Førsteårsprøven

Hvad er ”førsteårsprøven”?

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i og bestået inden udgangen af første studieår.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet, med mindre du søger og opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Som bachelorstuderende (indskrevet september 2016 eller senere) skal du have bestået førsteårsprøven senest ved udgangen af dit første studieår.

Det vil fremgå af din studieordning, hvilke prøver, studienævnet har besluttet, indgår i førsteårsprøven.

Hvis du bliver udmeldt fordi du ikke bestod førsteårsprøven og på et senere tidspunkt vil søge ind på samme uddannelse igen, kan du finde en vejledning og information om reglerne for at søge ind på samme uddannelse på denne webside.

Beståelseskrav

Bacheloruddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen.

  • Fagene på 1. semester (30 ECTS) udgør førsteårsprøven.

Der udbydes eksamen i fagene i hver eksamenstermin.

Du bliver automatisk tilmeldt første eksamensforsøg i førsteårsprøverne, og du har ikke mulighed for at framelde dig fagene, med mindre du får dispensation.

Hvis du ikke består et eller flere fag fra førsteårsprøven i første forsøg, skal du selv sørge for at tilmelde dig reeksamen i fagene. Du finder informationer om dette under 'Eksamenstilmelding og -afmelding'.

Studerende der startede i 2015 eller tidligere

Der gælder forskellige regler om førsteårsprøven alt efter om du startede på din uddannelse i 2014, 2015 eller 2016.

Reglerne der er beskrevet herunder, gælder kun for studerende der startede i 2014 eller 2015!

Hvad er ”førsteårsprøven”?

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i inden udgangen af første studieår og have bestået inden udgangen af andet studieår. Førsteårsprøven indeholder således to krav: Et aktivitetskrav og et beståelseskrav.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet og kan ikke optages på den samme uddannelse igen, med mindre du opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Førsteårsprøvekravene

  • Førsteårsprøven består af eksamen i Politologisk introduktionskursus.

Aktivitetskravet
Ifølge aktivitetskravet skal du deltage i de eksamener, der er en del af førsteårsprøven inden udgangen af dit første studieår på bacheloruddannelsen. Det betyder, at du skal bruge et eksamensforsøg i de eksamener, der er en del af førsteårsprøven, første gang de afholdes. Det er således en forudsætning for opfyldelse af aktivitetskravet, at du er tilmeldt eksamen og bruger et eksamensforsøg. Det er dog ikke en forudsætning, at du består eksamenerne første gang.
Hvis du ikke består, afmelder dig for sent, vælger at forlade en eksamen, afleverer blankt eller hvis du udebliver fra en eksamen, som du er tilmeldt, tæller det som et brugt eksamensforsøg.

Beståelseskravet
Ifølge beståelseskravet skal du bestå de eksamener, der indgår i førsteårsprøven inden udgangen af dit andet studieår efter studiestart. Det betyder, at du senest skal bestå de fag, der indgår i førsteårsprøven, til reeksamen på dit 4. semester på bacheloruddannelsen.