Guide til brug af Generativ Artificial Intelligence til eksamen i forbindelse med bachelorprojekter, masteropgaver og speciale i foråret 2024

Overblik

Universitetsledelsen har besluttet, at det i foråret 2024 er tilladt at bruge Generative Artificial Intelligence (GAI) i forbindelse med bachelorprojekter, masteropgaver og specialer.

Her får du en vejledning til, hvordan du henviser til brug af GAI i dit bachelorprojekt, masteropgave eller speciale. 

Vejledningen gælder for studerende på: 

 • Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab
 • Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab
 • Bacheloruddannelsen i idrætsvidenskab
 • Kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab
 • Master i klinisk sygepleje
 • Kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
 • Kandidatuddannelsen i sygepleje

1. Lav et GAI-appendiks

Transparens i dokumentationen af videnskabeligt arbejde er afgørende. Derfor skal det tydeligt fremgå af dit bachelorprojekt, masteropgave eller speciale, hvordan du har brugt GAI.

Bruger du GAI uden korrekt henvisning, bliver det betragtet som eksamenssnyd.

Bruger du GAI i din opgave skal du lave et GAI-appendiks: 

 • I GAI-appendikset angiver du, hvordan og hvornår tekst er blevet genereret ved hjælp af GAI.
 • Hver gang, du bruger GAI i din opgave, skal du angive det tydeligt og samtidig referere til dit GAI-appendiks.  
 • Du oploader dit GAI-appendiks sammen med din hovedopgave (inklusiv litteraturliste, referenceliste og bilagsmateriale) i ét samlet dokument
 • Dit GAI-appendiks indgår på lige fod med litteraturlisten og tæller ikke med i opgavens samlede antal anslag.

2. Sådan henviser du til dit GAI-appendiks

På Institut for Folkesundhed bruger vi primært to systemer for kildehenvisninger: 

 • Harvard-stilen
 • Vancouver-stilen

Du skal bruge samme stil ved henvisning til GAI, som ved henvisning til andre kilder. 

Her får du nogle eksempler på, hvordan du kan henvise til GAI i både Harvard-stil, Vancouver-stil og hvis du bruger GAI til hjælp med kode.


Harvard-stil 

 • Angives ved syntaksen: kilde-nummer.
 • Eksempel: Det er altid vigtigt at underbygge opgavens argumentation med korrekte referencer. (GAI:1) 
 • I GAI-appendix fremgår: GAI 1: Prompt: xxx xxxx  Resultat:yyyy"


Vancouver-stil

 • Angives ved fortløbende nummerering i teksten.
 • Eksempel: Det er altid vigtigt at underbygge opgavens argumentation med korrekte referencer. (2)
 • I litteraturlisten fremgår: (2) GAI:2. 
 • I GAI-appendix fremgår det: GAI 2:  "Jeg uploadede tekst xxx, jeg promptede: yyy og fik resultat: zzz]"


Henvisning ved hjælp til kode i statistik-programmer 

Du skal angive det i din opgave, hvis du har brugt GAI til at fejlfinde kode. Du skal bruge samme stil som ellers i hovedopgaven.

 • Eksempel: Det er altid vigtigt at underbygge opgavens argumentation med korrekte referencer. Også når det drejer om hjælp til kode. (GAI: 3)

3. Eksempel på GAI-appendiks

GAI 1

Genereret: 28. februar 2024


Prompt: Beskriv Harvard stilen for akademiske henvisninger.


Resultat:
Harvard-stilen for akademiske henvisninger er en metode til korrekt at citere kilder og referere til andres arbejde i akademiske tekster. Denne stil er opkaldt efter Harvard University, hvor den først blev udviklet. Her er nogle kendetegn ved Harvard-stilen:

1. **Forfatter-år-format**: I Harvard-stilen inkluderes forfatterens efternavn og årstal for udgivelsen af værket i parentes i teksten, hvor kilden er brugt. For eksempel (Smith, 2010).

2. **Litteraturliste**: Alle kilder, der er citeret i teksten, skal inkluderes i en alfabetisk ordnet litteraturliste eller referenceliste i slutningen af dokumentet. Litteraturlisten indeholder fuldstændige oplysninger om hver kilde, herunder forfatternavn, titel på værket, udgivelsesår, udgiver og andre relevante oplysninger.

