Forsinkelse og inaktivitet

Er du blevet forsinket på dit studie?

Hvis du er indskrevet på en uddannelse på Natural Sciences eller Technical Sciences og er blevet forsinket på dit studie, har du mulighed for at få en vejledningssamtale i studievejledningen. 

Bliver du forsinket med 30 ECTS eller mere, vil studievejledningen kontakte dig mhp. at tilbyde en vejledningssamtale om dine studiemæssige forhold. Det kan blandt andet være at afklare, hvordan din aktuelle studiesituation er, hvilke muligheder du har eller, om der er særlige forhold, som du skal være opmærksom på ifm. forsinkelsen.

Studievejledningen sender en invitation til forsinkelsessamtale ud to gange årligt; i oktober og i april. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte studievejledningen, når du har behov for sparring på dit studieforløb. Du finder os i menuen under "Kontakt Studievejledning".   

Har du ikke være studieaktiv i 12 måneder?

Som studerende er du underlagt et krav om at være studieaktiv. For at være studieaktiv skal du have bestået mindst en eksamen inden for de sidste 12 måneder, og det er altså ikke nok, at du har deltaget i undervisning eller brugt eksamensforsøg.
Hvis du ikke består en eksamen i en sammenhængende periode på 12 måneder, vil du ikke længere betegnes som studieaktiv, og universitetet kan udmelde dig fra din uddannelse.

Hvis du har bestået en eksamen på et andet universitet (eventuelt i udlandet), tæller den med i din studieaktivitet, når du får den meritoverført. Bemærk, at meritoverførte prøver i forbindelse med skift af studieordning dog ikke tæller med i studieaktiviteten. Du skal søge merit i forbindelse med optagelse på uddannelsen eller umiddelbart efter afslutningen af et udlandsophold, gæstefag eller tilsvarende.

Hvis du har fået fuld dispensation for aktivitetskravet, eller hvis du har orlov, stilles din studieaktivitet i bero.

Procedure for inaktivitetskontrol

Der bliver foretaget inaktivitetskontrol to gange årligt; i oktober og i april. Derudover bliver der løbende foretaget stikprøvekontroller året rundt.

OBS: Du  skal også altid overholde reglen om maksimal studietid samt alle øvrige aktivitetsregler og –krav for din uddannelse.