Barselsregler

Barselsregler på Health

Ønsker du at holde barsel, mens du er studerende, har du to muligheder:

1. Dispensation fra maksimal studietid (barsel med SU)

Du kan få udsat din maksimale studietid i op til 2 semestre på grund af barsel. For at få det skal du sende en ansøgning om dispensation til dit studienævn. Du kan fortsat godt modtage SU, når du får udsat din maksimale studietid. 
Sådan søger du dispensation til barsel
 

2. Orlov fra studiet (barsel uden SU)

Du kan også søge om at holde orlov i forbindelse med din barsel. Du kan holde orlov i op til ét år. Når du holder orlov, kan du ikke:

 • følge undervisningen
 • gå til eksamen
 • modtage SU (heller ikke barselsklip).

Orlov fra studiet kan være en god løsning for dig, der kan få barselsdagpenge.
Læs mere om orlov her.
 

Lav en plan med en studievejleder

Du kan få hjælp af en studievejleder til at lave en plan for din barsel og dit videre studieforløb. 

Kontakt studievejledningen her.

Dispensation fra maksimal studietid (barsel med SU)

Du kan få dispensation fra reglen om maksimal studietid, hvis du skal på barsel. Du søger dispensationen via mitstudie.au.dk
 

Formalia

 • Du kan få udsat din maksimale studietid i op til 2 semestre på grund af barsel
 • Du kan tidligst starte på barsel i det semester du/din partner har termin
 • Du skal være begyndt på barslen inden barnet fylder 1 år
 • Du skal afslutte barslen inden barnet fylder 1½ år
 • Mulighederne for barsel er de samme for mor/primærforælder og far/medforælder


Hold helt fri eller deltag i undervisning/eksamen

Med en dispensation kan du vælge:

 1. at holde helt fri fra studiet
 2. at deltage i enkelte kurser og eksamener.
   

Når du søger dispensation

Når du søger dispensation skal du vedlægge ét af følgende dokumenter:

 • Vandrejournal
 • Fødselsattest for barnet
 • Adoptionsbekræftelse
 • Faderskabs- eller moderskabserklæring.

Vedlæg også gerne en oversigt over ønsket studieplan til ansøgningen. 

Studienævnets afgørelse om barsel har ingen indflydelse på SU-styrelsens afgørelse om tildeling af SU i forbindelse med barsel.

Husk derfor også at orientere dig om SU-styrelsens regler om SU og barsel. Læs mere på SU-styrelsens hjemmeside.

Dine muligheder, hvis du har termin midt i et semester

Termin midt i et semester

Har du termin midt i et semester kan du godt deltage i undervisningen på et kursus og blive afmeldt eksamen. Du vil så skulle tage eksamen efter din barsel.

Hver opmærksom på, at der er særlige regler for medicinstuderende i klinik.
   

Du kan ikke blive tilmeldt undervisningen igen

Har du deltaget i undervisningen inden, du gik på barsel, kan du ikke blive tilmeldt undervisningen igen efter din barsel. Når du planlægger din barsel skal du derfor tænke over: 

 1. Om du kan følge undervisningen i tilstrækkeligt omfang inden din barsel
 2. Om du skal udskyde hele kurset til efter din barsel.
   

Særligt for kurser du består gennem undervisningsdeltagelse

Du kan godt deltage i kurser, som du består gennem undervisningsdeltagelse. Men du skal være opmærksom på:

 • at du bruger et prøveforsøg, hvis du ikke når at få undervisningsdeltagelsen godkendt, inden du går på barsel
 • at du skal tilmeldes kurset igen efter din barsel (2. prøveforsøg), hvis du ikke når at få undervisningsdeltagelsen godkendt.

Ændring af barselsplaner undervejs

Hvis dine barselsplaner ændrer sig, har du mulighed for at søge en ny dispensation, så længe dine planer holder sig inden for retningslinjerne.

Et eksempel

Du har søgt om dispensation til at holde barsel i 1 semester. Undervejs finder du ud af, at du gerne vil have 2 semestres barsel. I den situation skal du igen søge en dispensation via mitstudie.au.dk. Det gælder også, hvis du gerne vil forkorte din barsel.

Vi vil anbefale, at du i tilfælde af ændrede forhold omkring din barsel tager en snak med SU-kontoret.    

Særligt vedrørende specialer (30/60 ECTS-specialer)

Hvis du ønsker at holde barsel under specialeperioden, kan du søge om dispensation til at sætte specialeperioden i bero i det antal måneder, du ønsker at holde barsel:

 • Du kan maks. sætte specialeperioden i bero i 12 måneder.
 • Du kan selv vælge, hvor lang tid inden din termin, du ønsker at påbegynde din barsel.
 • Du kan dog tidligst begynde barslen i det semester, du har termin.
 • Barselsperioden skal påbegyndes inden barnet fylder 1 år og afsluttes inden barnet fylder 1½ år.


Et eksempel

Jette begynder specialeperioden den 1. februar. Hun har termin den 15. april og ønsker at afholde barsel i 12 måneder startende fra den 15. marts.

Jette genoptager specialeperioden den 15. marts året efter og har derfra 2,5 måned til at gøre specialet færdigt.

Den nye afleveringsfrist er den 1. juni.

Den maksimale studietid bliver udsat med 2 semestre.