3. **Referencens detaljer**: Referencen skal indeholde alle nødvendige oplysninger, så læseren kan finde den kilde, der er blevet citeret eller refereret til. Dette omfatter forfatternavn(e), titel på værket, udgivelsesår, udgiver, sideantal (hvis relevant) osv.

4. **Konsistens og nøjagtighed**: Det er vigtigt at være konsistent i brugen af Harvard-stilen og sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der gives for hver reference. Forkerte eller ufuldstændige henvisninger kan underminere troværdigheden af ens arbejde.

5. **Brug af citater og parafraser**: Ud over direkte citater skal Harvard-stilen også bruges til at henvise til ideer, koncepter eller resultater, der er paraphrased fra en kilde. Dette indebærer at angive forfatterens efternavn og udgivelsesår, selv når du ikke citerer direkte.

Harvard-stilen bruges bredt inden for forskellige discipliner, herunder humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og erhverv. Det er vigtigt for forfattere at være bekendt med denne stil og at følge dens retningslinjer nøje for at opretholde den akademiske integritet og tydelighed i deres skriftlige arbejde.

GAI 2

Genereret: 28. februar 2024

Jeg opsummerede Vancouver-stilen for henvisninger med udgangspunkt i HE Studiers retningslinjer for eksamen på Folkesundhedsvidenskab:

Retningslinjer for eksamen:
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fsv/undervisningogeksamen/generelt-om-eksamen

Fundet: 28. februar 2024.


Retningslinjer for Vancouver-stilen:
http://library.au.dk/fileadmin/www.bibliotek.au.dk/Guides/Referencehaandtering/Litteraturhenvisninger_i_Vancouver.pdf

Fundet: 28. februar 2024.


