Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen

Reglerne for betinget optagelse og indskrivning for AU-studerende

For at blive optaget på en kandidatuddannelse skal du som udgangspunkt have afsluttet din bacheloruddannelse. Hvis du har søgt ind på kandidatuddannelsen, men ikke har afsluttet din bacheloruddannelse, vil du få tilbudt en betinget optagelse. Optagelsen er betinget af, at du færdiggør din bacheloruddannelse eller opfylder sprogkrav eller andre uopfyldte krav inden en given dato. Afventer du karakterer fra fx omprøve eller Summer University, vil din betingede optagelse automatisk blive ændret til en ”rigtig” optagelse, når karaktererne er registreret og/eller meritoverført til din uddannelse, så længe dette sker inden for den givne frist.

Mens du venter på at kunne dokumentere de sidste krav, vil du få en såkaldt betinget indskrivning.

Hvis du IKKE har mulighed for at afslutte din bacheloruddannelse inden dokumentationsfristen og ikke har søgt og fået bevilget en midlertidig indskrivning på din kandidatuddannelse inden fristen, bortfalder din betingede optagelse, og din betingede indskrivning vil blive lukket. Du vil således kun være indskrevet på bacheloruddannelsen.

Læs mere her: Dokumentationsfrister, betinget optagelse og betinget indskrivning

Reglerne for midlertidig indskrivning for AU-studerende 

Hvis du er AU-studerende og er betinget optaget på din kandidatuddannelse og ikke kan nå at afslutte din bacheloruddannelse inden fristen, kan du i stedet søge om at blive midlertidigt indskrevet på kandidatuddannelsen.

På kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning, herunder de dimensionerede kandidatuddannelser, er det kun retskravsbachelorer, der kan få en midlertidig indskrivning, jf. § 10 stk. 3 i AUs regler om adgang. Derudover er forudsætningen for at blive midlertidigt indskrevet, at du har søgt og fået tilbudt betinget optagelse på din kandidatuddannelse.

Universitetet kan indskrive dig midlertidigt på en kandidatuddannelse, hvis universitetet skønner, at du har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå din bacheloruddannelse, samtidig med at du gennemfører ECTS på kandidatuddannelsen. Du kan være midlertidigt indskrevet i ét semester. Der kan dog blive tale om en længere periode, hvis den undervisning og de prøver, du mangler på bacheloruddannelsen, ligger på andet semester. Du kan dog højst blive tilmeldt kandidatkurser i op til 30 ECTS.

Midlertidig indskrivning giver ikke ret til SU-klip for kandidatuddannelsen, men du kan i stedet bruge SU-klip for bacheloruddannelsen, hvis du har SU-klip tilovers.

Sådan søger du

NB: Du kan først søge om midlertidig indskrivning, når du er blevet optaget på en kandidatuddannelse

  1. Du søger via ansøgningsblanketten ’Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelse’ på mitstudie.au.dk
  2. Angiv hvilken kandidatuddannelse du søger om midlertidig indskrivning på og i hvilket semester.
  3. I feltet ’Bemærkning’ skal du angive, hvilke kurser du mangler at bestå på din bacheloruddannelse og hvornår du planlægger at bestå disse kurser (skriv kursustitler og ECTS).
   NB: Du skal både skrive, hvilke kurser du forventer at bestå i den førstkommende eksamensperiode, og hvilke kurser du planlægger at bestå sideløbende med den midlertidige indskrivning.
  4. Vedhæft dokumentation i form af en kopi af din bekræftelse på, at du er blevet optaget på den kandidatuddannelse, som du søger om midlertidig indskrivning på.
  5. Send din ansøgning