Erasmus+ praktikstipendie

Fristen for at søge om et Erasmus-stipendie til et praktikophold i efterårssemestret 2024 er blevet forlænget, ny deadline 22. juli 2024. 

Ansøgningsskemaet åbner den 26. juni 2024, kl.12.00.

Hvorfor tage på praktikophold?

Dine erfaringer på CV'et tæller i dag i højere grad end nogensinde før i kampen om det gode job efter studiet. Derfor er en praktikplads i udlandet en unik mulighed for dig til at komme ind på en spændende arbejdsplads og give dig værdifulde erfaringer og et internationalt netværk. Ud over pointene på CV'et får du afprøvet dine forventninger til en eventuel karriere, og opdager, hvilke kvalifikationer du har, og hvilke du endnu mangler.

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads. Du kan spørge din underviser og studievejleder om gode råd i forhold til valg af praktiksted. Denne side henvender sig mest til dig, der skal i praktik i Europa, da du her kan søge et Erasmus+-praktikstipendie.

Hvem kan søge Erasmus+ praktikstipendiet?

Du kan søge om et Erasmus+ praktikstipendium, hvis du har fået en praktikplads i et af de lande, som deltager i Erasmus+ programmet. Se listen over Erasmus+ lande til højre. 

Grønland og Færøerne anses ikke som udland for en AU-studerende i Erasmus+ sammenhæng, og du kan derfor ikke få Erasmus+ stipendie til studie- og praktikophold, hvis du skal på praktik i Danmark, Grønland eller Færøerne.  

Praktikken kan foregå i:

 • Private eller offentlige virksomheder
 • Institutioner eller organisationer
 • Forskningscentre


Der gives ikke Erasmus+  stipendium til praktikophold i EU-institutioner eller organisationer, der administrerer EU-programmer.

Der gives ikke Erasmus+ praktikstipendium til ansøgere, der har fået praktikplads i deres egen nationalitets land.

Der gives på Aarhus Universitet ikke Erasmus+ praktikstipendium til Recent Graduates.

PhD studerende på Aarhus Universitet kan ikke søge Erasmus+ praktikstipendie.

Ved mangel på stipendiemidler nedprioriteres:
Ansøgere, der modtager tilskud til månedlige udgifter fra praktikstedet
Ansøgere, der tidligere har modtaget Erasmus+ stipendie 

Såfremt der skal vælges mellem ansøgere der har samme vilkår, sker dette ved lodtrækning.

Erasmus+ stipendium til Recent graduates

Det er muligt at blive tildelt Erasmus+ stipendium til praktik, der ligger efter endt uddannelse.

Du skal dog være opmærksom på, at "Recent graduate" ansøgere skal søge senest en måned før de har afsluttet sin bachelor- eller kandidatuddannelse. 

Alle andre krav og procedurer er det same for alle ansøgere om Erasmus+ praktik. 

Ligesom andre ansøgere skal du overholde vores almindelige ansøgningsfrister. Hvis du er forhindret i at søge om Erasmus+ stipendium, fordi der ikke er noget åben ansøgningsrunde lige før du skal afslutte din uddannelse, bedes du kontakte os på mail. 

Hvilke krav stilles der til en Erasmus+-ansøger?

 • Opholdet skal kunne meritoverføres og indgå som en del af dit studie på AU. Der skal foreligge en praktikaftale på opholdet svarende til minimum 15 ECTS pr. semester (som hovedregel)
 • Opholdet må ikke være studietidsforlængende.
 • Opholdet skal have en varighed af 2 til 12 måneder (60 - 360 dage).
 • Du må ikke modtage løn fra din praktikvært.
 • Du skal ansøge INDEN dit praktikophold starter. Man kan ikke søge med tilbagevirkende kraft.
 • Om du kan få et Erasmus+-praktikstipendie afhænger også af, om du allerede har modtaget Erasmus+-stipendier til tidligere ophold. Du må højest modtage Erasmus+-stipendier til studie- og/eller praktikophold i 12 mdr. på din bachelor og 12 mdr. på din kandidat.

Sproglig vurdering

Såfremt dit primære arbejdssprog ikke er dit modersmål, vil du blive bedt om at udføre en online sproglig vurdering inden praktikopholdets start. Det er obligatorisk at tage denne test, som ikke er særlig omfattende. Resultatet af testen får ingen konsekvenser for, om du er berettiget til praktikopholdet eller stipendiet. Testen vil være på dit primære arbejdssprog i udlandet.

Forsikring

Når du skal på praktikophold i udlandet med et Erasmus+stipendie, er det dit eget ansvar at sørge for at tegne de nødvendige forsikringer. Nedenfor kan du læse, hvordan du skal gøre, så du er sikret bedst muligt under dit ophold.

