Studylines Computer Engineering

Computer vision

Computer vision is about teaching computers to understand and interpret visual information based on data from images and videos. The study line course will teach you how to use fundamental concepts and techniques such as pattern recognition and deep neural networks, and you will gain an understanding of the algorithms and mathematics behind machine learning, image processing and object recognition.

In many ways, computer vision has been a driving force behind the development of artificial intelligence in recent years, and computer vision will undoubtedly be crucial to many of the technological leaps in the digitalisation of society that we will see in the coming years. The study line course will therefore provide you with a number of opportunities in your future career.


In danish:

Computer vision handler om at lære computere at forstå og fortolke visuelle informationer baseret på data fra billeder og video. På studielinjen lærer du at bruge grundlæggende koncepter og teknikker som mønstergenkendelse og dybe neurale netværk i dit ingeniørarbejde, og du lærer at forstå algoritmerne og matematikken bag maskinlæring, billedbehandling og objektgenkendelse.

Man kan sige at computer vision på mange måder har drevet den udvikling af kunstig intelligens vi har været vide til i de senere år, og computer vision vil uden tvivl være afgørende for mange af de største teknologispring i digitaliseringen af samfundet i de kommende år. Derfor studielinjen op for rigtig mange muligheder i dit fremtidige ingeniørarbejde.

Distribuerede systemer

Embedded Systems

You will learn to work with both hardware and software on the study line course in Embedded Systems.

You will gain a theoretical understanding of what it is like to work with real-time systems that are dependent on precision and fast responses. Through practical exercises and projects, you will learn to develop different types of embedded systems that can handle the demands of drones, medical devices, modern industrial production, etc. You will also learn how to work with reliability and security in critical systems, so that once you graduate, you will have competencies within both modelling and software development at an advanced level, where failures can have serious consequences for aircraft, cars, space technology, energy networks, etc.

Embedded systems are a core discipline within computer engineering, and your Master's degree will ensure that you are in high demand by virtually every industry.


In danish:

På denne studielinje lærer du at arbejde med design af både hardware og software.

Du opnår en teoretisk forståelse for arbejdet med realtidssystemer, hvor præcision og hurtig respons er afgørende. Gennem praktiske øvelser og projekter lærer du at udvikle forskellige typer af indlejrede systemer, der kan håndtere kravene fra for eksempel droner, medicinsk udstyr og moderne industriproduktion. Samtidig lærer du at arbejde med pålidelighed og sikkerhed i kritiske systemer, så du som færdiguddannet civilingeniør har kompetencer til både modellering og softwareudvikling på et avanceret niveau, hvor fejl kan have alvorlige konsekvenser som for eksempel i fly, biler, rumteknologi eller energinetværk.

Indlejrede systemer er en kernedisciplin inden for computerteknologien og med din kandidatgrad vil du være efterspurgt i stort set alle brancher.

Robotics

As a student on the study line course in robotics, you will learn about advanced robotics technologies. You will increase your theoretical knowledge of machine learning, software and advanced control systems, and you will work on programming and designing robots to act autonomously and intelligently, and to solve the tasks you define for them.

The study line course works with all kinds of robots, including drones, which you can fly in our large drone hall at AU’s Deep Tech Experimental Hub in Skejby.

Robotics is a cross-disciplinary engineering discipline, and you will have plenty of opportunity to supplement the programme with elective courses at the Department of Mechanical and Production Engineering if you want to strengthen your engineering profile within mechatronics, for example.


In danish:

På denne studielinje lærer du om avancerede robotteknologier. Du øger din teoretiske viden om maskinlæring, software og avancerede kontrolsystemer, og du kommer til at arbejde med både programmering og design af robotter, så de kan agere autonomt og intelligent og løse de opgaver, du definerer til dem.

På studielinjen arbejder vi med robotter af mange slags – herunder droner, som du kan flyve med i vores store drone-hal i universitetets Deep Tech Experimental Hub i Skejby.

Robotteknologi er en tværfaglig ingeniørdisciplin, og du har gode muligheder for at supplere med valgfri kurser på Institut for Mekanik og Produktion, hvis du ønsker at styrke din ingeniørprofil inden for eksempelvis mekantronik.

Software engineering

This study line course builds on what you have already learned about software development and software architecture. You will gain a deep theoretical understanding of the mathematics behind programming and learn more about the fundamental engineering principles needed to tackle highly complex software challenges.

You'll have an opportunity to delve into topics such as declarative programming and software correctness, which will enable you to develop software and systems that meet specific requirements and that can perform tasks flawlessly.  You will also learn about databases, data management, digital twins and cyber security.

Once you graduate, you will be in high demand by the labour market, and you will be able to use your software knowledge in many different jobs within many different sectors.


