Bachelorprojekt

Generel information om bachelorprojekt

Om bachelorprojektet

Bachelorprojektet har et omfang på 10-20 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Det præcise omfang fremgår af hver uddannelses studieordning.

Du skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af din formuleringsevne i forbindelse med projektet.

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Information om, hvordan bachelorprojekter forløber på din uddannelse, kan fås ved henvendelse til din studievejleder eller til din uddannelsesansvarlige. Se, hvem det er, under hhv. 'Studievejledning' og 'Kontakt og Studieservice' i menuen. 

Tilmelding til bachelorprojekt

Din tilmelding til bachelorprojektet foregår via mitstudie.au.dk (som ved øvrige undervisningstilmeldinger).

Bachelorprojektet kan gennemføres i 5. eller 6. semester. Du skal derfor tilmelde dig bachelorprojektet ved undervisningstilmeldingen forud for det semester, hvor projektet skal gennemføres.

Aflevering af bachelorprojekt i Digital Eksamen

Du skal aflevere dit bachelorprojekt i Digital Eksamen (læs evt. mere under 'Eksamen' > 'Digital Eksamen'). 

Afleveringsfrist i Digital Eksamen
Bachelorprojektet skal afleveres senest:

  • Vintereksamen: 15. januar kl. 12.00 med bedømmelse senest 31. januar
  • Sommereksamen: 15. juni kl. 12.00 med bedømmelse senest 30. juni

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit bachelorprojekt i tide. Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit bachelorprojekt. For sent afleverede bachelorprojekter bedømmes ikke.

Du kan allerede nu logge ind på eksamen.au.dk. Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Du kan finde relevant information vedrørende bachelorprojekter under eksamensinformationer i Digital Eksamen.

Afleveringsformat
Du skal som hovedregel aflevere dit bachelorprojekt som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis det er nødvendigt.

Juridisk gældende aflevering
Bemærk, at den version af bachelorprojektet, der er afleveret i Digital Eksamen, er den juridisk gældende, og det vil derfor være denne version, der indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet.

I tilfælde af klagesager, vil det ligeledes være den afleverede version i Digital Eksamen, der er gældende.

Den studerende og vejlederen aftaler, hvorvidt der skal laves fysiske eksemplarer til censor, med-vejledere m.v.

Vejledning og support
Du kan finde svar på eventuelle spørgsmål under 'Eksamen' > 'Digital Eksamen'. 

Forside til bachelorprojekt
Bachelorstuderende er selv ansvarlig for at udarbejde en forside til bachelorprojektet. 
Forsiden skal indeholde navn og studienummer, vejleders navn og dato for aflevering. Derudover skal bachelorprojektet være forsynet med en titel på engelsk, også selvom den i forvejen har en dansk titel. 

Reeksamen

Hvis du ikke afleverer dit bachelorprojekt i tide eller ikke består, kan du aflevere et nyt bachelorprojekt til bedømmelse (reeksamen).

I perioden fra ordinært eksamensresultat til din reeksamen er der ikke krav om, at din vejleder tilbyder yderligere vejledning.

Tilmelding til reeksamen
Du skal selv tilmelde dig reeksamen på STADS Selvbetjeningen i tilmeldingsperioden, som du finder her på studieportalen under Eksamen > Eksamenstilmelding og reeksamen.

Afleveringsfrist for reeksamen

  • Vinter reeksamen: Senest 15. marts med bedømmelse senest 31. marts.
  • Sommer reeksamen: senest 15. august med bedømmelse senest 31. august.

Særligt for nanoscience

Om projektet

Bacheloruddannelsen i nanoscience afsluttes med et 10 ECTS bachelorprojekt hvor du som studerende skal demonstrerer evnen til at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et valgfrit emne.

Hvornår kan jeg skrive mit Bachelorprojket?
De valgfrie kurser på 3. studieår giver dig mulighed for at placere projektet jævnt fordelt ud over hele semestret eller koncentreret i de sidste/første 7 uger af semesteret, alt afhængigt af de valgfrie kursers placering. Hvad der vil være mest hensigtsmæssigt vil afhænge af det valgte projekt og bør diskuteres med din projektvejlederen.

Hvilken retning skal jeg vælge?
Overvej i hvilken retning du vil skrive bachelorprojekt og tag i god tid kontakt til potentielle vejledere, gerne allerede i slutningen af 2. studieår, ellers om efteråret på 3. studieår. 

Hvem kan jeg vælge som vejleder?
Alle fastansatte forskere ved iNANO kan fungere som vejledere.

Tips til din søgen på en gruppe og et projekt

Der er forskellige muligheder, som du kan benytte dig af i din søgen på en gruppe og et projekt.

Du kan blandt andet:

  • Kigge i kataloget over nuværende projekter. Bliver opdateret snarrest her
  • Komme til ”Find et projekt-dag” i September måned i iNANO-huset. Dato vil blive oplyst sidst i august måned
  • Læse tidligere iNANO årsrapporter og se hvad forskerne tidligere har benyttet sig af
  • Kigge på listen over iNANO forskere og kontakte folk indenfor relevante og interessante fagområder
  • Snakke med din tutor, instruktor og andre nanostuderende for at få inspiration