Studenterrådet

Du kan læse mere om uddybende om Studenterrådet på sr.au.dk og om vores spidskandidat på stem-sr.dk 

Studenterrådet

Studenterrådet er din studenterpolitiske interesseorganisation

Studenterrådet er en paraplyorganisation for fagråd fra alle dele af universitetet. Vi er bygget op omkring princippet om faglig repræsentation, som sker gennem disse lokale fagråd, som alle i fællesskab er med til at forme og styre Studenterrådet. Det betyder at vi varetager alle studerendes interesse bredt med udgangspunkt i de forskellige fag/uddannelser på universitet, og ikke partipolitiske eller personlige interesser.

Alle vores kandidater er bundet af dette princip, og stiller dermed op som repræsentanter for os studerende. Hvilket også betyder de kun kan mene de ting som fagrådene og dermed de almene studerende har sagt god for.

Du kan læse mere om valget og Studenterrådet på stem-sr.dk


Når der er ikke valg arbejder vi dagligt med at varetage dine interesser

Overordnet er studenterrådet tre ting:

 1. Studenterrådet er en politisk aktør. Både internt på universitetet og i den generelle offentlige debat er Studenterrådet de studerendes talerør.
 2. Studenterrådet er repræsenteret på alle universitetets niveauer. Lige fra de lokale fagråd og studienævn til Akademisk Råd, Universitetsbestyrelsen og Danske Studerendes Fællesråd, som varetager studerendes interesser på landsplan.
 3. Studenterrådet tilbyder en lang række services til de studerende i Aarhus. Blandt andet Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, den årlige studiemesse i starten af studieåret, diverse kurser, trivselsfremmende projekter, retshjælp og en studenterhåndbog til nye studerende. Alt sammen for at gøre livet sjovere og nemmere for studerende på Aarhus Universitet.

Studenterrådet er organiseret lokalt på hele universitet gennem fagråd og fagudvalg, fx Medicinerrådet på medicin, Psykrådet på psykologi og BFU på biologi.

Du kan læse meget mere om Studenterrådet og vores arbejde på vores hjemmeside www.sr.au.dk eller på vores facebook-side

Mærkesager

Hvert år vælger Studenterrådet med inddragelse af alle de lokale fagråd et valgkampsgrundlag, hvor vi præsenterer de mærkesager vi går til valg på det givne år. I år har vi 4 overordnede mærkesager:

Sammen om bedre kommunikation

Det sidste års omvæltninger har dannet grobund for især én velkendt problematik, som de studerende stifter bekendtskab med allerede umiddelbart efter studiestart, nemlig dårlig kommunikation og uorganiserede kommunkationsveje fra universitetet.
Manglende information og for mange forskellige kanaler forvirrer de studerende, og skaber utryghed, især under omskiftelige omstændigheder. Uvished om undervisning, eksamener og fysisk nedlukning af campus skaber målbar mistrivsel og fald i fagligt udbytte. Langsomme og indviklede kommunikationsveje mindsker også de studerendes mulighed for at få medindflydelse på relevante beslutninger. 

For at det gensidige forhold mellem studerende og universitet er velfungerende, er det afgørende, at der er tydelige kommunikationsveje både til og fra studerende. Således skabes mulighed for indflydelse, lige så vel som forvirring og utryghed undgås.

Klar og entydigt kommunikation er essentiel i alle større organisationer! 


Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 • Kommunikationsvejene mellem universitetet og de studerende skal organiseres – det skal ske med inddragelse af de studerende.

 • Vigtig information skal lande hos de studerende direkte fra AU gennem officielle kommunikationskanaler.

 • Universitetet skal kommunikere klart, tydeligt og rettidigt ud til alle relevante studerende, så utryghed på baggrund af forvirring og dårlig kommunikation undgås.

 • Nye studerende skal introduceres ordentligt til de forskellige kommunikationsveje. 


Sammen om et bæredygtigt universitet

Som en samfundsbærende institution er det vigtigt, at Aarhus Universitet også er sit ansvar bevidst, og bidrager til at løse klimakrisen. Det skal ske både gennem universitetets uddannelse og forskning, og ved at universitetet internt drives mere bæredygtigt. Studenterrådet har i bestyrelsen vedtaget en klimastrategi med ambitiøse klimamål for universitetets drift. For at disse mål kan indfries, er det vigtigt, at universitetet tager ansvar og spiller en aktiv rolle i indsatsen. Det er nu, vi skal handle.

Universitetets drift skal blive mere bæredygtig. Det kan vores formål som universitet også – uddannelse og forskning. Derfor er det vigtigt, at universitetsledelsen tager ansvar for at facilitere, at universitetets uddannelse og forskning kan bidrage til at løse klimakrisen samtidig med, at der værnes om den akademiske frihed.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 • Synlig og meningsfuld opfølgning på klimastrategien centralt som decentralt

 • Universitetet skal facilitere muligheden for grøn forskning og uddannelse. 

Sammen om kvalitetsuddannelser

Studerende på Aarhus Universitet bruger meget tid på at fordybe sig og blive så dygtige som muligt til vores respektive fag. Derfor har det altid været Studenterrådets kerneopgave at sikre højest mulig kvalitet i uddannelserne. Studenterrådet vil derfor bekæmpe tiltag, som forværrer studerendes muligheder for at dygtiggøre sig. Aarhus Universitets fremdriftsregler forværrer den faglige kvalitet ved at forringe studerendes muligheder for fordybelse på studiet. 

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 • At de interne fremdriftsregler på Aarhus skal tages op til revision og lempes mest muligt inden for reformens rammer

 • At faglighed og fordybelse altid er en prioritet på Aarhus Universitet.


Sammen om tryghed og trivsel

Corona-krisen har medført en række problematikker for fagligheden og vores trivsel som studerende på Aarhus Universitet. Undervisning skal kunne foregå sikkert, men det er vigtigt, at universitetet går mindst muligt på kompromis med fagligheden, samt at universitetet følger krisens udvikling og tilrettelægger undervisning som både imødekommer faglighed og sikkerhed.

Aarhus Universitet trives kun som institution, når studerende bliver hørt i universitetets besluttende og rådgivende organer. Ligeså trives studerende kun, når universitetet har fokus på studerendes trivsel og altid søger at forbedre rammerne for et godt studiemiljø. Derudover er det væsentligt, at universitetet er tilstedeværende i debatten om seksuel krænkelse, diversitet ved ansættelse af medarbejdere, samt at den markante ændring af studiemiljøet som følge af corona ikke svækker den overordnede uddannelseskvalitet. Universitetets fokus på studerendes trivsel øger uddannelsesinstitutionens kvalitet, og studerendes trivsel forbedrer rammerne for et fagligt effektivt studie.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 • At universitetet følger krisens udvikling og tilrettelægger undervisning som både imødekommer faglighed og sikkerhed.

 • At studerendes trivsel på universitetet er et fast opmærksomhedspunkt og indgår som hensyn i alle relevante beslutninger.

 • At universitetet er tilstedeværende i debatten om seksuel krænkelse, og sikrer forebyggelse og ansvarlig håndtering blandt alle universitetets brugere.

 • At universitetet har fokus på diversitet ved ansættelse af medarbejdere. 

 • At universitetet anerkender og fremmer værdien i en divers studenterpopulation såvel som medarbejdergruppe.