Førsteårsprøven

Hvad er ”førsteårsprøven”?

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i og bestået inden udgangen af første studieår.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet, med mindre du søger og opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Som bachelorstuderende (indskrevet september 2016 eller senere) skal du have bestået førsteårsprøven senest ved udgangen af dit første studieår.

Det vil fremgå af din studieordning, hvilke prøver, studienævnet har besluttet, indgår i førsteårsprøven.

Hvis du bliver udmeldt fordi du ikke bestod førsteårsprøven og på et senere tidspunkt vil søge ind på samme uddannelse igen, kan du finde en vejledning og information om reglerne for at søge ind på samme uddannelse på denne webside.

Beståelseskravet

Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Bacheloruddannelsen i Økonomi

Omfanget af førsteårsprøven udgør 30 ECTS ud af de 60 ECTS, der i henhold til studieordningen er placeret på det første studieår, 1. og 2. semester.

For fag der indgår i førsteårsprøven, vil der være mulighed for at aflægge tre prøveforsøg i fagene på første semester og to prøveforsøg i fagene på andet semester, inden det første studieårs udgang.

Studerende der startede på uddannelsen i 2015 eller tidligere

Der gælder forskellige regler om førsteårsprøven alt efter om du startede på din uddannelse i 2014, 2015 eller 2016.

Reglerne der er beskrevet heruder, gælder kun for studerende der startede i 2014 eller 2015!

Hvad er ”førsteårsprøven”?

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i inden udgangen af første studieår og have bestået inden udgangen af andet studieår. Førsteårsprøven indeholder således to krav: Et aktivitetskrav og et beståelseskrav.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet og kan ikke optages på den samme uddannelse igen, med mindre du opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Førsteårsprøvefagene er alle fag på første år af uddannelsen.

Erhvervsøkonomi (BA), 2014-studieordningen:
Principles of Organizations and Management
Business Mathematics
Principles of Business Empirical Research Methods
Principles of Macro / Principles of Micro
Business Economics
Scientific Methods
Business Empirical Research Methods
Microeconomic Analysis of Markets, Organizations and Behavior

Økonomi (BSc oecon), 2014-studieordningen:
Principles of Organizations and Management
Mathematical Economics I
Principles of Empirical Research Methods
Principles of Macro / Principles of Micro
Business Economics
Empirical Research Methods
Microeconomics

Erhvervsøkonomi (BA), 2011-studieordningen:
Principles of Management and Organizations
Business Mathematics
Principles of Empirical Research Methods
Principles of micro / Principles of macro
Business Empirical Research Methods
Microeconomics
Business Economics
Firms and Markets

Økonomi (BSc oecon), 2011-studieordningen:
Principles of Management and Organizations
Mathematical Economics I
Principles of Empirical Research Methods
Principles of micro / Principles of macro
Microeconomics
Business Economics
Empirical Research Methods

Førsteårsprøvekravene

Aktivitetskravet
Ifølge aktivitetskravet skal du deltage i de eksamener, der er en del af førsteårsprøven inden udgangen af dit første studieår på bacheloruddannelsen. Det betyder, at du skal bruge et eksamensforsøg i de eksamener, der er en del af førsteårsprøven, første gang de afholdes. Det er således en forudsætning for opfyldelse af aktivitetskravet, at du er tilmeldt eksamen og bruger et eksamensforsøg. Det er dog ikke en forudsætning, at du består eksamenerne første gang.
Hvis du ikke består, afmelder dig for sent, vælger at forlade en eksamen, afleverer blankt eller hvis du udebliver fra en eksamen, som du er tilmeldt, tæller det som et brugt eksamensforsøg.

Beståelseskravet
Ifølge beståelseskravet skal du bestå de eksamener, der indgår i førsteårsprøven inden udgangen af dit andet studieår efter studiestart. Det betyder, at du senest skal bestå de fag, der indgår i førsteårsprøven, til reeksamen på dit 4. semester på bacheloruddannelsen.

Udmeldelse fra uddannelsen inden aktivering af førsteårsprøvekravene

Når du påbegynder en bacheloruddannelse d. 1. september, aktiveres førsteårsprøven kravene d. 1. december samme år.

Det vil sige, at hvis du udmelder dig d. 1. december eller herefter, kan du kun optages på den samme uddannelse igen, hvis du opfylder førsteårsprøvens aktivitetskrav eller opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøven.

Det vil kun være muligt at opnå dispensation til udsættelse af førsteårsprøven med henblik på optagelse på den samme uddannelse igen, hvis det vurderes, at dine forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen er forbedrede, eller hvis uddannelsens indhold er blevet væsentligt ændret.