Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Undervisning Undervisnings- og eksamenstilmelding

Undervisnings- og eksamenstilmelding

Er du masterstuderende eller læser på anden deltidsuddannelse, gælder der andre regler for dig:

Du bliver automatisk servicetilmeldt den obligatoriske undervisning og den tilhørende prøve forud for hvert semester.

Du er selv ansvarlig for at sikre dig, at du er korrekt tilmeldt undervisning og eksamen inden udgangen af tilmeldingsperioden. Du kan se dine tilmeldinger på din selvbetjening. 

Ønsker du at ændre din tilmelding eller framelde dig undervisning og eksamen kan du gøre det inden for tilmeldingsperioden forud for semesterstart:

 • 1-5. maj: tilmelding og framelding til efterårssemestret
 • 1-5. november: tilmelding og framelding til forårssemestret

Hvis du afmelder dig det første prøveforsøg til en eksamen, kan du først tilmelde dig eksamen igen, næste gang prøven udbydes i ordinær termin. Hvis du f.eks. afmelder en eksamen (første prøveforsøg) i efterårssemestret, vil du først kunne gå til denne eksamen i efterårssemesteret året efter. 

NB: Den automatiske tilmelding til eksamen gælder kun 1. prøveforsøg. Du skal altså altid selv - inden for de fastsatte frister - tilmelde dig 2. og 3. prøveforsøg. Læs mere på siden om ’Omprøve (reeksamen)’.

Undervisning

Tilmelding til HUM-fag og valgfag

Du vil ikke blive tilmeldt valgfag og andre valgfrie elementer, som fx HUM-fag, og du skal derfor selv tilmelde dig/angive din prioritet på mit.au.dk i tilmeldingsperioderne:

 • 1.–5. maj for efterårssemestret
 • 1.–5. november for forårssemestret

Når du er tilmeldt undervisning, er du også automatisk tilmeldt eksamen.

Så snart tilmeldingsfristen udløber, er tilmeldingen bindende. Du kan herefter ikke framelde dig eller skifte valgfag.

Hvis du ikke har overholdt tilmeldingsfristen, skal du kontakte Studiecenter Arts og søge om at blive eftertilmeldt undervisning. Vær opmærksom på at det kun er muligt at blive eftertilmeldt undervisningsforløb og kurser, hvor der er ledige pladser.

Tilmelding til profilfag, projektorienteret forløb og feltstudium

Hvis du skal på feltstudium eller praktik/projektorienteret forløb, skal du tilmelde dig undervisning på mit.au.dk. Dette gælder også, selvom du ikke har fået en endelig aftale med et praktiksted eller har en underskrevet praktikaftale.

Du skal tilmelde dig på mit.au.dk i følgende perioder:

 • 1.–5. maj for efterårssemestret
 • 1.–5. november for forårssemestret

Så snart tilmeldingsfristen udløber, er din tilmelding bindende.

Har du tilmeldt dig feltarbejde eller et projektorienteret forløb på det kommende semester, og lykkes det dig ikke at få en praktikaftale eller et feltarbejde på plads, kan du søge om at blive eftertilmeldt det alternative undervisningsforløb, som jf. din studieordning er i det pågældende semester.

Bemærk at undervisningsudbuddet kan være begrænset, da du kun kan tilmeldes til fag med ledige pladser.

Fristerne for at indgå aftale om projektorienteret forløb/praktik eller feltarbejde:

 • 15. august for efterårssemestret 
 • 15. januar for forårssemestret

Tilmelding til valgfag på 1. semester

Valgfag i efteråret

Indgår der valgfrie kurser på 1. semester af din bachelor- eller kandidatuddannelse, skal du tilmelde dig/angive din prioritet via selvbetjeningen (mit.au.dk)

For studerende på følgende bacheloruddannelser er fristen den 5.-10. august

 • Historie

For studerende på følgende kandidatuddannelser er fristen den 5.-10. august

 • Arabisk
 • Brasiliansk
 • Engelsk (A-linjen)
 • Filosofi
 • Indien og Sydasien (A2)
 • Informationsvidenskab, A1
 • Japan (A2)
 • Kina (A2)
 • Kunsthistorie
 • Litteraturhistorie
 • Medievidenskab A1 (kun for studerende som ikke har ansøgt i maj)
 • Religionsvidenskab (A)
 • Teologi

For studerende på følgende kandidattilvalg er fristen d. 5.-10. august

 • Engelsk (A- og B-linje)
 • Musik som kulturel praksis
 • Audiovisualitet
 • Analyse og fortolkning
 • Musik, historie og formidling

Tilmelding til undervisning på 1. semester af bacheloruddannelsen

Du bliver automatisk servicetilmeldt den obligatoriske undervisning og de tilhørende prøver på 1. semester. Du kan se dine tilmeldinger på din selvbetjening. 

Er du i en situation, der gør, at du ikke kan følge undervisning og eksamen svarerende til  30 ECTS (normeret studieforløb) har du mulighed for at afmelde dig et eller flere undervisningsforløb og tilhørende prøver. Afmelding skal ske senest den 1. september.

