Førsteårsprøven

Hvad er ”førsteårsprøven”?

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i og bestået inden udgangen af første studieår.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet, med mindre du søger og opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Som bachelorstuderende (indskrevet september 2016 eller senere) skal du have bestået førsteårsprøven senest ved udgangen af dit første studieår.

Det vil fremgå af din studieordning, hvilke prøver, studienævnet har besluttet, indgår i førsteårsprøven.

Hvis du bliver udmeldt fordi du ikke bestod førsteårsprøven og på et senere tidspunkt vil søge ind på samme uddannelse igen, kan du finde en vejledning og information om reglerne for at søge ind på samme uddannelse på denne webside.

Beståelseskravet

Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen.

For HA jur.-studerende er omfanget af førsteårsprøven 40 ECTS ud af de 60 ECTS, der er placeret på uddannelsens første år, 1. og 2. semester.

For de fag som er placeret på 1. semester vil der blive afviklet et eksamensforsøg i august måned, således at det er muligt at afvikle et 3. prøveforsøg i eksaminer fra 1. semester inden udløbet af 1. årsprøven.
Det er kun muligt at tilbyde to prøveforsøg i de fag, der er placeret på 2. semester inden udgangen af første studieår.