In danish:

På denne studielinje bygger du oven på det, du allerede har lært om softwareudvikling og softwarearkitektur. Du får en dyb teoretisk forståelse for matematikken bag programmering, og du får indsigt i de grundlæggende ingeniørmæssige principper, der skal til for, at du kan tackle softwareudfordringer med et højt kompleksitetsniveau.

Du får mulighed for at dykke ned i emner som deklarativ programmering og software correctness, så du bliver i stand til at udvikle software og systemer, der overholder specifikke krav og udfører opgaver uden fejl.  Du lærer også om blandt andet databaser, datahåndtering, digitale tvillinger og cybersikkerhed.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du være i høj kurs på arbejdsmarkedet, og du kan bruge din viden om software i mange forskellige typer af jobs i mange forskellige sektorer.

Time Series Signal Processing

As a student on the study line course in Times Series Signal Processing, you will learn about both stochastic and advanced signal processing. You will learn to analyse and manage data that can be measured or observed as points collected in time intervals. For example, time series of sensor data, financial data, medical data, weather data and much more.

You'll gain a general understanding of the mathematics behind signal processing, learn how to detect and process noise and use deep learning to spot unusual events in time series. You'll work with cases and apply your knowledge in a variety of contexts such as predicting rainfall, diagnosing diseases or detecting share-price manipulation. This means that, as a student, you will already begin developing an idea of the innovation needs and opportunities of different sectors in modern signal processing.

Once you graduate with an MSc in Engineering, you'll be able to use your knowledge to make smart decisions based on both historical and current time-dependent data, and you'll be very sought after by a number of sectors.


In Danish

På denne studielinje lærer du om både stokastisk og avanceret signalbehandling. Du lærer at analysere og håndtere data, der kan måles eller observeres som punkter indsamlet i tidsintervaller. Det kan for eksempel omfatte tidsserier af sensordata, økonomiske data, medicinske data, vejrdata og meget mere.

Du får en generel forståelse for matematikken bag signalbehandling, og du lærer at detektere og behandle støj og bruge deep learning til at spotte usædvanlige begivenheder i tidsserierne. Du kommer til at arbejde med cases og anvende din viden i mange forskellige sammenhænge, hvad enten det handler om for eksempel at forudsige regnmængder, diagnosticere sygdomme eller opdage kursmanipulation. På den måde får du allerede som studerende et indtryk af forskellige sektorers innovationsbehov og -muligheder inden for moderne signalbehandling.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du bruge din viden til at træffe kloge beslutninger på baggrund af både historiske og aktuelle tidsafhængige data, og du vil være i høj kurs overalt i samfundet.

Wireless Networks

As a student on the study line course in Wireless Networks, you will learn about wireless communication networks, systems, network protocols and network mechanisms. You will learn the theory behind a number of the communication technologies that make it possible to send data efficiently in terms of energy and resources.

You will also gain experience with using different wireless technologies in your work as an engineer, and you'll have an opportunity to delve into topics such as sensor networks and the Internet of Things. You'll also learn to work with computer security, encryption and error detection. This will ensure that once you graduate as an MScEng, you will be able to implement a variety of methods to optimise data integrity and confidentiality while reducing the risk of cyber-attacks and disruptions that can hinder a network's performance.

Wireless networks is a central discipline in modern computing engineering, and they are a fundamental infrastructure for the ongoing digitalisation of society. With a Master's degree in this field, you will be equipped to take on many different types of engineering jobs, within many sectors. Your theoretical foundation will give you a future-proof engineering profile because you will be able to manage the next generation of wireless networks.


In danish:

På denne studielinje får du viden om trådløse kommunikationsnetværk, systemer, netværksprotokoller og netværksmekanismer. Du lærer at forstå teorien bag en række af de kommunikationsteknologier, der gør det muligt for os at sende data på en resurse- og energieffektiv måde.

Du får erfaring med at bruge forskellige trådløse teknologier i dit ingeniørarbejde, og du får mulighed for at dykke ned i emner som sensornetværk og Internet og Things. Du lærer også at arbejde med computersikkerhed, kryptering og fejldetektion, så du som færdig civilingeniør kan implementere forskellige metoder til at skabe optimal dataintegritet og fortrolighed og samtidig reducere risikoen for cyberangreb og forstyrrelser, der kan forhindre et netværks ydeevne.

Trådløse netværk er en central disciplin i moderne computerteknologi, og det er en fundamental infrastruktur for den digitalisering, samfundet allerede er i fuld gang med. Med en kandidatgrad inden for dette område vil du derfor være rustet til mange typer af ingeniørjobs i mange forskellige sektorer, og med din teoretiske grundforståelse har du en fremtidssikret ingeniørprofil, fordi du vil være godt forberedt på også at kunne sætte dig ind i næste generations trådløse netværk.