Prompt:
med udgangspunkt i vedhæftede tekst opsummer Vancouver-stilen for henvisninger: Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en kilde. Den definition, som vi arbejder ud fra, lyder således:   En kilde er en hvilken som helst type af information, der fungerer som grundlag for viden.   Denne definition bevirker, at kilder defineres meget bredt, både hvad angår form og type. Samtidigt gøres det klart, at kilder bruges til at opbygge ens egen viden inden for faget. Litteraturhenvisninger i teksten Du skal altid henvise loyalt til de kilder, du anvender i projektet. Dette hænger sammen med, at du ikke må gengive noget, andre har skrevet, uden at henvise til kilden. Det kan være svært at afgøre, om en oplysning skal følges af en henvisning. Reglen siger, at du hellere må referere en kilde for meget end en for lidt. Vær opmærksom på, at almen viden ikke skal dokumenteres.  Reglerne siger, at der altid skal være mindst én litteraturhenvisning i teksten for hvert dokument, der optræder i litteraturlisten.   Metoden der bruges benævnes Vancouver eller citation-sequence metoden, og er en meget benyttet metode inden for sundhedsvidenskaberne (1,2). Henvisningen i teksten laver du ved fortløbende at nummerere kilderne, der er brugt, i parentes efter sætningen. Kilderne nummereres tilsvarende i litteraturlisten.  Du kan bruge dine kilder forskelligt, du kan referere eller citere. I det følgende gøres der rede for forskellene.  Referering Referering betyder at gengive en andens udtalelser med egne ord; den oprindelige kilde reformuleres. Derfor er det heller ikke accepteret, at du skriver direkte af efter andres arbejder (3). Gengivelsen skrives i samme format som den øvrige tekst med efterfølgende henvisning. Henvises til flere kilder, anføres kilderne i parentes umiddelbart efter hinanden (3,4).   Citering Citering betyder, at du gengiver noget ordret. Det er i orden at citere fra andres arbejder, når du overholder visse regler. Citater skal gengives korrekt og på originalsprog og sidetal skal fremgå af henvisningen. Citater direkte i teksten og på under 2 linjer indrammes med citationstegn. Hvis citatet er på over 2 linjer, indrykkes det på siden og skrives med enkelt linjeafstand. I begge tilfælde skal kilden angives i slutningen af citatet og sidetal angives ligeledes. Hvis dele af citatet udelades, markeres dette med (…) eller […], der hvor du har udeladt noget (4).   Udarbejdet af Rasmus Thorbjørn Nielsen, AU Library, Katrinebjerg. Marts 2014  Eksempel Citattecknet kan även kallas citationstecken eller anföringstecken. Om det är flera meningar som skal citeras kan den citerade texten markeras med en mindre stilstorlek i kombination med med indrag av vänsterkanten, (…) (4).   Ovenstående eksempel viser et citat fra en tekst. Det kan også være nødvendigt at citere tabeller, grafer eller noget tilsvarende. I disse tilfælde angiver du kilden direkte efter det citerede. Litteraturlister Litteraturlisten placeres efter teksten. Krav til litteraturlisten er, at læseren tydeligt kan identificere de anvendte kilder. Litteraturlisten angiver al den litteratur/materiale, der er anvendt ved udarbejdelsen af teksten. Dog skal der ikke henvises til kilder, der anses som almenviden.  En anden vigtig begrundelse for at lave litteraturlister er, at normer og standarder inden for det tekniske område ændrer sig med tiden. Læseren skal således ikke være i tvivl om, hvilke normer og standarder projektet er udarbejdet efter (4).  Der henvises i litteraturlisten minimum til en hel artikel eller et helt kapitel i en bog.  Litteraturlisten opbygges efter reglerne i den anvendte standard (i dette tilfælde Vancouverstandarden). Denne vejledning er udarbejdet efter Vancouver-formatet med enkelte tilretninger.  Litteraturlisten opstilles numerisk i den rækkefølge som kilderne er brugt.   Der findes flere referencehåndteringsprogrammer der kan anvendes til både at lave litteraturhenvisninger og litteraturlister. Læs mere på library.au.dk. Herunder eksempler på de mest brugte materialetyper  Bøger med forfatter(e) eller redaktør(er) Forfatter(e). Titel. Forlagets hjemsted: forlagets navn, årstal Ved flere end 3 forfattere angives den første forfatter efterfulgt af m.fl.   Eksempel 1 forfatter: (1) Roesen J.V. Ældre og sundhedsfremme og forebyggelse - et spørgsmål om samarbejde. [Kbh.]: Videncenter for sammenhængende forløb; 2008.  Eksempel 3 forfattere: (2) Juul Jensen U., Qvesel J., Fuur Andersen P. Forskelle og forandring. Bidrag til humanistisk sundhedsforskning. Århus: Philosophia; 1996.  Eksempel flere end 3 forfattere: (3) Lystrup A. m. fl. Efteruddannelse i materialeteknologi, kursus F4 : Avancerede fiberkompositter : fremstilling og ikke-destruktive undersøgelser. Taastrup: DTI; 1994.  Udarbejdet af Rasmus Thorbjørn Nielsen, AU Library, Katrinebjerg. Marts 2014   Eksempel redaktør: (4) Webster J.G. editor. Encyclopedia of medical devices and instrumentation. Hoboken, NJ: Wiley; 2006.  Bøger uden forfatter(e) eller redaktør(er) Titel. Forlagets navn: forlagets hjemsted, årstal  Eksempel:  (5) Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; 2008.  Artikler i bøger eller kapitler med forfatter(e) Forfatter(e), ”titel på artikel/afsnit” i/in: forfatter(e) eller redaktør(er). Bogens titel. Forlagets hjemsted: forlag, årstal, artiklens sidetal (start)  Eksempel: (6) Peura R.A. Blood pressure and sound. In: Webster J.G., Clark JW, editors. Medical instrumentation, application and design. New York: Wiley; 1998. p. 287.  Artikler Forfatter(e). ”artiklens titel”, tidsskriftets titel årstal; volume(nummer): side. Ved avisartikler skrives også dato, se eksempel  Eksempel tidsskriftartikel: (7) Johansen K. Magre resultater for sundhedsfremme. Om sundhedsstrategiernes ringe gennemslagskraft. Ugeskr.læger 2008; 170(37):2900-2901.  Eksempel avisartikel: (8) Warrer Knudsen J, Holt Larsen H, Jensen J. Sundhed som strategisk ledelsesredskab. Lego er sundhedspioner. Børsen 2008-03-13 Fødevaresundhed:6-7.  Internetkilder Titel på hjemmesiden, url, dato for lokalisering på nettet, årstal.  Eksempel: (9) Arbejdsmiljøviden.dk - Sundhedsfremme. Available at: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Arbejde_og_helbred/Sundhedsfremme.aspx. Accessed 05-03-2014, 2014.  Standarder Standardnummer. Titel. Udgiver, årstal  Eksempel: (10) DS/EN 1992-1-1. Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner. Dansk Standard, 2005   Udarbejdet af Rasmus Thorbjørn Nielsen, AU Library, Katrinebjerg. Marts 2014  Patenter Patentindehaver (firma). Titel, patentnummer. Dato  Eksempel: (11) Renouf E.L., inventor. Anonymous. Diabetes blood glucose test site cleaning kit, Austria patent EP1788997 (A1). 2007-05-30.       Udarbejdet af Rasmus Thorbjørn Nielsen, AU Library, Katrinebjerg. Marts 2014  Litteraturliste (1) ICMJE - Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. 10-2008; Available at: http://www.icmje.org/. Accessed 07-01-2009, 2009. (2) ICMJE - URM Journals List. 11-2008; Available at: http://www.icmje.org/jrnlist.html. Accessed 07-01-2009, 2009. (3) Pettersson G, Olsson G, Alaküla M. Teknisk rapportskrivning. Lund: Lund University; 1999. (4) Walla E. Så skriver du bättre tekniska rapporter. Lund: Studentlitteratur; 2004.  

