Bachelorprojekt

Generel information om bachelorprojekt

Om bachelorprojektet

Bachelorprojektet har et omfang på 10-20 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Det præcise omfang fremgår af hver uddannelses studieordning.

Du skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af din formuleringsevne i forbindelse med projektet.

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Information om, hvordan bachelorprojekter forløber på din uddannelse, kan fås ved henvendelse til din studievejleder eller til din uddannelsesansvarlige. Se, hvem det er, under hhv. 'Studievejledning' og 'Kontakt og Studieservice' i menuen. 

Tilmelding til bachelorprojekt

Din tilmelding til bachelorprojektet foregår via mitstudie.au.dk (som ved øvrige undervisningstilmeldinger).

Bachelorprojektet kan gennemføres i 5. eller 6. semester. Du skal derfor tilmelde dig bachelorprojektet ved undervisningstilmeldingen forud for det semester, hvor projektet skal gennemføres.

Aflevering af bachelorprojekt i Digital Eksamen

Du skal aflevere dit bachelorprojekt i Digital Eksamen (læs evt. mere under 'Eksamen' > 'Digital Eksamen'). 

Afleveringsfrist i Digital Eksamen
Bachelorprojektet skal afleveres senest:

  • Vintereksamen: 15. januar kl. 12.00 med bedømmelse senest 31. januar
  • Sommereksamen: 15. juni kl. 12.00 med bedømmelse senest 30. juni

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit bachelorprojekt i tide. Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit bachelorprojekt. For sent afleverede bachelorprojekter bedømmes ikke.

Du kan allerede nu logge ind på eksamen.au.dk. Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Du kan finde relevant information vedrørende bachelorprojekter under eksamensinformationer i Digital Eksamen.

Afleveringsformat
Du skal som hovedregel aflevere dit bachelorprojekt som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis det er nødvendigt.

Juridisk gældende aflevering
Bemærk, at den version af bachelorprojektet, der er afleveret i Digital Eksamen, er den juridisk gældende, og det vil derfor være denne version, der indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet.

I tilfælde af klagesager, vil det ligeledes være den afleverede version i Digital Eksamen, der er gældende.

Den studerende og vejlederen aftaler, hvorvidt der skal laves fysiske eksemplarer til censor, med-vejledere m.v.

Vejledning og support
Du kan finde svar på eventuelle spørgsmål under 'Eksamen' > 'Digital Eksamen'. 

Forside til bachelorprojekt
Bachelorstuderende er selv ansvarlig for at udarbejde en forside til bachelorprojektet. 
Forsiden skal indeholde navn og studienummer, vejleders navn og dato for aflevering. Derudover skal bachelorprojektet være forsynet med en titel på engelsk, også selvom den i forvejen har en dansk titel. 

Reeksamen

Hvis du ikke afleverer dit bachelorprojekt i tide eller ikke består, kan du aflevere et nyt bachelorprojekt til bedømmelse (reeksamen).

I perioden fra ordinært eksamensresultat til din reeksamen er der ikke krav om, at din vejleder tilbyder yderligere vejledning.

Tilmelding til reeksamen
Du skal selv tilmelde dig reeksamen på STADS Selvbetjeningen i tilmeldingsperioden, som du finder her på studieportalen under Eksamen > Eksamenstilmelding og reeksamen.

Afleveringsfrist for reeksamen

  • Vinter reeksamen: Senest 15. marts med bedømmelse senest 31. marts.
  • Sommer reeksamen: senest 15. august med bedømmelse senest 31. august.

Særligt for Kemi og Medicinalkemi

Gode råd

Roadmap for planlægning af bachelorprojekt

Rapportskrivning - tips fra Henrik Birkedal

Gode råd omkring bachelorprojektet fra Nina Lock, Jacob Becker-Christensen og Peter Hald

Informationsmøder

Der afholdes hvert år i september informationsmøder for alle 2. og 3. års kemi- og medicinalkemistuderende. Det er studievejlederen som holder oplæg om opbygningen af uddannelserne (specialiseringerne), sikkerhedskursus, sidefag, udlandsophold, bachelorkontrakter og valg/ønske af bachelorvejleder, samt anden vigtig information.

Oplæg fra informationsmøderne E20:
Informationsmøde E20
Udvekslingsophold E20

Derudover afholdes der hvert forår et kandidatorienteringsmøde:
Kandidatorienteringsmøde F21

Posterdag: Student & Research Group Matchmaking Event

Hvert år i september planlægges en posterdag, hvor de forskellige forskningsgrupper præsenterer deres forskning for studerende. Dette arrangement foregår sideløbende både på Institut for Kemi, iNANO, Institut for Fysik og Astronomi samt Institut for Georscience.

Alle interesserede studerende er velkomne til at gå rundt og kigge og snakke med forskerne fra alle grupperne. Her kan man som studerende blive klogere på, hvor man kunne tænke sig at lave projekt (både bachelorprojekt, kemisk projekt og specialeprojekt).

Hvert år forud for dagen laves en lille booklet med nogle stikord om hver forksningsgruppe, og hvori det også angives på hvilken lokation man kan finde gruppens poster på posterdagen, så de studerende kan planlægge hvilke grupper, de vil snakke med.

Man kan også læse mere om de forskellige forskningsgrupper på institutternes hjemmesider:

Ønskeskema til bachelorvejleder

Link til ønskeskema til bachelorvejleder forår 2021: (linket er lukket, da deadline var 30/9-20) 

Skal du lave bachelorprojekt i E21 skal du selv kontakte vejledere for at lave en aftale. Næste fordelingsrunde bliver for studerende, som skal lave projekt i F22.