Udvalg

Medicinerrådet repræsenterer de medicinstuderende i en række råd og nævn.

Desuden har vi nedsat diverse udvalg, som varetager specifikke opgaver for MR.

Forretningsudvalget (FU)

Medicinerrådet har ikke en formand, men i stedet et forretningsudvalg, der udgør et ”kollektivt formandskab”.

Forretningsudvalget består af fire personer valgt til fire roller, der sørger for, at Medicinerrådet som organisation fungerer imellem Medicinerrådsmøderne. Forretningsudvalget vælges og nedsættes på MR's øverste myndighed, generalforsamlingen, der afholdes i foråret. De fire roller kan have tilknyttede suppleanter i arbejdet.

FU agerer daglig ledelse med opgaver som mødeforberedelse, kontakt til institut og fakultet, kontakt til MR's sekretær og økonomioverblik. Desuden skal FU sørge for at MRs beslutninger føres ud i livet, og tage nye relevante sager op i Medicinerrådet.

Forretningsudvalget:

Akademisk Råd

Akademisk Råd har til opgave at udtale sig til dekanen om den interne fordeling af bevillinger, at udtale sig om de centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling, at indstille til rektor om sammensætningen af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger og at tildele ph.d.- og doktorgraden. Herudover kan Akademisk Råd udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger. Der sidder to medicinstuderende i rådet.

Institutfora

På institutterne Institut for Folkesundhed, Institut for Retsmedicin, Institut for Biomedicin og Institut for Klinisk Medicin, findes institutfora, hvor MR er repræsenteret. Et institutforum er til for at sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng. Det skal arbejde med idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i om akademiske spørgsmål på det pågældende institut.

Legatudvalget

Der sidder én studerende i dette udvalg. Hjælper SU-kontoret med at finde de medicinstuderende som skal have de legater der skal uddeles.

PR og IT udvalg (PRIT)

Udvalget varetager opdateringen og udarbejdelsen af PR materiale i MR regi. Dette indebærer opdatering af MR’s hjemmeside, udarbejdelse af informationsfolder og indlæg til Rus-Acuta. Udvalget står også for kontakten mellem MR/medicinerhuset og SUN-IT - f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse og opdatering af vores computere og printere.

Studienævnet

Studienævnet (SN) består af 6 repræsentanter fra fakultetet (videnskabeligt personale) og 6 studerende. SN lægger rammerne for undervisningen, pensumafgrænsninger, giver studiemæssige dispensationer og godkender nye lærebøger. Jævnligt nedsætter SN underudvalg, der arbejder med andre problemer som fx. studierevision og indførelse af edb i undervisningen.
Her gør MR-repræsentanterne hvad vi kan for at forbedre dine studieforhold og varetage dine interesser. Har du ris, ros eller spørgsmål om studieplan, klinik, dispensationssager og lignende, så kontakt os.

Studenterrådet

Studenterrådet er en studenterorganisation på Aarhus Universitet, der har til formål at repræsentere de studerendes fælles interesser – politisk, fagligt og socialt.
På det politiske område er Studenterrådet repræsenteret overalt, hvor der bliver truffet beslutninger, der berører studielivet - fra studienævn, fakultetsråd, universitetsbestyrelsen og helt op til ministerielt plan. Blandt andet arbejder rådet for at sikre det gode studie- og undervisningsmiljø: det vil sige alt fra at sørge for bedre stole og borde til grønne planter på gangene. Men også med undervisningspædagogik, der skal sikre de studerende den bedste undervisning af kompetente undervisere.
På det faglige område arrangerer Studenterrådet en række kurser i studie- og notatteknik, specialekurser og meget andet, ligesom det hele tiden er med til at sætte fokus på de studerendes muligheder for studie- og erhvervsvejledning, der skal hjælpe til at den enkelte studerende med at træffe de rigtige valg undervejs i studiet.
MR har tre stemmeberettigede studerende med i rådet.

Stud.med.sam

Stud.med.sam er en sammenslutning af alle foreninger på medicinstudiet i Aarhus. Der afholdes koordinerende møder og foreningerne diskuterer relevante spørgsmål med henblik på at sikre et godt samarbejde på tværs af foreningerne.

Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)

UPU er et nationalt udvalg under FADL og er sammensat af repræsentanter af medicinerrådene fra de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter samt kredsforeningsmedlemmer fra FADL. I UPU drøftes og formuleres holdninger til den prægraduate uddannelse (læsestudiet), den kliniske basisuddannelse og den lægelige videreuddannelse (den postgraduate uddannelse). UPU har observatørposter i flere politisk relevante udvalg under Yngre læger og Lægeforeningen samt en repræsentant i ’udvalget for særlige hensyn’ i Sundhedsstyrelsen.

Varmestueudvalget

Varmestueudvalget står for at holde medicinerhuset i så god stand som muligt hvad angår el-artikler, service, rengøringsmidler osv. Desuden sørger vi for udmugning i køleskabene og rengøring af køkkenet, og vi forsøger at være den knyttede næve, der får forkælede medicinstuderende til at vaske op efter sig selv, lade være med at tisse på toiletsæderne og i det hele taget opføre sig anstændigt og ansvarligt. Læsesalene er også vores område – indkøb af læsebrætter, fordeling af 12. semesters læsepladser og udarbejdelse af læsesalsregler. 

Årets underviser-udvalget

Er et dejligt udvalg, hvor vi kårer årets underviser på medicinstudiet en gang pr. semester. Hver andet semester er det en kliniker og det andet semester en teoretiker. Alle medicinstuderende på AU er stemmeberettigede. Årets-underviser får overrakt prisen i forbindelse med afholdelse af faglig dag. Arbejdet i udvalget går primært ud på at arrangere valget og efterfølgende arrangere en lille reception til faglig dag.