Vil du klage over din eksamen?

Inden du klager

Hvis du efter et prøveforløb føler dig uretfærdig behandlet, kan du overveje at klage. Inden du klager, bør du gøre dig klart, hvad du ønsker at opnå ved at klage, og om dette er muligt.
 

Få en uddybende vurdering fra eksaminator

Overvejer du fx at klage over bedømmelsen af din prøve, kan det være en god idé at få eksaminators uddybende vurdering af opgaven/bedømmelsen, inden du klager, da han/hun kan klarlægge, hvad der er tillagt vægt ved bedømmelsen. Du skal dog være opmærksom på, at eksaminator ikke er forpligtet til at give dig en tilbagemelding på din bedømmelse inden klagefristen.
 

Skriv ned mens du husker forløbet

Hvis du har været til mundtlig eksamen, er det en god idé hurtigst muligt at få nedskrevet alt, hvad du kan huske, der er blevet sagt. Det er også en god idé at gemme eventuelle notater fra forberedelsestiden.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage over følgende ting ved eksamen:

 • Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende)
 • Prøveforløbet (måden eksamen blev afviklet på)
 • Bedømmelsen (karakteren)
 • Retlige forhold (i strid med studieordningen, bekendtgørelser og love)
 • Fejl og mangler i forbindelse med en prøve (f.eks. støjgener eller fejl i eksamenssættet)


I en eksamensklage kan du ikke klage over vejledning og/eller undervisning. Eventuelle problemer af denne karakter bør du nævne i den almindelige undervisningsevaluering eller tage op med studielederen på din uddannelse.

Sådan klager du over eksamen

Klag over din eksamen her.
 

Skriftlighed og begrundelse

Vi anbefaler, at du begrunder din klage. Det giver dig de bedste chancer for at få medhold, hvis det er tydeligt, hvad du klager over og hvorfor.

Det kan være en god idé, at du læser en evt. rettevejledning for din eksamen og ser på målbeskrivelserne for kurset, når du skal begrunde din klage. 
 

Tidsfrist

Din klage skal være indleveret senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort.

 • Ved mundtlige eksamener løber fristen fra den dag, hvor du er til eksamen og får din karakter.

 • Ved skriftlige eksamener løber fristen fra den dag, hvor bedømmelsen bliver offentliggjort. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er meldt ud i eksamensplanen for offentliggørelsen.

Det tager typisk omkring 2 måneder at behandle en eksamensklage (juli måned tæller ikke med).
 

Du kan godt gå til reeksamen mens du klager

Du har ret til fortsætte dit studieforløb i den periode, hvor klagen behandles, og du kan derfor også godt gå til reeksamen, hvis du klager over en ikke-bestået karakter.

Du behøver altså ikke vente på afgørelsen af din klage, inden du deltager i reeksamen.

Hvis du får et bedre resultat ud af eksamensklagen end resultatet fra reeksamen, vil du få den højeste karakter indsat.

Hvad kan du opnå ved at klage?

Det er universitetet, der træffer afgørelse i klager over prøver. Universitetets afgørelse kan ende med: 

 1. tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog kun ved skriftlige prøver
 2. tilbud om ny prøve (omprøve)
 3. En kombination af punkterne 1., 2. og 4. - fx hvis du klager over bedømmelsen på en eksamen, der består af både mundtlig og skriftlig prøve, og kun får delvist medhold

  eller
 4. at klageren ikke får medhold i klagen.

Du skal være opmærksom på, at bedømmelsen ved en ombedømmelse eller omprøve godt kan resultere i en lavere karakter, og desuden at du ikke kan klage over den nye karakter.

Hvis klagen vedrører bedømmerne af prøven (fx i klager over bedømmelsen eller prøveforløbet), træffes der afgørelse på grundlag af bedømmernes udtalelse, som du også får mulighed for at kommentere.

Klager over prøver behandles efter reglerne i kapitel 8 i Eksamensbekendtgørelsen, som kan læses i sin fulde længde på Retsinformation.dk