen' > 'WISEflow' i menuen.

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit bachelorprojekt til tiden.

Vi anbefaler, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit bachelorprojekt.  

For sent afleverede bachelorprojekter bedømmes ikke. 

Hvornår kan jeg se min eksamen i WISEflow? 

Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Ellers skal du kontakte din uddannelseskoordinator. 

Du finder din uddannelseskoordinator under 'Kontakt og Studieservice' > 'Uddannelseskoordinatorer' i menuen.

Forside til bachelorprojekt

Du er selv ansvarlig for at udarbejde en forside til bachelorprojektet. 

Forsiden skal indeholde dit navn og studienummer, titel, vejleders navn og dato for aflevering.  

Titel 

Dit bachelorprojekt skal have en engelsk titel, også selvom det i forvejen har en dansk titel. 

Når du afleverer i WISEflow, så vær opmærksom på, at den titel du angiver (DK og GB), er den titel, der kommer på dit eksamensbevis. 

Afleveringsformat 

Du skal som hovedregel aflevere dit bachelorprojekt som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis det er nødvendigt. 

Din aflevering i WISEflow er den juridisk gældende aflevering 

Den version af bachelorprojektet, der er afleveret i WISEflow, er den juridisk gældende, og det vil derfor være denne version, der indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet. 

I tilfælde af en klagesag, vil det ligeledes være den afleverede version i WISEflow, der er gældende. Læs mere om klager under 'Eksamen' > 'Eksamensklager' i menuen.

Skal jeg også aflevere et fysisk eksemplar? 

Du og din vejledere aftaler, hvorvidt der skal laves fysiske eksemplarer til censor, med-vejledere m.v. 

Formelle krav til dit bachelorprojektet samt nogle gode råd

Rammer 

Du kan læse om de generelle rammer for bachelorprojektet i kursuskataloget samt i din studieordning, som du finder under 'Undervisning' > 'Studieordninger' i menuen.

Arbejdsbelastning – hvor mange timer 

Det er vigtigt, at både den studerende og vejleder har sig for øje, at projektet har et omfang svarende op til 450 arbejdstimer. 

Gruppeprojekt eller individuelt 

Bachelorprojektet kan efter aftale med hovedvejlederen enten udarbejdes individuelt eller i grupper.

Gode råd til rapportskrivning, hvis du arbejder i en gruppe 

Brug dine medstuderende til at give feedback på din rapport.  

Rapportens omfang og indhold 

Projektrapporten kan udfærdiges på dansk eller engelsk efter aftale med vejleder, men skal indeholde et resumé på både dansk og engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af den studerendes formuleringsevne. 

Rapporten kan enten opbygges som en teknisk rapport eller som en videnskabelig artikel. Både omfang og længde af rapporten aftales nærmere i samarbejde med vejleder.  

Hvis rapporten udarbejdes som gruppeprojekt, øges sidetallet tilsvarende. 

Forside  

Du er selv ansvarlig for at udarbejde en forside til bachelorprojektet.  

Forsiden skal indeholde navn og studienummer, vejleders navn og dato for aflevering. 

Titel 

Dit bachelorprojekt skal have en engelsk titel, også selvom den i forvejen har en dansk titel. 

Den titel du angiver (DK og GB), når du afleverer i WISEflow, er den titel der kommer på dit eksamensbevis. 

Plagiering

Få gode råd til, hvordan du undgår plagiering.

Reeksamen

Hvis du ikke afleverer dit bachelorprojekt i tide eller ikke består, bruger du et eksamensforsøg, og du skal selv tilmelde dig reeksamen. 

Tilmelding til reeksamen

Tilmelding til reeksamen foregår i tilmeldingsperioden via mitstudie.au.dk.

Du finder tilmeldingsperioden under 'Eksamen' > 'Eksamenstilmelding og reeksamen' i menuen.

Kan jeg få vejledning, inden jeg går til reeksamen? 

I perioden fra ordinært eksamensresultat til din reeksamen er der ikke krav om, at din vejleder tilbyder yderligere vejledning. 

Afleveringsfrist i WISEflow 

Vinterreeksamen: Senest d. 15. marts med bedømmelse senest d. 31. marts.

Sommer reeksamen: Senest d. 15. august med bedømmelse senest d. 31. august.