Forhåndsgodkendelse og merit (Arts)

Som studerende på Arts har du mulighed for at erstatte et eller flere fag i din uddannelse med et fag fra en anden uddannelse på Aarhus Universitet eller et andet universitet i Danmark eller udlandet.

Inden du kan søge optagelse på et fag uden for din egen uddannelse, skal du have en forhåndsgodkendelse.

En forhåndsgodkendelse er bindende og du kan derfor ikke samtidig tilmelde dig det fag, du skulle have haft ifølge din studieordning. 

 

Sådan gør du, hvis du vil tage et...

Fag på Aarhus Universitet

1. Søg forhåndsgodkendelse af faget

Hvis du gerne vil tilmeldes et fag på Aarhus Universitet, som ikke er forhåndsgodkendt til din uddannelse, skal Studienævnet give en faglig vurdering af, om faget kan indgå i din uddannelse (forhåndsgodkendelse).

Vær opmærksom på, at antallet af ECTS-point du søger om forhåndgodkendelse af, skal svare til det antal ECTS-point, du ønsker at de forhåndsgodkendte kurser skal erstatte i dit studieprogram. 
 
Du søger forhåndsgodkendelse via mitstudie.au.dk. Forhåndsgodkendelse af gæstefag (på AU)

Du vil modtage en kvittering på din AU-mail. Kvitteringen er din dokumentation for, at du har sendt din ansøgning.

Vær desuden opmærksom på fristerne for at søge om forhåndsgodkendelse.

2. g optagelse på faget
Når du modtager en afgørelse fra studienævnet, vil det fremgå af den, hvordan du skal forholde dig i forhold til at søge optagelse. Hvis du har spørgsmål, så kontakt Studiecenter Arts.

Hvis du ikke kan blive optaget på faget, skal du kontakte Studiecenter Arts og søge om at blive tilmeldt et fag med ledige pladser på din egen uddannelse.

3. Afvent merit
Når du har bestået faget, vil studieadministrationen meritoverføre resultatet til dit studieprogram. Der kan gå op til tre måneder, før du kan se dit resultat i dit studieprogram.

Vær opmærksom på, at dine forhåndsgodkendte kurser først indgår i din uddannelse (og dermed i opgørelsen over beståede ECTS), når de er meritoverført!

Fag på et andet universitet

1. Søg forhåndsgodkendelse af faget
Hvis du gerne vil tilmeldes et fag på et andet universitet end Aarhus Universitet (i Danmark eller udlandet), skal Studienævnet give en faglig vurdering af, om det kan indgå i din uddannelse (forhåndsgodkendelse). Du søger forhåndsgodkendelse via mit.au.dk. Ansøgningen skal desuden vedhæftes (eller forsynes med link til) en kursusbeskrivelse samt dokumentation for kursets ECTS-vægtning (evt. omregnet fra anden enhed) og fagligt niveau (bachelor eller kandidat).    
Søg via mitstudie.au.dk: Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU

Vær opmærksom på, at der skal være en ECTS-mæssig overensstemmelse mellem de(t) fag der søges forhåndsgodkendt og de(t) fag, der søges merit til.

I forbindelse med udlandsophold har du mulighed for at søge om flere ECTS, end der er plads til i dit studieprogram, dog maksimalt det dobbelte. Dette for at give dig større fleksibilitet, når du skal tilmeldes kurser hos dit værtsuniversitet (hvis der er kurser, der mod forventning ikke udbydes eller overlapper med andre kurser).

Du vil modtage en kvittering på din AU-mail. Kvitteringen er din dokumentation for, at du har sendt din ansøgning.

2. Søg optagelse på faget
Når du har modtaget en forhåndsgodkendelse, skal du søge det pågældende universitet om at blive optaget. Vær opmærksom på, at du her skal følge det pågældende universitets ansøgningsfrister og -procedurer.

Hvis du ikke kan blive optaget på faget, skal du kontakte Studiecenter Arts og søge om at blive tilmeldt et fag med ledige pladser på din egen uddannelse.

3. Søg meritoverførsel
Når du har bestået faget og har modtaget dokumentation for dit eksamensresultat, skal du straks indsende denne dokumentation og søge om at få det beståede fag meritoverført.

Det gør du på mitstudie.au.dk: Merit for fag uden for AU

Du skal sende dokumentation både på dansk (eller det lokale sprog) og på engelsk.

HUSK at gemme kvitteringen for din ansøgning som pdf, så du har dokumentation for, at du har afsendt din ansøgning.

Vær opmærksom på, at dine forhåndsgodkendte kurser først indgår i din uddannelse (og dermed i opgørelsen over beståede ECTS), når de er meritoverført!

Vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt, men vær opmærksom på, at der kan være op til 8 ugers sagsbehandlingstid, og at juli måned ikke tæller med i sagsbehandlingstiden. Det anbefales derfor, at du søger i god tid.

Generelle informationer

Frister for at søge forhåndsgodkendelse

De forhåndsgodkendte fag tæller med som en del af din tilmelding til undervisning og eksamen på 30 ECTS pr. semester. 

For at du får mulighed for at planlægge dit studieforløb bedst muligt, anbefaler vi, at du har din forhåndsgodkendelse på plads, inden perioden for undervisningstilmelding starter. 

