Bag om klimastrategien

Her på siden kan du læse mere om baggrunden for strategien og finde svar på nogle af de spørgsmål, som blev stillet til strategien ifm. høringsprocessen og generelt.   

Fakta om strategien

  • En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere (både videnskabelige og teknisk/administrative) samt studerende har bidraget til Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025, og strategien er endeligt udarbejdet efter drøftelser i universitetsledelsen og bestyrelsen.
  • Klimastrategien har været i høring hos medarbejdere og studerende, og 1. april 2020 blev strategien godkendt af Aarhus Universitets bestyrelse.
  • Strategien indeholder et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen for universitetets drift.

Hvad var de overordnede tendenser i høringssvarene?

De overordnede tendenser i høringssvarene er: 

  • Opbakning til ambitionsniveau og indhold i klimastrategien samt opbakning til, at AU som universitet går foran som organisation.  
  • Opbakning til de overordnede mål for strategien. 
  • Opbakning til at AU lægger op til en indsats via ændring af egen adfærd såvel som igennem påvirkning af eksterne processer. 
  • Tilslutning til målsætningen om, at universitetet via sine kerneopgaver bidrager til at løse klimaudfordringen set i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. 
  • Opmærksomhed på en modsætning mellem øget internationalisering og reduktion af flytrafikken.     
  • Positivt med en klimastrategi med klare og ambitiøse mål, som indbefatter årlige klimaregnskaber samt lægger vægt på inddragelse af såvel studerende som ansatte.
  • Bilag

FAQ om Aarhus Universitets klimastrategi

Hvorfor får AU først en klimstrategi nu? Klimadagsordenen har jo været aktuel i lang tid.

Svar: AU har arbejdet med bæredygtighed over noget tid. Det er en integreret del af både universitetets uddannelse og forskning. Også inden for driften har AU længe været bevidst om at tage bæredygtige valg. Derfor har universitetet fx også lavet store reduktioner i energiforbruget i bygningerne.

Det er efter ønske fra AU’s bestyrelse (tilbage i december 2018) og på baggrund af åbne klimabreve fra både forskere og studerende til universiteterne i DK, at Aarhus Universitet nu har fået en fokuseret og ambitiøs klimastrategi, som sætter nogle klare mål og en ramme for arbejdet med at drifte AU på en endnu mere klimavenlig måde.      

Hvordan ses det, at strategien er ambitiøs?

Svar: For det første, lever AU med denne strategi op til Parisaftalen samt regeringens målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 sammenlignet med 1990. Derudover indeholder strategien et mål om, at AU bliver CO2-neutralt i 2040, at universitetet skal reducere sit klimaaftryk på flyrejser med 30%, samt at der sker CO2-reduktioner forbundet med de varer, universitetet indkøber.  

Hvorfor gælder strategien kun for driften?

Svar: Forskere og studerende på AU arbejder allerede med bæredygtighed inden for mange forskellige fagligheder og har gjort dette i lang tid. Der arbejdes med en kortlægning af, hvordan bæredygtighed er indeholdt i vores uddannelser og derudover har AU flere tværfaglige centre, hvor der arbejdes med klima og bæredygtighed. Men universitetets skal ikke kun fokusere på bæredygtighed i kerneopgaverne, men i højere grad også i driften. Derfor er der behov for en strategi med fokus på en mere klimavenlig drift af universitetet.   

Hvordan involveres studerende og medarbejdere?

Svar: Universitetet har en række idéer til, hvordan målene i strategien kan indfries men ikke alle løsningerne kendes endnu – de skal findes sammen med universitetets medarbejdere og studerende, fx gennem forskning, projekter og specialer. Det er afgørende både medarbejdere, studerende og ledere hjælper hinanden.Det kræver adfærdsændringer hos alle og en bevidsthed om, at der ofte er et bæredygtigt alternativ.

Fakulteterne og enhedsadministrationen skal udarbejde konkrete handleplaner for, hvordan mål og delmål i strategien kan indfries. Og her opfordrer universitetets ledelse til, at man byder ind, hvis man har gode idéer/input. Kontakt din nærmeste leder eller skriv til sustainability@au.dk.  

Hvor ligger ansvaret for implementering af strategien, og hvordan skal der findes midler og ressourcer til implementeringsarbejdet?

Svar: Der udarbejdes årlige handleplaner med målopfølgningspunkter til strategien. Her tydeliggøres det, hvor ansvaret for udførsel af handleplanernes aktiviteter ligger. I handleplanerne vil aktiviteter med det mest betydelige bidrag til CO2 reduktion blive højt prioriteret samtidig med aktiviteter, der hurtigt vil kunne implementeres. Som udgangspunkt afholdes udgifterne der, hvor aktiviteterne er forankret. 

Der er nedsat et Sustainability Team, som understøtter arbejdet med strategien og implementeringen af denne – herunder udarbejdelsen af årlige klimaregnskab samt udvikling af handleplaner. Der er allokeret 2,5 årsværk til dette arbejde.

Hvordan sikres strukturel understøttelse og kollektive løsninger, så det ikke bliver den enkelte medarbejders ansvar?

Svar: Aarhus Universitet vil både kigge på, hvilke strukturelle ændringer der kan laves centralt, fx affaldssortering i flere faktioner, indkøb af mindre CO2-tunge produkter, og på hvilke lokale initiativer, der kan sættes i gang for at understøtte medarbejdere og studerende i at tage klimavenlige valg.

Der vil både blive udarbejdet centrale og lokale handlingsplaner, og disse vil fungere som en rettesnor for arbejdet med strategien og skal være med til at sikre, at målene i strategien opfyldes. Desuden vil der blive produceret guides, som indeholder gode råd til, hvordan medarbejdere og studerende kan tage bæredygtige valg i deres hverdag på AU.  

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at sende en mail til greenteam@au.dk


AU's investeringspolitik

AU's investeringspolitik understøtter, at universitetets egenkapital og likvide midler investeres på en måde, der sikrer det bedst mulige afkast inden for de lovmæssige rammer - samt at dette sker på en ansvarlig måde i forhold til miljø, etik m.v.

Investeringer må ikke ske på bekostning af den etiske ansvarlighed. Grundlæggende skal investeringer overholde etiske krav og minimum hvert halve år skal AU screene investeringerne for selskaber, der overtræder internationale normer – herunder FN-konventioner, der beskæftiger sig med fx miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og kontroversielle våben.