Resultat:
Vancouver-stilen for henvisninger, både litteraturhenvisninger og litteraturlister, er en specifik metode til korrekt og konsekvent henvisning til kilder i akademiske tekster. Her er en opsummering af Vancouver-stilen baseret på den vedhæftede tekst:

### Litteraturhenvisninger i teksten:

- Kilder nummereres fortløbende i parenteser efter sætningen.

- Vancouver-metoden anvendes, også kendt som citation-sequence metoden.

- Referering betyder at gengive en andens udtalelser med egne ord, og det er ikke acceptabelt at skrive direkte af fra andre værker.

- Citater skal gengives korrekt og angive sidetal. Korte citater indrammes med citationstegn, mens længere citater indrykkes og skrives med enkelt linjeafstand.

- Henvisninger til flere kilder anføres i parentes umiddelbart efter hinanden.

### Litteraturlister:

- Placeres efter teksten og angiver al anvendt litteratur/materiale.

- Litteraturlisten opstilles numerisk i den rækkefølge, kilderne er brugt.

- Minimum én litteraturhenvisning i teksten for hvert dokument, der optræder i litteraturlisten.

- Kilderne opføres efter reglerne i Vancouver-standarden.

- Litteraturlisten skal identificere de anvendte kilder tydeligt og indeholder minimum en hel artikel eller et helt kapitel i en bog.

- Der henvises ikke til kilder, der anses for almenviden.

### Eksempler på litteraturhenvisninger:

- Bøger med forfatter(e) eller redaktør(er) angives med forfatter(e), titel, forlagets hjemsted, forlagets navn og årstal.

- Artikler i bøger eller kapitler med forfatter(e) angives med forfatter(e), titel på artikel/afsnit, bogens titel, forlagets hjemsted, forlag, årstal og artiklens sidetal.

- Artikler angives med forfatter(e), artiklens titel, tidsskriftets titel, årstal, volumen(nummer) og side. For avisartikler inkluderes også dato.

### Eksempel på litteraturliste:

- Litteraturlisten opstilles numerisk og indeholder alle anvendte kilder med korrekt formatering baseret på Vancouver-standarden.

Vancouver-stilen sikrer korrekt og ensartet henvisning til kilder, hvilket er afgørende for akademisk integritet og troværdighed.

GAI 3

Genereret: 28. februar 2024

Med henblik på at finde den rette kode til den statistiske analyse af [angiv hvilken statistisk analyse du har søgt], blev GAI brugt til hjælp i Stata Syntax.

4. Til den mundtlige eksamen

Når du skal til mundtlig eksamen i forbindelse med dit bachelorprojekt, masteropgave eller speciale kan du blive testet i forhold til processerne i det videnskabelige arbejde (inkl. brugen af GAI).

Vægtningen af hvor meget og hvor detaljeret, der bliver spurgt ind til det skriftlige produkt, er som altid op til eksaminator og censor. 

Ved tvivl om manglende opgivelse af GAI, kan eksaminator og censor lægge ekstra vægt på de grundlæggende processer i det videnskabelige arbejde.