Vi tilstræber en hurtig sagsbehandling af ansøgninger om forhåndsgodkendelse. Hvis du vil være sikker på at få svar på din ansøgning, inden perioden for undervisningstilmelding starter, skal du søge inden fristerne nedenfor: 

 • Kurser/moduler i efterårssemestret: 1. april
 • Kurser/moduler i forårssemestret: 1. oktober

Særlige frister i forbindelse med tilvalg

Dokumentation for beståede kurser

Generelt gælder det

 • Uanset hvilken form for dokumentation, du indsender, skal der altid medfølge en beskrivelse af den lokale karakterskala (gælder dog ikke danske universiteter).
 • Andre former for dokumentation end nedenstående godkendes ikke nødvendigvis, men vurderes enkeltvist.
 • Det er dit ansvar at indsende dokumentation via mitstudie.au.dk: Merit for fag uden for AU.
 • Der skal indsendes dokumentation på originalsproget samt på engelsk. Hvis der ikke fremgår engelske titler af din dokumentation, skal du selv sørge for en oversættelse. 

 Hvis dine resultater er opnået på et dansk universitet, skal du være særligt opmærksom på følgende:

 • Hvis fagets titel fremgår på dansk på dokumentationen, skal du også fremsende den engelske titel. På mange danske universiteter kan du selv bestille en udskrift på henholdsvis dansk og engelsk. Alternativt, kan du bede om en engelsk eksamensudskrift ved den pågældende studieadministration.

Mulige former for dokumentation

Når du skal have meritoverført beståede fag fra andre danske eller internationale universiteter, kan du dokumentere dine opnåede resultater på én af nedenstående måder:

1. Officielt Transcript of Records – ofte med teksten ’Official Academic Record’ eller tilsvarende.

Transcripts være printet på officielt papir, med vandmærke og universitetets logo med videre.

Dokumentet skal indeholde:

 • personlige data;
 • titler på de fag, du har fulgt (herunder engelsk titel);
 • dine opnåede resultater – dette gælder også ikke-beståede resultater
 • dato, formel underskrift og stempel fra universitetet.

2. Eksamensudskrift – printet direkte fra det pågældende universitets studieadministrative system.

Ikke alle universiteter udsteder formelle eksamensbeviser til studerende, der har været på et kortere ophold eller fulgt enkelte fag, hvorfor det kan være nødvendigt at lave en verificeret udskrift fra det studieadministrative system.

Dokumentationen skal indeholde:

 • dine personlige data;
 • titler på de fag, du har fulgt (herunder engelsk titel);
 • dine opnåede resultater – dette gælder også ikke-beståede resultater
 • dato, formel underskrift og stempel fra universitetet.

3. Digitalt eksamensbevis

Nogle universiteter udsteder ikke fysisk dokumentation for opnåede resultater, men gør udelukkende disse tilgængelige online.

Såfremt du ønsker at anvende et digitalt eksamensbevis, skal du enten:

 • Fremsende dokumentet med en form for digital bekræftelse af autenticitet eller
 • Du skal møde op personligt for at bekræfte rigtigheden af dokumentationen. Dette gøres ved, at hente eksamensbeviset fra en passwordbeskyttet hjemmeside, som fremsøges enten via et link i en officiel e-mail eller via det respektive universitets officielle hjemmeside.

Dokumentationen skal indeholde:

 • dine personlige data;
 • titler på de fag, du har fulgt (herunder engelsk titel);
 • dine opnåede resultater – dette gælder også ikke-beståede resultater

FAQ

Kan jeg samtidig tilmelde mig et fag på min egen uddannelse?

Nej, når du sender en ansøgning om forhåndsgodkendelse af et fag uden for din egen uddannelse, bliver det betragtet som en tilmelding til undervisning og eksamen. Du kan derfor ikke samtidig tilmelde dig et fag på din egen uddannelse.

Hvis du ikke bliver optaget på det forhåndsgodkendte fag, eller hvis det ikke bliver oprettet, skal du kontakte Studiecenter Arts og søge om at blive tilmeldt et fag med ledige pladser på din egen uddannelse.

Kan jeg søge forhåndsgodkendelse til flere fag?
Ja, du kan søge om flere fag i samme ansøgning.

Hvad gør jeg, hvis fagets omfang ikke er angivet i ECTS?
Hvis kursets omfang ikke er angivet i ECTS, skal du angive den skala der bliver brugt. På udenlandske universiteter vil du kunne finde information om, hvor mange credits, units eller lignende der svarer til et semester. Denne information skal vedlægges din ansøgning.
Tjek evt. Landehåndbogen

Hvor mange ECTS skal jeg have?
Du skal sikre dig, at du lever op til kravet om at være fuldtidsstuderende – både for at sikre, at du kan færdiggøre din uddannelse inden for den maksimale studietid, og fordi det kan have betydning for din SU, hvis du består mindre end 30 ECTS pr. semester.

Kan jeg få nedskrevet ECTS-vægtningen af det fag jeg ønsker forhåndsgodkendt, så det svarer til mit studieprogram?

Nej, du kan maksimalt få forhåndsgodkendt det antal ECTS, som svarer til de(t) fag, du ønsker erstattet i dit studieprogram. Studienævnet kan fx ikke forhåndsgodkende et fag på 15 ECTS, hvis du ifølge dit studieprogram kun har mulighed for at få meritoverført 10 ECTS. Der skal således være en ECTS-mæssig overensstemmelse mellem de(t) fag der søges forhåndsgodkendt og de(t) fag, der søges merit til.

Hvis du skal på udveksling kan der gælde særlige regler for, hvor mange ECTS du skal have forhåndsgodkendt. Læs mere på siden om udveksling og praktik i udlandet.