Erhvervsprojekt

Her finder du information om, hvordan og hvornår du kan lave et erhvervsprojekt - et projektarbejde i samarbejde med en virksomhed.  

Du kan læse om erhvervsprojekter på din uddannelse i informationen herunder og under kurset i kursuskataloget

Inden du påbegynder projektet, skal du huske at lave en kontrakt for dit erhvervsprojekt i kontraktgeneratoren

Kontrakten godkendes af din hovedvejleder på AU og af din uddannelsesansvarlige eller den kursusansvarlige. Når kontrakten er godkendt, sendes automatisk en mail med en kopi til vejlederen i virksomheden. 

Er der behov for at indgå en fortrolighedsaftale (NDA) eller lignende, skal denne laves separat fra kontrakten i kontraktgeneratoren. Du kan finde info om fortrolighed i erhvervssamarbejder og AU's standard-fortrolighedsaftale her.  


Erhvervsprojekt ved Nanoscienceuddannelsen

iNANO ønsker at styrke samarbejdet mellem virksomheder og studerende, og det er derfor muligt for kandidatstuderende at udføre et 10 ECTS erhvervsprojekt hos en virksomhed.

Formål for studerende

Formålet med erhvervsprojektet er, at du får praktisk viden og erfaring med teorier og metoder, som du vil kunne bruge, når du skal løse konkrete opgaver i en virksomhed eller organisation, der arbejder med naturvidenskabelige emner. Du vil under et projektforløb også få mulighed for at udvikle din kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner.

Tilmelding

Find beskrivelsen af kurset her, men inden du tilmelder dig, skal du først træffe en aftale om projektforløbet.

Du skal selv tage kontakt til en virksomhed for at træffe en aftale om et erhvervsprojekt, inden du tilmelder dig kurset. Det kan du gøre ved at henvende dig til en potentiel vejleder og evt. bruge dennes netværk til at komme i kontakt med en virksomhed, som arbejder med emner, der grænser til vejlederens forskningsområde.

Endnu bedre er det dog, hvis du selv tager initiativet til at kontakte en virksomhed, som du er interesseret i. Sæt dig ind i, hvad de arbejder med, og kontakt dem for at høre, om de har interesse i at lave et erhvervsprojekt med dig. Bagefter skal du så finde en intern vejleder fra AU. Hvis du har problemer med at identificere en relevant vejleder, er du velkommen til at kontakte projektkoordinatoren.

Kontakt projektkoordinatoren

Proces

Hvad

Hvem har ansvar

Hvornår

Finde en virksomhed, en projektvejleder og en intern vejleder på AU, som vil indgå i projektet Studerende Inden projektet starter
Tage kontakt til projektkoordinator og oplyse kontaktoplysninger på projektets eksterne projektvejleder og interne vejleder Studerende Inden projektet stater
Udlevere kontrakt + orientere om, hvem der har ansvar for hvad Projektkoordinator Ved projektstart
Returnere underskrevet kontrakt med projekt- og aktivitetsplan til koordinator som sender den videre til studienævn Intern vejleder + studerende 2 uger efter projektstart
Kontrakten godkendes i studienævnet og returneres til vejleder/student Projektkoordinator Hurtigst muligt herefter
Aflevering af projektrapport til vejledere og projektkoordinator Studerende 15. december / 15. juni
Arrangere dato + censor for mundtlig eksamen med intern censur Projektkoordinator Januar/Juni

Hvordan kommer du i gang, hvis du ikke allerede har fundet en virksomhed og en vejleder?

Første skridt er at kontakte en virksomhed, som du gerne vil lave projekt hos. Det bedste er selv at tage initiativ. Ring til den virksomhed, du er interesseret i, forklar dem om konceptet og send efterfølgende en email til dem med link til hjemmesiden, hvor de kan læse mere: Samarbejde med studerende

Den anden indgangsvinkel kan være at kontakte en potentiel vejleder på AU først - find evt. en som i forvejen har kontakt til den virksomhed, du gerne vil lave projekt hos. Det er muligt at projektkoordinatoren kan pege dig i den rigtige retning hvis du oplyser dine interesser. Ellers må du kigge på de forskellige sektioners hjemmesider for at få en fornemmelse af hvilke virksomheder de samarbejder med, og hvilken type forskningsprojekter, der arbejdes med. Gå rundt og snak med de potentielle vejledere som arbejder med noget du finder interessant.

 

Hvad skal du få ud af dit erhvervsprojekt?

Du kan læse om læringsmålene i kursusbeskrivelsen i kursuskataloget.

Sammen med din interne og eksterne vejleder skal du definere et projekt, som giver følgende kompetencer:

 • Samarbejde i professionelle teams om løsning af afgrænsede naturvidenskabelige opgaver inden for givne deadlines
 • Selvstændigt tilegne sig viden og anvende den i praksisorienterede naturvidenskabelige problemstillinger
 • Reflektere over den teoretiske viden, som findes om en given problemstilling og over den viden, som den studerende selv producerer ved arbejdet med en praktisk naturvidenskabelig problemstilling.
 • Formidle opnået viden i et præcist og forståeligt sprog – mundtligt og skriftligt
 • Reflektere over resultaternes betydening for virksomheden/organisationen
 • Reflektere over egne arbejdsprocesser og samarbejdskompetencer
 • Reflektere over hvordan kompetencer erhvervet på uddannelsen bringes i spil i erhvervsmæssig sammenhæng og hvordan erfaringer fra projektforløbet anvendes i det videre uddannelsesforløb


Rapport og eksamen

Krav til rapportens omfang og udformning kan læses i kursusbeskrivelsen i kursuskataloget, hvor du også finder information om mundtlig eksamen.

Den interne vejleders rolle

Den interne vejleder skal sikre den nødvendige faglighed og læring i projektperioden:

 • Bistå den studerende i at vurdere egnede projektvirksomheder og projektvejledere
 • Sikre, at den studerende – i samarbejde med projektvejlederen – formulerer en projektbeskrivelse, der passer til studieordningen og kursusbeskrivelsen og at den tilhørende tidsplan er i overensstemmelse med projektets formål, indhold, omfang og niveau
 • Sikre, at erhvervsprojektet tilrettelægges, således den studerende igennem projektforløbet får mulighed for at reflektere over sammenhæng mellem erfaringer erhvervet i virksomheden og den studerendes uddannelsesforløb
 • Bistå den studerende i udarbejdelse af projektbeskrivelse
 • Foretage bedømmelse af den ved projektperiodens afslutning afleverede rapport sammen med en intern censor og i samarbejde med projektvirksomheden
 • Fungere som eksaminator ved mundtlig eksamen

Udbytte for studerende

Mød biologistuderende Liva Hansen, som har lavet et erhvervsprojekt hos virksomheden ISI Food Protection. Hun fortæller her, hvad hun mener, at hun har fået ud af samarbejdet.