Eksamensoversigt

Bacheloruddannelsen

Du kan nedenfor orientere dig om de udbudte eksamensformer på bacheloruddannelsen i jura samt se, hvornår eksamen afholdes.

Vær opmærksom på, at der er forskel på fagene afhængigt af, om du er indskrevet på uddannelsen før eller efter 2018. Hvis du er i tvivl, kan du finde din studieordning her: Studieordninger.

Bacheloruddannelsens 1. år

Familie- og arveret - skriftlig eksamen
15 ECTS, eksamen primo januar
Omprøve i februar og august

Statsforfatningsret - mundtlig eksamen
15 ECTS, eksamen i januar
Omprøve i februar og august

Dele af formueret - skriftlig eksamen
25 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

Juridisk teori, metode og videnskab - 48 timers hjemmeopgave
5 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

Udgår af 2018-studieordningen:
Retshistorie - skriftlig eksamen
5 ECTS, eksamen i maj/juni
Udbydes for sidste gang i vinteren 2019/2020

Bacheloruddannelsens 2. år

Strafferet og straffeproces - skriftlig eksamen
20 ECTS, eksamen ultimo januar
Omprøve i februar og august (den ekstra omprøve i august udbydes for sidste gang i august 2018)

Udgår af 2018-studieordningen
Retslære - 48 timers hjemmeopgave
5 ECTS
Udbydes for sidste gang i sommeren 2019

Forvaltningsret 1 - 24 timers hjemmeopgave
5 ECTS, eksamen i december
Omprøve i februar og august

Forvaltningsret 2 - skriftlig eksamen
10 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

Forvaltningsret 2 - mundtlig eksamen
10 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

Udgår af 2018-studieordningen
Folke- og EU-ret - mundtlig eksamen
10 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar
Udbydes for sidste gang i vinteren 2019/2020

Fra efterårssemesteret 2019
Folkeret og internationale menneskerettigheder - mundtlig eksamen
5 ECTS, eksamen i december/januar
Omprøve i februar og august

Ny fra forårssemesteret 2020
EU-ret - skriftlig eksamen
10 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

Bacheloruddannelsens 3. år

Bachelorprojekt - skriftlig hjemmeopgave
10 ECTS, aflevering er primo oktober
Omprøve efter 6. semester i juni året efter

Formuerettens almindelige principper - skriftlig eksamen
5 ECTS, eksamen i januar
Omprøve i februar

Obligationsretlige valgfag - skriftlig eksamen
10 ECTS, eksamen i januar
Omprøve i februar

Retssociologi - skriftlig eksamen
5 ECTS, eksamen i december
Omprøve i februar og maj/juni

Ny fra efterårssemesteret 2020
Retshistorie - skriftlig eksamen
5 ECTS, eksamen i december
Omprøve i februar og maj/juni

Udvidet formueret 1 - skriftlig eksamen
15 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

Udvidet formueret 2 - skriftlig eksamen
15 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

Kandidatuddannelsen

Eksamen i kursusfag på kandidatuddannelsen udbydes i umiddelbar forlængelse af, at undervisningen har været afholdt. Gennemføres undervisningen i efterårssemestret udbydes den ordinære eksamen således i december/januar med reeksamen i februar. Gennemføres undervisningen i forårssemestret udbydes den ordinære eksamen i maj/juni med reeksamen i august. 

Hvis et fag udbydes igen inden for de kommende to semestre, må den studerendes tredje eksamensforsøg afvikles i forbindelse med den medfølgende ordinære eksamen eller omprøve.

Såfremt et fag ikke udbydes igen de kommende to semestre udbydes endnu en omeksamen i den efterfølgende eksamenstermin (eventuelt i forbindelse med den ordinære eksamenstermin), herefter vil den studerendes mulighed for at gå til eksamen tre gange i faget være udtømt.

Studienævnet kan kun under ganske særlige forhold give tilladelse til oprette en ekstraordinær (om)eksamen.