Vigtige datoer

Vigtige datoer for sommerstudiestart 2023

Dato

Beskrivelse af opgave

Udfører af opgaven/kræver deltagelse af

28. februar Dialogmøde
Dialogmøde med prodekanerne

Tutorforeninger, Studiestartskoordinatorer og prodekanerne

15. marts

Opstartsmøde
Fælles opstartsmøde for tutorforeninger på Nat og Tech

Studiestartskoordinatorer inviterer. 

Bestyrelsesmedlemmer fra alle tutorforeninger deltager

Maj måned

Regnskab og budget
Foreningerne med vinterstart skal fremsende regnskab + kvitteringer for V23 og budget for S23. 
Foreningerne uden vinterstart fremsender reviderede budgetter for S23. 
Bemærk frist d. 1. juni

Kasserer for tutorforeningerne

1. juni

Programmer
Frist for aflevering af udkast til programmer for introdage. Udkast skal være gennemgået med kontaktperson på instituttet inden fremsendelse til studiestart.   

Alle tutorforeninger
Studiestartskoordinatorerne gennemgår alle programmer og giver feedback  

1.-15. juni

Indsend faktura
Når studiestartskoordinatoren har godkendt regnskab og budget, får kasseren besked.
Derefter indsendes faktura senest 15. juni (se mere info under 'Fakultetstilskud')

Alle tutorforeninger

Studiestartskoordinatorerne godkender og udbetaler fakultetstilskud

5. juli Ansøgningsfrist kvote 1 Studiestartskoordinatorerne sender ansøgningstallene til tutorforeningerne, når de kommer
28. juli Informationer på studiestartssiderne
De overordnede informationer vedr. studiestarten 2022 skal være opdateret på studiestartssiderne og tutorernes egne sider. 
Programmerne skal dog ikke være endelige. Løbende tilretninger kan foretages herefter.

Alle tutorforeninger skal have opdateret deres informationsside på studieportalerne og/eller facebookside

Studiestartskoordinatorerne lægger løbende de justerede introprogrammer på studieportalerne (skæringsdatoer meldes ud til tutorerne)

28. juli De nye studerende modtager optagelsesbrev Studiestartskoordinatorerne sender de præcise optagelsestal ud kort efter. Tallene kan dog afvige fra det endelige optag, da de studerende skal bekræfte deres plads
3. august

Sidste frist for kommende studerende til at bekræfte deres studieplads

Studiestartskoordinatorerne sender optagelsestallene ud kort efter.
Uge 33 Velkomstbreve udsendes via e-Boks Studiestartskoordinatorerne
Primo august Det er muligt at blive optaget i 2. runde på de uddannelser, hvor der er ledige pladser
21. og 22. august  Prodekanens tak til tutorer 

Alle tutorforeninger deltager med alle tutorer

Studiestartskoordinatorerne inviterer

23.-25. august Introdage

Alle tutorforeninger

Oktober-November Evalueringsmøde for sommerstudiestarten 2022

Bestyrelsesmedlemmer fra alle tutorforeninger

Studiestartskoordinatorerne