Eksamensklager

Hvis du ønsker at klage over en prøve eller eksamen, skal du gå til mitstudie.au.dk og udfylde den elektroniske klageblanket.

Du skal huske at vedhæfte en udførlig faglig begrundelse for din klage, ellers vil klagen ikke blive behandlet. Vi anbefaler, at du læser klagevejledningen nedenfor, inden du indsender din klage.

Er I flere studerende, der ønsker at indsende samme klage over eksaminationsgrundlaget eller prøveforløbet, opfordres I til at finde en repræsentant, der indsender klagen på vegne af gruppen. Det bør fremgå af klagen, at denne indsendes på vegne af flere studerende. Det er således ikke nødvendigt at oprette individuelle klager med enslydende argumenter.

Hvis der gives medhold i klagen ex. i form af et tilbud om omprøve, vil samtlige berørte studerende få tilbuddet, også selvom de ikke har klaget. Er der derimod tale om en klage over bedømmelsen, skal klagen indgives individuelt, uanset at der er tale om en gruppeprøve.

Din klage skal være indleveret senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Ved mundtlige eksamener løber fristen fra den dag, hvor du er til eksamen og får din karakter. Ved skriftlige eksamener løber fristen fra den dag, hvor bedømmelsen bliver offentliggjort. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen.

Du skal være opmærksom på, at din klage kan resultere i, at din karakter bliver sat ned.

1. Hvad kan du klage over?

Du kan klage over bedømmelsen af din eksamen, prøveforløbet eller eksaminationsgrundlaget. Du kan klage over både mundtlige og skriftlige eksamener. 

Det er også muligt at klage over retlige spørgsmål. Det kan f.eks. være, at du mener, at eksaminator eller censor er inhabil. 

Det er altid en god ide at søge råd og vejledning, hvis man ikke får svar på sine spørgsmål i klagevejledningen og stadig er i tvivl om noget i forbindelse med klageproceduren – se kontaktoplysninger under punkt 9.

2. Hvad skal du være opmærksom på, når du klager?

Din klage kan resultere i en lavere karakter

Bedømmelsen ved en ombedømmelse eller en omprøve kan resultere i, at din karakter bliver sat ned. Du kan ikke klage over den nye karakter.

Tidsfrist

Din klage skal være indleveret senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Ved mundtlige eksamener løber fristen fra den dag, hvor du er til eksamen og får din karakter. Ved skriftlige eksamener løber fristen fra den dag, hvor bedømmelsen bliver offentliggjort. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen.

Skriftlighed og begrundelse

Det er dit eget ansvar, at du får begrundet din klage, så dem, der skal behandle din klage, får et godt grundlag at træffe afgørelse på. Det betyder, at du udførligt og skriftligt skal redegøre for, hvad du klager over og hvorfor. Du skal være særlig omhyggelig med begrundelsen.

Hvis der findes en rettevejledning til din opgave, er det en god idé at starte med at læse den, før du klager. Det giver dig mulighed for at vurdere din egen besvarelse og kan hjælpe dig til at begrunde din eventuelle klage. Ligeledes anbefales det at skele til fagets målbeskrivelse.

Det er også altid en god ide at få eksaminators vurdering af opgaven/bedømmelsen, inden du klager, da han/hun kan klarlægge, hvad der er tillagt vægt ved bedømmelsen. Du skal være opmærksom på, at eksaminator ikke er forpligtet til at give dig en tilbagemelding på din bedømmelse inden klagefristen.

Hvis du har været til mundtlig eksamen, er det godt hurtigst muligt at få nedskrevet alt, hvad du kan huske, der er blevet sagt. Det er også en god idé at gemme eventuelle notater fra forberedelsestiden.

Den vejledende sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for en eksamensklage er cirka 2 måneder for vintereksaminer og 3 måneder for sommereksaminer. I spidsbelastningsperioder kan det tage længere tid.

En imødekommelse af klagen med tilbud om ombedømmelse vil forlænge processen yderligere.

Klager over ikke-beståede karakterer

Hvis du klager over en ikke-bestået karakter bør klagen ikke afholde dig fra at gå til reeksamen. På grund af sagsbehandlingstiden for eksamensklager, bør du ikke afvente klageafgørelsen, inden du deltager i reeksamen. Hvis du får et bedre resultat ud af eksamensklagen end resultatet fra reeksamen, vil du få den højeste karakter indsat.

Hvis du klager over bedømmelsen af uddannelsens sidste eksamen: dette kan for eksempel være bacheloropgave eller speciale, skal du være opmærksom på at en eventuel ombedømmelse/omprøve resulterer i, at dit eksamensbevis vil blive inddraget indtil den nye bedømmelse foreligger, jf. eksamensbekendtgørelsens § 37.

Anonymitet

Du er som udgangspunkt ikke anonym, når du klager over en eksamen. Det betyder, at de, der behandler din sag, kan se dit navn og dit årskortnummer mv. Alle har tavshedspligt, og dine oplysninger behandles fortroligt.

3. Hvad sker der, når du har indsendt en klage?

Det er studielederen, der træffer afgørelse i klager, der vedrører eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen og i klager, der vedrører fejl eller mangler ved prøven.

Hvis din klage vedrører bedømmelsen eller i øvrigt vedrører bedømmerne, forelægges din klage for bedømmerne, der herefter normalt har en frist på 2 uger til at afgive en udtalelse. I beregning af bedømmernes frist indgår juli måned ikke.  Du vil få mulighed for at kommentere bedømmernes udtalelse. 

