Bachelorprojekt

Projektdag til præsentation af forskningsprojekter

Hvert år i april/maj afholdes en projektdag, hvor vejlederne præsenterer deres forskningsprojekt(er) for de studerende. Tid og sted annonceres på denne side, når datoen er fastlagt.

Projektdag

Generel information om bachelorprojekt

Om bachelorprojektet

Bachelorprojektet har et omfang på 10-20 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Det præcise omfang fremgår af hver uddannelses studieordning.

Du skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af din formuleringsevne i forbindelse med projektet.

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Information om, hvordan bachelorprojekter forløber på din uddannelse, kan fås ved henvendelse til din studievejleder eller til din uddannelsesansvarlige. Se, hvem det er, under hhv. 'Studievejledning' og 'Kontakt og Studieservice' i menuen. 

Tilmelding til bachelorprojekt

Din tilmelding til bachelorprojektet foregår via mitstudie.au.dk (som ved øvrige undervisningstilmeldinger).

Bachelorprojektet kan gennemføres i 5. eller 6. semester. Du skal derfor tilmelde dig bachelorprojektet ved undervisningstilmeldingen forud for det semester, hvor projektet skal gennemføres.

Aflevering af bachelorprojekt i Digital Eksamen

Du skal aflevere dit bachelorprojekt i Digital Eksamen (læs evt. mere under 'Eksamen' > 'Digital Eksamen'). 

Afleveringsfrist i Digital Eksamen
Bachelorprojektet skal afleveres senest:

  • Vintereksamen: 15. januar kl. 12.00 med bedømmelse senest 31. januar
  • Sommereksamen: 15. juni kl. 12.00 med bedømmelse senest 30. juni

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit bachelorprojekt i tide. Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit bachelorprojekt. For sent afleverede bachelorprojekter bedømmes ikke.

Du kan allerede nu logge ind på eksamen.au.dk. Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Du kan finde relevant information vedrørende bachelorprojekter under eksamensinformationer i Digital Eksamen.

Afleveringsformat
Du skal som hovedregel aflevere dit bachelorprojekt som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis det er nødvendigt.

Juridisk gældende aflevering
Bemærk, at den version af bachelorprojektet, der er afleveret i Digital Eksamen, er den juridisk gældende, og det vil derfor være denne version, der indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet.

I tilfælde af klagesager, vil det ligeledes være den afleverede version i Digital Eksamen, der er gældende.

Den studerende og vejlederen aftaler, hvorvidt der skal laves fysiske eksemplarer til censor, med-vejledere m.v.

Vejledning og support
Du kan finde svar på eventuelle spørgsmål under 'Eksamen' > 'Digital Eksamen'. 

Forside til bachelorprojekt
Bachelorstuderende er selv ansvarlig for at udarbejde en forside til bachelorprojektet. 
Forsiden skal indeholde navn og studienummer, vejleders navn og dato for aflevering. Derudover skal bachelorprojektet være forsynet med en titel på engelsk, også selvom den i forvejen har en dansk titel. 

Reeksamen

Hvis du ikke afleverer dit bachelorprojekt i tide eller ikke består, kan du aflevere et nyt bachelorprojekt til bedømmelse (reeksamen).

I perioden fra ordinært eksamensresultat til din reeksamen er der ikke krav om, at din vejleder tilbyder yderligere vejledning.

Tilmelding til reeksamen
Du skal selv tilmelde dig reeksamen på STADS Selvbetjeningen i tilmeldingsperioden, som du finder her på studieportalen under Eksamen > Eksamenstilmelding og reeksamen.

Afleveringsfrist for reeksamen

  • Vinter reeksamen: Senest 15. marts med bedømmelse senest 31. marts.
  • Sommer reeksamen: senest 15. august med bedømmelse senest 31. august.

Specifik information om bachelorprojekter på Molekylær medicin

Teoretisk eller eksperimentelt bachelorprojekt

Den studerende kan vælge at udføre et individuelt bachelorprojekt, hvor projektemnet aftales med en hovedvejleder fra Institut for Molekylær Biologi og Genetik eller fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Health. Institut for Molekylær Biologi og Genetik har på hjemmesiden en liste over vejledere og emner, der udbydes som bachelorprojekt.

Teoretisk bachelorprojekt (10 ECTS)

Bachelorprojektet kan udføres som et teoretisk projekt svarende til 10 ECTS i Q3 og Q4 af det sidste studieår.

Eksperimentelt bachelorprojekt (20 ECTS)

Bachelorprojektet kan udføres som et eksperimentelt projekt svarende til 20 ECTS fordelt over hele det sidste studieår.
Et eksperimentelt projekt er økonomisk mere belastende end et teoretisk, og det er derfor afgørende, at den studerende finder en vejleder, der vil stille de nødvendige faciliteter til rådighed for den studerende. I tilfælde af tvivl, kontakt Claus Oxvig (co@mbg.au.dk).

Ved eksperimentelt bachelorprojekt, skal den studerende registreres på Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved undervisningssekretariatet, bygning 1130-310. Skema til registrering på instituttet.

Obligatorisk sikkerhedskursus

Alle studerende tilbydes tilmelding til sikkerhedskurset når de starter på bachelorprojektet. Sikkerhedskurset skal være bestået før man kan aflevere kandidatspecialet, hvis man skriver sit speciale på MBG. Derfor opfordres der til, at man gennemfører sikkerhedskurset sideløbende med at bachelorprojektet afvikles.

Sikkerhedskurset består af to moduler (ulykkeshåndtering og laboratorieadfærd).

I begge tilfælde skal bachelorprojektet resultere i en rapport, som evalueres efter 7-trinsskalaen med ekstern censor.

Information og tilmelding til sikkerhedskurset findes her

Skriver man speciale ved Health, er sikkerhedskurset IKKE obligatorisk.

Rapporten

Rapporten skrives på dansk eller engelsk efter aftale med hovedvejlederen og har et omfang på maksimum 20 sider for et teoretisk projekt og 25 sider for et eksperimentelt projekt inklusiv figurer.

Rapporten skal udarbejdes på en måde så den fremstår læsevenlig. Hovedvægten af indholdet skal omhandle en gennemgang af originallitteratur med tilhørende referenceliste, og rapporten skal desuden indeholde et resumé på engelsk.

For et eksperimentelt projekt beskrives og diskuteres yderligere de udførte forsøg, og der afsluttes med en konklusion.

Aflevering

Rapporten afleveres d. 15. juni i Digital eksamen.
Hvis dette ikke er muligt, skal den studerende søge en dispensation på mit.au.dk

Bedømmelsen skal være afsluttet senest 30. juni.