Du skal medbringe det blå EU-sygesikringskort. Det er gratis og kan bestilles på www.borger.dk. På hjemmesiden kan du læse mere om de konkrete regler og dækningen i det land, du rejser til.

Da EU-sygesikringskortet ikke nødvendigvis dækker alle sygdomsrelaterede udgifter, og eftersom det ikke er en rejseforsikring, anbefaler vi, at du tegner en rejse- og sygeforsikring, som dækker dig under hele opholdet. Du skal desuden sikre dig, at forsikringen indeholder en ulykkes- og ansvarsforsikring. Ulykkesforsikring dækker, hvis du selv kommer til skade, og ansvarsforsikringen dækker, hvis du forvolder skade på en anden person eller ting, der tilhører andre.

Ofte har praktikstedet en ulykke- og ansvarsforsikring, som omfatter deres ansatte, og vi anbefaler, at du beder om at blive omfattet af den som praktikant. Praktikstedet skal dokumentere dette ved at bekræfte dækningen i afsnit C i din ‘Learning Agreement’ sammen med en underskrift.

Hvis det ikke er muligt for dig at blive omfattet af praktikstedets ulykkes- og ansvarsforsikring, skal du selv sørge for at tegne den nødvendige forsikring.

BEMÆRK, at det ikke er muligt at blive dækket af Aarhus Universitet.

Løn, erkendtlighed, tilskud til udgifter og SU under praktik

Stipendiet er ca. EUR 700 pr. måned. 

 • Løn ("financial support")

Ifølge Uddannelsesbekendtgørelsen (nr. 902 af 27. juni 2017) må der ikke modtages løn i forbindelse med projektorienterede forløb, som giver ECTS, og som er SU-berettigede.

Undtagelse: Du må gerne modtage løn, hvis du er i et projektorienteret forløb i udlandet, hvor der er et lovkrav om, at der skal ydes løn for internships, fx Tyskland. I sådan et tilfælde skal du give afkald på din SU.

 • Erkendtlighed

Den virksomhed eller organisation, som du er i projektorienteret forløb hos, må tilbyde dig en erkendtlighed på max DKK 3.375 (EUR 450) om måneden før skat. En erkendtlighed er ikke løn, og den må ikke aftales på forhånd mellem dig og virksomheden/organisationen

 • Tilskud til dokumenterede udgifter ("contribution in kind")

Ud over en eventuel erkendtlighed må du gerne modtage betaling for transport til og fra virksomheden, frokost og andre udgifter, som du har i forbindelse med at være i et projektorienteret forløb. Du skal være opmærksom på, at det er udgifter, som skal kunne dokumenteres.

Studerende, der får tilskud til dokumenterede udgifter, vil blive nedprioriteret, hvis der er mangel på Erasmus-stipendiemidler.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er garanti for at du bliver tildelt Erasmus+ stipendium, selvom du opfylder alle krav. 

Erasmus+ Learning Agreement for praktik

Det er et krav at du udfylder en Learning Agreement for Traineeships i forbindelse med dit ophold.

Din Learning Agreement skal vedlægges ansøgningen og den skal være udfyldt og underskrevet af alle tre parter: dig, Aarhus Universitet og dit praktiksted.

Hvis det ikke er muligt at få alle underskrifter på din Learning Agreement på plads inden ansøgningsfristen fx hvis du skal i praktik på en ambassade og afventer en sikkerhedsgodkendelse, kan du kontakte os på erasmus@au.dk

Hvem skal underskrive din Learning Agreement på Aarhus Universitet
Det er dit institut/fag der skal underskrive din Learning Agreement. Det kan enten være en praktikvejleder, såfremt vedkommende kan sige god for indholdet af praktikken samt det antal ECTS der fremgår i Learning Agreement eller én i et studiecenter. Vedkommende der skriver under skal kunne bekræfte at du må tage i praktik som en del af studiet, at indholdet af praktikken er godkendt og antal ECTS i din Learning Agreement er korrekte.

Hvordan søger jeg?

Ansøgningsfristen for efterårssemesteret 2024 er 22. juli 2024. Ansøgningsskemaet åbner den 26. juni 2024 kl. 12.00.

Det er et krav at du udfylder en Learning Agreement i forbindelse med dit ophold.
Se afsnittet Erasmus+ Learning Agreement for praktik, ovenfor.

Din Learning agreement skal vedlægges ansøgningen og den skal være udfyldt og underskrevet af alle 3 parter - du kan læse mere om Learning agreement under punktet Erasmus+ Learning agreement for praktik.

Du søger om Erasmus+ stipendie til dit praktikophold i Erasmus+ Portalen for praktik

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Når du har ansøgt, modtager du en bekræftelse på modtagelsen af ansøgningen.