Du bør være opmærksom på, at på de fleste uddannelser er alle prøver på 1. semester en del af førsteårsprøven. Inden en eventuel afmelding opfordres du derfor til at kontakte din studievejledning med henblik på at drøfte din studieplanlægning.

Afmelding sker til Studiecenter Arts i Emdrup eller Århus

Tilmelding til fag du har fået forhåndsgodkendelse til at tage på en anden uddannelse eller et andet universitet (merit)

Hvis du har fået forhåndsgodkendt fag på en anden uddannelse - evt. på et andet universitet - træder din forhåndsgodkendelse i stedet for undervisnings- og eksamenstilmelding i AU’s system.

Når du har bestået et eller flere kurser på et andet universitet, skal du søge om at få det/dem meritoverført. Først når kurset/kurserne er meritoverført, tæller de med som en del af de 45 ECTS du skal bestå pr. studieår.

Læs mere om frister og procedurer for at søge om forhåndsgodkendelse og merit her

Tilmelding til kurser på AU Summer University

Du kan vælge at tage dit Profilfag eller HUM-fag på AU Summer University. Du kan også søge om forhåndsgodkendelse til at et kursus på AU Summer University erstatter et valgfag eller obligatorisk kursus i dit studieprogram.

Se hvilke kurser der udbydes af ARTS som enten profil- eller HUM-fag på AU Summer University. Du kan vælge disse fag i Stads-selvbetjeningen i følgende perioder:

 • Første runde: 1. december-15. marts
 • Anden runde: 1.-5. maj (kun ledige pladser)

Husk, at du skal have plads til det fag og den type fag, du tilmelder dig, ellers vil din tilmelding i Stads blive afvist. Hvis du f.eks. har taget et HUM-fag, men er interesseret i et Summer University-fag, der udbydes som et HUM-fag, skal kurset kunne erstatte noget andet i dit studieprogram og du skal først have en forhåndsgodkendelse fra dit studienævn, før du kan tilmelde dig.

Undervisningsplaner og holdfordeling

Undervisningstidspunkt

Tidspunkt for undervisning vil fremgå af timeplaner.

Planlægningen af undervisningen styres af antallet af tilmeldinger.

For at sikre en optimal udnyttelse af lokaler, oplyses undervisningstidspunkterne som hovedregel i begyndelsen af januar for forårssemesteret og i begyndelsen af juli for efterårssemesteret for Institut for Kommunikation og Kultur og Institut for Kultur og Samfund.

Undervisningstidspunkterne på DPU offentliggøres i starten af november for forårssemesteret.

Holdfordeling

Hvis dine fag opdeles i hold, vil du automatisk blive sat på et hold. Hvis du vurderer, at det er nødvendigt, kan du i perioden 1.-15. september og 1.-15. februar bede om at skifte hold. Det er dog en forudsætning, at der er ledige pladser på det hold, du ønsker at skifte til. Du skal være opmærksom på, at der her udelukkende er tale om hold på det samme kursus; det er ikke muligt at skifte mellem forskellige emner eller valgfag.

Du skal kontakte Studiecenter Arts skriftligt for at kunne skifte hold. Du skal oplyse navn, studienummer og hvilke hold, der ønskes byttet.

Særligt for studerende på erhvervssproglige uddannelser (BA IVK og CLM) optaget i 2016 og tidligere

Det er kun muligt at skifte hold, hvis der gives dispensation fra studielederen. Du kan søge dispensation via selvbetjeningen, mit.au.dk

Deltagelse i undervisning uden tilmelding

Adgang til hele undervisningsforløb på Arts er forbeholdt studerende, der er tilmeldt den pågældende undervisning og eksamen.

Andre kan efter aftale med underviser deltage i enkelte undervisningsgange eller forelæsninger. Du skal altid aftale eventuel deltagelse forud for den specifikke undervisning eller forelæsning.

 

Eksamen

Eksamensformer

Hvis du er i tvivl om, hvilke eksamensformer der findes på din uddannelse, kan du finde svaret i din studieordning.

Hvis du skal til eksamen i et fag, hvor aktiv undervisningsdeltagelse er en prøveform eller en forudsætning for at kunne gå til eksamen, kan du finde information på siden om Undervisningsdeltagelse samt i din studieordning.

Eftertilmelding til eksamen

Hvis du på grund af udsædvanlige forhold ikke har kunnet overholde fristen for eksamenstilmelding, skal du søge om at blive eftertilmeldt.

Du søger om eftertilmelding ved at sende en dispensationsansøgning via mit.au.dk.

Ansøgning om særlige prøvevilkår

Hvis du søger om dispensation i forbindelse med den kommende eksamenstermin, skal du være opmærksom på, at Arts Studier har en sagsbehandlingstid på op til 8 uger. Det anbefales derfor, at du søger i god tid – gerne i hhv. marts og oktober.

Omprøve

Hvis du ikke består en eksamen, kan du tilmelde dig omprøve. Vær opmærksom på, at der er kort frist, hvis du vil til omprøve i samme semester som den ordinære prøve.

Studieåret på Arts

Problemer?

Login og tekniske problemer: få support hos AU IT

Hvis du har spørgsmål til din uddannelse og din tilmelding skal du kontakte Studiecenter Arts

317786 / i40