Førsteårsprøven

Hvad er ”førsteårsprøven”?

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i og bestået inden udgangen af første studieår.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet, med mindre du søger og opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Som bachelorstuderende (indskrevet september 2016 eller senere) skal du have bestået førsteårsprøven senest ved udgangen af dit første studieår.

Det vil fremgå af din studieordning, hvilke prøver, studienævnet har besluttet, indgår i førsteårsprøven.

Hvis du bliver udmeldt fordi du ikke bestod førsteårsprøven og på et senere tidspunkt vil søge ind på samme uddannelse igen, kan du finde en vejledning og information om reglerne for at søge ind på samme uddannelse på denne webside.

Beståelseskravet

Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen.

For studerende, der er på studieordning 2021 udgør omfanget af førsteårsprøven 40 ECTS ud af de 60 ECTS, der er placeret på uddannelsens første år, 1. og 2. semester.

For studerende, der er startet i 2020 eller tidligere udgør omfanget af førsteårsprøven 45 ECTS ud af de 60 ECTS, der er placeret på uddannelsens første år, 1. og 2. semester.

For de fag som er placeret på 1. semester vil der blive afviklet et eksamensforsøg i august måned, således at det er muligt at afvikle et 3. prøveforsøg i eksaminer fra 1. semester inden udløbet af 1. årsprøven. Det er kun muligt at tilbyde to prøveforsøg i de fag, der er placeret på 2. semester.

Studerende som er startet på uddannelsen i 2015 eller tidligere

Særligt om prøver på 1. studieår

Et godt råd fra Studievejledningen til alle nye studerende:

Lige nu glæder du dig sikkert til at komme i gang med uddannelsen, og du tænker selvfølgelig ikke så meget på, at det ikke altid går som planlagt.

Men for alle tilfældes skyld er det vigtigt, at du kender spillereglerne, så du undgår at komme i klemme i systemet.
Derfor får du her reglerne på et par områder, hvor vi af erfaring ved, at det let kan gå galt. Og det kan faktisk gå rigtigt galt. Du har selv ansvaret for at kende regler på din uddannelse, men for en sikkerheds skyld vil vi gerne her fortælle lidt om nogle af de første regler på uddannelsen, som du skal være opmærksom på.

Der findes særlige regler for en række prøver på 1. studieår:

De særlige regler gælder 1. årsprøverne, som er eksamenerne på 1. og 2. semester. I korte træk kan reglerne beskrives således:

  • du skal have bestået prøverne senest 2 år efter, at du er startet på uddannelsen

Du behøver ikke at bestå 1. årsprøverne første gang, men du vil blive automatisk tilmeldt. Hvis du ikke består, eller ikke deltager, har du altså brugt ét af dine tre forsøg i de enkelte prøver. Du vil automatisk blive tilmeldt omprøven i de fag, som du ikke består ved første forsøg.

Har du nogle gode grunde til alligevel ikke at være tilmeldt i 1. årsprøverne efter planen - f.eks. kan lægedokumenteret sygdom være en sådan god grund - kan du få dispensation. Men planlagte skiferier er f.eks. ikke nogen god grund!


Hvis du bliver nødt til at tage 1. årsprøver om:

Hvis du ikke består 1. årsprøverne efter det første år, har du kun et år tilbage til at bestå dem.  Mange bliver så grebet af fagene på 2. år, at de mere eller mindre "glemmer" de fag fra 1. år, de ikke bestod. Og så kan de komme i den situation, at de består 2. år, men ikke i tide de manglende fag fra 1. år. Konsekvensen er en udmeldelse.

Hvis du mangler flere prøver kan det være en god idé at følge undervisningen på de relevante fag. Du kan blive tilmeldt fagene, hvis du kontakter Studieservice, Tåsingegade 3, Bygning 1443, lokale 021.

Du kan søge dispensation, hvis du ikke har bestået 1. årsprøverne inden for 2 år efter din studiestart, men det kræver, at du har særlige grunde til forlængelse.


Hvis du helt stopper på uddannelsen inden 1. årsprøverne er bestået:

Reglerne om 1.årsprøver gælder fra første gang, du optages på en uddannelse. Så hvis du udmelder dig inden 1. årsprøverne er bestået, så kan du ikke opfylde reglerne på den uddannelse, og derfor kan du ikke på et senere tidspunkt søge ind på samme uddannelse igen. Du kan kun opnå dispensation fra denne regel, hvis det vurderes, at dine forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen er forbedrede, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Finder du tidligt på efteråret ud af, at du vil stoppe helt og måske senere søge ind på uddannelsen igen, kan du få dispensation til det, hvis det vel at mærke sker tidligt nok.


Husk:

Kontakt Studievejledningen, hvis du overvejer at ændre studieplaner. Jo før du kommer, jo nemmere er det at klare situationen.