Hvis du får tildelt et stipendie, modtager du efterfølgende en Erasmus+ stipendiekontrakt (Grant Agreement), som du skal underskrive og indsende inden stipendiet kan udbetales.

Bemærk, at International Uddannelse ikke har kontakt til dit praktiksted. Husk at give SU-kontoret besked om dit udlandsophold.

Under opholdet

Skulle der mod forventning ske væsentlige ændringer i længden af dit ophold, indholdet i dine opgaver eller tilknytning til vejleder, skal du udfylde afsnittet "during mobility" i din Learning Agreement for Traineeships.

Efter opholdet

Når dit ophold slutter, skal du gøre følgende:

 • Upload dit Traineeship Certificate til Erasmus+ Portalen for praktik 
  Traineeship Certificate er den sidste del af din Learning Agreement. Den skal udfyldes og underskrives af dit praktiksted.
   
 • Du skal udfylde et EU Participant Report (online evaluering), som automatisk sendes til dig på mail i slutningen af dit praktikophold.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan vi kontaktes på følgende måder:

E-mail: erasmus@au.dk 

Telefon: 41893266.

Fewer Opportunities top-up grant

Erasmus+ programmet tilbyder et ekstra "top-up grant" forbeholdt studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan anmode om et "top-up grant", når du ansøger om dit Eramsus-stipendie.  

Bæredygtig rejse

Som led i den grønne omstilling, er der igennem Erasmus+ nu mulighed for, samt økonomisk gevinst ved, at rejse mere bæredygtig. 

Udover det månedlige beløb stipendiet giver opnår man nu også rejsetilskud. Rejsetilskuddets størrelse beregnes efter distancen mellem AU og praktikstedet samt hvorvidt man rejser bæredygtigt eller ej.

Hvad betragtes som bæredygtige rejsemåder?
Tog
Bus
Samkørsel
Eller cykel hvis man er meget frisk.

Hvad betragtes ikke som bæredygtige rejsemåder?
Færge
Fly

Herunder findes der links til inspiration når du skal rejse i forbindelse med studiet

Tog:

Bus:

 • flixbus er Europas største intercity busselskab.
 • Ønsker man at samligne forskellige muligheder kan disse sider være brugbare ComparabusBlaBlaBus og Omio

Samkørsel:

 • Det er muligt at finde samkørselsmuligheder via Facebook eller andre relevante sider som eksempelvis BlaBlaCarCarpool eller gomore

Logi:

 • Tag eksempelvis et nattog for at undgå at betale for logi og oplev samtidig landskabet mens du kører
 • Du kan også finde eksempler på grønne ophold her EcoBnb og Green Pearls

Erasmus+ Inclusion support

Hvad er Erasmus+ Inclusion support?

Erasmus+ kontoret på AU har gennem Erasmus+ programmet mulighed for at søge om ekstra tilskud til studerende med særlige behov i form af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvilke retningslinjer er der for ansøgning?

De danske støtteordninger er veludbyggede, såsom Specialpædagogisk Støtte (SPS) eller hjælp efter lov om social service, og der er gode muligheder for at tage den støtte med til udlandet. 

Udgangspunktet for at opnå yderligere tilskud fra Erasmus+ programmet er derfor, at der kun kan opnås tilskud til dækning af behov, hvortil der ydes støtte efter danske regler, men hvor støtten ikke er mulig at medtage til udlandet. I særlige tilfælde vil der kunne gives tilskud til personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, selvom disse ikke opnår tilskud fra SPS eller lov om social service, forudsat at personens funktionsnedsættelse efter en konkret og individuel vurdering gør støtten nødvendig for at gennemføre et udlandsophold under Erasmus+ programmet. Det er desuden muligt i særlige tilfælde at opnå supplerende tilskud i forhold til den støtte, der kan medtages fra Danmark, hvis der er øgede udgifter i forbindelse med et ophold i udlandet.

Eksempler på øgede udgifter forbundet med særlige behov:

 • særlig transport
 • tilpasset bolig
 • medfølgende medhjælper
 • lægebehandling i udlandet

Beløbet der kan ansøges om vil variere afhængigt af behov og vil være baseret på faktiske udgifter. Den studerende vil blive bedt om at lave et budget for forventede udgifter. Efter endt ophold skal udgifterne dokumenteres via kvitteringer. 

Praktikopslag kan findes her:

Lande, du kan søge Erasmus+-praktikstipendie til

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Italien, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Grønland og Færøerne betegnes ikke som udland i for AU-studerende, og du kan derfor ikke få Erasmus+-midler til studie- og praktikophold i Grønland eller på Færøerne.