Studielederen træffer derefter afgørelse. Afgørelsen kan resultere i en af følgende muligheder:

  • du får et tilbud om en ombedømmelse ved nye bedømmere (kun skriftlige prøver),
  • du får et tilbud om en omprøve ved nye bedømmere, eller
  • du får ikke medhold i din klage.

Du vil modtage afgørelsen via e-Boks.    

4. Ankenævn

Hvis du ikke får medhold i din klage, kan du vælge at indbringe studielederens afgørelse for et ankenævn. Ankenævnet kan kun behandle faglige spørgsmål. Det betyder, at ankenævnet ikke kan tage stilling til retlige spørgsmål eller til spørgsmål, der vedrører fejl eller mangler ved prøven.

5. Hvad skal du være opmærksom på, når du anker?

Din anke kan resultere i en lavere karakter: Bedømmelsen ved en ombedømmelse eller en omprøve kan resultere i, at din karakter bliver sat ned. Du kan ikke efterfølgende klage over den nye karakter.

Tidsfrist: Din anke skal indgives senest 2 uger efter, at studielederen har meddelt dig afgørelsen.

Skriftlighed og begrundelse: Der gælder de samme krav til skriftlighed og begrundelse, som når du indsender en klage. Det betyder, at du udførligt og skriftligt skal redegøre for, hvad du vil anke over og hvorfor. Du skal være særligt omhyggelig med begrundelsen Det er en god idé, hvis du kan uddybe og supplere klagepunkterne med baggrund i begrundelsen for, at du ikke fik medhold i din klage. Du behøver ikke indsende den oprindelige klage og afgørelse, da de allerede ligger på sagen.

Anonymitet

Du er som udgangspunkt ikke anonym, når du klager over en eksamen. Det betyder, at de, der behandler din sag, kan se dit navn og dit årskortnummer mv. Alle har tavshedspligt, og dine oplysninger behandles fortroligt.

6. Hvad sker der, når du har indsendt din anke?

Ankenævnet består af to beskikkede censorer, en eksaminationsberettiget underviser og en studerende inden for fagområdet.  

Ankenævnet træffer afgørelse på baggrund af det materiale, som udgjorde grundlaget for studielederens afgørelse og ud fra den begrundede anke. Afgørelsen kan resultere i en af følgende muligheder:

  • du får tilbud om en ombedømmelse ved nye bedømmere (kun skriftlige prøver)
  • du får tilbud om en omprøve ved nye bedømmere, eller
  • du får ikke medhold i anken.

Ankenævnet skal træffe afgørelse senest 2 måneder efter, at anken er indgivet. Du skal være opmærksom på, at juli måned ikke indgår i beregningen af de to måneder. Når studielederen modtager afgørelsen fra ankenævnet, sender han/hun den til dig så hurtigt som muligt.

7. Retlige spørgsmål

Bedømmelsen efter ombedømmelse eller omprøve og ankenævnets afgørelse er endelig. Det betyder, at du ikke kan klage "videre i systemet" for så vidt angår den faglige del af din klage.

Hvis du mener, at der er begået retlige fejl ved studielederens eller ankenævnets afgørelse eller ved bedømmelsen ved en ombedømmelse eller omprøve kan du indbringe det eller de retlige spørgsmål for rektor. Det kan f.eks. være, at du mener, at der er begået juridiske fejl i forbindelse med sagsbehandlingen.

8. Hvad skal du være opmærksom på, når du klager over et retligt spørgsmål?

Tidsfrist: Din klage over et retligt spørgsmål ved eksamen skal være indleveret senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Hvis du klager over et retligt spørgsmål i forbindelse med en afgørelse, skal klagen være indleveret senest 2 uger efter, at studielederen har meddelt dig afgørelsen. 

Klagen indsendes til den instans, der har truffet afgørelse i første instans. Uddannelsesjura behandler herefter din klage på vegne af rektor.  

Skriftlighed og begrundelse: Der gælder de samme krav til skriftlighed og begrundelse, som når du indsender en klage vedrørende eksaminationsgrundlaget.

9. Hvor skal du indsende din klage eller anke til?

Hvis du ønsker at indsende en eksamensklage, skal du gå til mitstudie.au.dk og udfylde den elektroniske klageblanket.

Du skal huske at vedhæfte en udførlig faglig begrundelse for din klage, ellers vil klagen ikke blive behandlet. Vi anbefaler, at du læser klagevejledningen ovenfor, inden du indsender din klage.

Hvis du ønsker at indsende en anke skal du gå til mitstudie.au.dk og udfylde den elektroniske klageblanket. Husk at vedhæfte en begrundet anke, ellers vil anken ikke blive behandlet.

Kontaktpersoner:

Klager der vedrører Erhvervsøkonomi med tilvalg (soc) eller Økonomi (oecon), MMC, Erhvervsøkonomi (HA/cand.merc.), HD, master eller MBA i Aarhus og Herning:

Tina Lindhardt
eksamensklager.bss.studadm@au.dk
Studieadministrationen
Aarhus BSS
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3, byg. 1443, 137
DK-8000 Aarhus C.

Klager der vedrører Jura, Psykologi, Statskundskab, Samfundsfag, Offentlig politik & økonomi, samt ingeniøruddannelserne i Herning (BDE, GMM og teknologibaseret forretningsudvikling):

Cecilie Ulfkjær
eksamensklager.bss.studadm@au.dk
Studieadministrationen
Aarhus BSS
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3, byg. 1443, 137
DK-8000 Aarhus C.

10. Yderligere information om eksamensklager?

Her kan du finde mere information om eksamensklager:

Du kan få flere oplysninger om eksamen ved studievejledningen på dit institut.